کارایی در بازارهای در حال توسعه: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ‌ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سری‌های بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی می‌پردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سری‌های قیمتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سری‌های تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران بین سال‌های 1377 تا 1387 بود. نتایج آزمون‌های ناپارامتریک (کولموگوروف- اسمیرنوف و آزمون گردش) و آزمون‌های پارامتریک (مدل اتورگرسیو، مدل ARIMA) با مردود دانستن هر دو فرضیه نشان داد که قیمت‌های اوراق بهادار از مدل گشت تصادفی تبعیت نکرده و سری‌های قیمتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سری‌های تصادفی نیست. در واقع شکل کارایی ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران رد می‌شود. به بیان دقیق‌تر سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و بازده‌های گذشته می‌توانند بازدهی بیشتری به‌دست آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Market Efficiency in Tehran Stock Exchange (TSE (

نویسندگان [English]

  • Asgar Noorbakhsh 1
  • Gholam Reza Asgari 2
  • Rohallah Nasiri 3
1
2
3
چکیده [English]

This study seeks evidence on whether the return series on Tehran Stock Exchange (TSE) is independent and follows the random walk model. Two hypotheses introduced to attaining this goal. First, Price series follows the random walk model and are independent. Second, Price series of investment companies are random series. The sample primarily includes 50 active listed companies’ daily price and daily price index and Investment Company’s daily price on the TSE over the period 1999 to 2009. The results of both non-parametric (Kolmogrov—Smirnov: normality test and run test) and parametric test (Autoregressive model, ARIMA model) provide evidence that the security returns do not follow the random walk model and the significant correlation coefficient at different lags reject the null hypothesis of weak-form efficiency. In other words, investors can’t achieve extra return using historical return and price information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARIMA Model
  • Efficiency
  • Random Walk
  • Weak form of the Efficient Markets