بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران، گروه حسابداری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،ایران

چکیده

تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش‌های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. این مقاله، برمبنای تئوری نمایندگی، به بررسی هزینه‌های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود می‌پردازد. از آنجا که هزینه نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل داده‌های ترکیبی است. 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 83- 86 به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین شاخص حاکمیت شرکتی، بر اساس چک لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم شده بود، محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد. این یافته بیانگر این موضوع است که شرکت‎های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده می‌کنند و باوجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between dividend policy & corporate governance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossien Fakhari 1
  • Nasibeh YousefAlitabar 2
چکیده [English]

The Agency Theory is one of the interesting debates that it devoted itself many research in financial literature. Based on agency theory, this study explores agency costs as a determinant of dividend policy. Since the shareholder rights are related to agency problems and thus also to corporate governance; Therefore, this paper tend to investigate relation between dividend policy and corporate governance, as tools for solving agency problems. This study is descriptive-correlation based on panel data analyzing. The 125 firms existing in Tehran Stock Exchange have selected as sample for time period 1383-1386. also, Corporate governance index, counted based on check list that divided to eight category disclosure, Business moral, train, compliance of company law, auditing, ownership, board of directors structure , assets & liquidity management .The finding shows, there is significant and negative association between dividend policy and corporate governance. This finding emphasis that manager of stock exchange firms use dividend for taking reputation and making credit and corporate governance has effective role in dividend decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency cost substitution hypothesis
  • Corporate governance
  • dividend policy
  • outcome hypothesis