بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص‌های مالی شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری(کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) برای 99 شرکت طی سال‌های 1379-1382 به روش رگرسیون پنل دیتا بررسی شدند. نتایج روش حداقل مربعات ترکیبی نشان داد، ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری داشتند. تأثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار بود. تأثیر ضریب کارایی سرمایه‌های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی و معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد که شرکت‌هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند. به‌علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری در بین 7 صنعت تفاوت معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influences survey of the Intellectual Capital elements efficiency on the firms Financial Performance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • ebrahim abasi
  • Aman galdi
چکیده [English]

The purpose of this paper is investigating the influences of the Intellectual Capital elements efficiency on the Financial Indexes in Tehran stock Exchange. The influence of human capital, Physical capital and structural capital efficiency on ROE, EPS and ASR are investigated by panel data regression for 99 firms during 2000-2003 years.
Finding due to the pooled least square (PLS) method demonstrated that Intellectual Capital elements efficiency have positive and significant influences on ROE the coefficient of the Physical capital and human capital efficiency have positive influence, but the structural capital efficiency has negative influence on EPS. The coefficient of the Physical capital and structural capital efficiency has positive influence, but human capital efficiency has negative and significant influence on ASR. The results of this have high the Financial Performance. Moreover the averages of the Intellectual Capital efficiency have significant difference among 7 industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance.
  • Human capital
  • Intellectual Capital
  • Physical Capital
  • Structural Capital