پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه مازندران

چکیده

پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‌ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم‌ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت‌ها محسوب می‌شود. برخی از پژوهش‌های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها می‌شود. در ایران پژوهش‌های چندانی در مورد رابطه‌ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه‌ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به‌عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به-عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ی معنا‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ownership Dispersion and Stock Liquidity

نویسندگان [English]

  • Naser Izadinia 1
  • Amir Rasaiian 2
چکیده [English]

Ownership dispersion is an important effective factor in determining bid-ask spread. Bid-ask spread has important role in stock liquidity. Some researches indicate that increasing in ownership dispersion leads to decrease bid-ask spread and therefore increase stock liquidity. No many researches have done about the relationship between ownership dispersion and bid-ask spread in Iran. Therefore the main goal of this paper is to review the relationship between ownership dispersion as an independent variable and bid-ask spread as dependent variable in Tehran Stock Exchange. Therefore 156 firms that their required data for a seventh year period was available were studied. The multivariate pooled regression model is used to examine the hypotheses. The conclusions indicate that there is no significant relationship between ownership dispersion and Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bid-ask Spread
  • Information Asymmetry
  • Ownership Dispersion
  • Stock liquidity