تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت‎های مالی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به‌عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت‌های مالی است. یکی از محدودیت‌های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت‌ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می‌دهند و در تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی به سهولت نمی‌توان نتایج تحلیل گرو‌های متفاوت نسبت‌های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت‌های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت‌های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره‌ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت‌ها و داده‌های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی‌ مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل ‌دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت‌ها و داده‌های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام "کارایی" تبدیل کرد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data Envelopment Analysis Technique: ‌A complementary Method for Traditional ‌Analysis of Financial Ratios

نویسندگان [English]

  • Shokrollah khajavi
  • Ali Ghayomi
  • Mehdi Jafari
چکیده [English]

The goal of this research is the presentation of data envelopment analysis Technique as a complementary method for financial ratios analysis. One of the limitations of the traditional method of analysis is that each group of ratios only shows one of the financial aspects so we cannot aggregate them easily for financial statement analysis. Therefore in this research we analyzed 267 accepted companies in Tehran stock exchange for the period between 1384 – 1386 by using data envelopment analysis method. Financial data and ratios, built 4 inputs and 7 outputs of input envelopment BCC model. By Performing the above –mentioned model we came to a conclusion 235 are inefficient .In fact this technique changed different financial data and ratios as a unitary and comparable criteria named efficiency. Therefore, we can conclude that data envelopment analysis approach could be a good complementary method for traditional analysis approach of financial statement by using financial ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data envelopment analysis Technique
  • Financial ratios
  • Tehran Stock Exchange
  • Traditional financial statement