بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هنگام بحث در رابطه با شکست یا موفقیت بازارهای آتی، همواره نقدشوندگی یکی از عوامل تعیین کننده مطرح شده و بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده از مدت‌ها قبل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار‌گرفته‌است. در مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده‌ی‌ پیشین برای نقدشوندگی ابعاد مختلفی بیان شده و برای اندازه‌گیری هر یک از آن ابعاد نیز معیارهای مختلفی پیشنهاد شده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون و با در نظر‌گرفتن دو معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و عمق که دو بعد متفاوت از نقدشوندگی را اندازه‌گیری می‌نمایند، به بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بازار قراردادهای آتی سکه‌ی طلا در بورس کالای ایران پرداخته ‌می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اصلی تأثیرگذار بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، حجم معاملات و نوسان‌پذیری قیمت‌ها هستند. علاوه بر این مشاهده شده است که دوره‌ی زمانی معاملات نیز دارای تأثیر چشمگیری بر میزان این شکاف قیمتی است. نتایج بررسی عوامل مؤثر بر عمق بازار نیز نشان داد که حجم معاملات دارای اثر مثبت، نوسان‌پذیری بدون اثر و سطح قیمت‌ها نیز دارای اثری مثبت بر متغیر عمق بازار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Factors Affecting Liquidity of Futures Contracts in Iran Mercantile Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fartokzadeh 1
  • Sareh Mohebali 1
  • Maryam Davallou 2
چکیده [English]

Liquidity is regarded as one of the key elements while discussing about failure and success of futures markets, so there has been great focus on analyzing its determinants in previous researches. In earlier studies different dimensions have been stated for liquidity and also various measures have been suggested to assess each of those dimensions.
In this paper, we have investigated about determinants of liquidity in gold futures market of Iran mercantile exchange with utilizing regression analysis and regarding bid-ask spread and depth as measures for evaluating two different aspects of this phenomenon. The research indicates that trading volume and price volatility are main determinants of bid-ask spread. In addition, we found that trading time interval has a great impact on this spread. The results of depth analysis proves the positive impacts of trading volume and price levels on depth measure and also, this analysis indicates that price volatility has no impact on this measure of liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bid-ask Spread
  • Futures Contracts
  • liquidity
  • Market depth