تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت است. در این پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (1995)، تأثیر محافظه‌کاری بر واکنش سرمایه‌گذاران به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود‌ عملیاتی غیرعادی در مراحل مختلف چرخه‌ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت های عضو نمونه‌ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه‌بندی‌ شده‌اند. سپس هر یک از شرکت‌های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکت‌های محافظه‌کار و شرکت‌هایی که از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند، تفکیک شده و در مرحله‌ی آخر با استفاده از روش‌های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 450 سال- شرکت طی دوره‌ی زمانی1382 تا 1387 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‌های در مرحله‌ی رشد نسبت به شرکت‌های مراحل بلوغ و افول می‌دهند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه‌گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‌های محافظه‌کار(نسبت به شرکت‌هایی که از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند) می‌دهند و در مرحله‌ی افول عکس این موضوع صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Life-Cycle Stages and Accounting Conservatism on Firm Valuation

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Karami
  • Hamed Omrani
چکیده [English]

The main aim of this paper is to investigate the joint effects of accounting conservatism and life-cycle stages on firm valuation. Using the Feltham and Ohlson [1995]’s valuation model, this study examined the effect of accounting conservatism on reactions of investors to both abnormal operating earnings and net operating assets at different life-cycle stages. first, sample firms were classified into three life-cycle stages (Growth, Mature and Decline) and two Groups (Conservative and Aggressive).Then, we used a pooled cross-sectional time-series regression models to test the hypotheses. In this study, financial information of 75 firms which were accepted at Tehran’s Stock Exchange (TSE) from 1382 to 1387 (450 firm-years) was examined. The results of this study show that investors place higher emphasis on both abnormal operating earnings and net operating assets of the firms at growth stage than the firms at mature or declining stage. Furthermore, investors place higher emphasis on both abnormal operating earnings and net operating assets of the firms which are in growth or mature stage and use conservative accounting practices than firms which use aggressive accounting practices. However, for the firms in decline stage the opposite is true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Operating Earnings
  • Accounting Conservatism
  • Corporate Life-Cycle
  • Net Operating Assets