کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478

10.22059/acctgrev.2019.268759.1008035

وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی


کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، مهر 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی