تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ساختار حاکمیت شرکت و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران است. 
روش: برای اندازه‎گیری متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی، روابط بین آنها در قالب معادلات ساختاری، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و به‎کمک نسخه سوم نرم‎افزار اسمارت پی. ال. اس. بررسی شده است. 
یافته‎ها: بر اساس نتایج آزمون‎های آماری، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد، به‎طوری که همبستگی این دو متغیر 607/0 و ضریب تعیین آنها 368/0 به‎دست آمده است. بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی به تنهایی توانسته 8/36 درصد از تغییر در کیفیت گزارشگری مالی شرکت را پیش‌بینی کند. 
نتیجه‎گیری: حاکمیت شرکتی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری داشته و می‌تواند تغییرات به‎وجود آمده در کیفیت گزارشگری مالی‌ شرکت‌ها‌‌‌ را پیش‌بینی کند.‌ این نتایج با نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در بازارهای نوظهور، سازگار است. همچنین از بین ابعاد بررسی‌شده حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی، دو بعد حسابرسی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on Financial Reporting Quality: Integrated Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nikbakht 1
  • Mostafa Ahmadkhanbeigi 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the importance of Corporate Governance and its impact on financial reporting quality, in this study, the impact of corporate governance on financial reporting quality (FRQ) has been investigated by using different criteria to measure the FRQ’s components (12 models) and four dimensions of corporate governance, including audit, board structure, transparency and disclosure and the ownership structure.
Methods: Using a combination of technical data for 102 companies the listed on Tehran Stock Exchange during the 7 year period 2006 to 2013 and by deploying Structural Equation Modeling and Partial Least Squares method.
Results: The results show that there is a significant relationship between corporate governance and financial reporting quality. Our findings are consistent with the research results in emerging markets.
Conclusion: Our findings indicate that two dimensions of corporate governance, auditor and ownership structure dimensions, have a significant impact on financial reporting quality (FRQ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency theory
  • Corporate governance
  • Emerging markets
  • Financial reporting quality
آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل؛ چالاکی، پری (1388). ویژگی‎های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4 (16)، 27-58.
آقایی، محمدعلی؛ چالاکی، پری (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‎های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، (3)، 1-24.
احمدپور، احمد؛ قهرمانی صغیر، حسنا (1388). بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت‎ها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(58)، 3-19.
احمدپور، احمد؛ احمدی، احمدی (1387). استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 15(52)، 3-16.
بداغی، حمید؛ بزاززاده، حمیدرضا (1386). رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(17)، 173-212.
برادران حسن‎زاده، رسول؛ پاک‎مرام، عسگر؛ حسین بابایی، قادر؛ فریادی بناب، علی (1395). تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 155-172.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ تقی‌زاده، هوشنگ؛ رضایی، عباس (1390). بررسی تأثیر‏ ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، 3(2)، 107- 124.
حساس یگانه، یحیی (1385). حاکمیت شرکتی در ایران. حسابرس، (32)، 32- 39.
حساس یگانه، یحیی؛ یزدانیان، نرگس. (1386). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(17)، 151- 171.
دیدار، حمزه؛ بیکی، خدیجه (1396). بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 197-220.
ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی، فهیمه (1390). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، (8)، 31- 48.
سجادی، سید حسین؛ زرانژاد، منصور؛ جعفری، علیرضا (1388). ویژگی‎های غیرمالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(57)، 51- 68.
عرب صالحی، مهدی؛ ضیایی، محمدعلی (1389). ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، ۲ (۵)، 39 – 56.  
مشایخ ، مهناز؛ اسماعیلی، مریم (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‎های اصول راهبردی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 13(3)، 25- 44.
مهرانی، کاوه؛ صفرزاده، محمدحسین (1390). تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. دانش حسابداری، 2(7)، 69- 98.
نوروش، ایرج؛ حسینی، سیدعلی (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‎ ‌موقع‌بودن) و مدیریت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 20(2)، 133- 147.
 
References
Aghaei M. A., Etemadi, H., Azar A. and Chalaki P. (2009). The Characteristics of Corporate Governance and Information Content of Profit in Tehran Stock Exchange with Emphasis on the Role of Profit Management. Journal of Iranian Management Science, 4(16), 27-58.
(in Persian)
Aghaie, M., Chalaki, P. (2010). Studding the Relationship between Corporate Governance attributes and the Information Content of Accounting Earnings: The Role of Earnings Management. Iranian journal of management sciences, (3), 1-24. (in Persian)
Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). Corporate Governance and Accounting Scandals. Journal of Law and Economics, 43(2), 371-406.
Ahmadpour, A., Ahmadi, A. (2010). Using the Financial Information’s Qualitative Characteristics for Evaluating Earning Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 15(52), 3-16. (in Persian)
Ahmadpour, A., Ghahramani, H. (2010). Study of accounting information’s reliability qualitative characteristic in earning quality measures of Companies. Journal of Accounting and Auditing Review, 16(58), 3-19. (in Persian)
Ashiq, A., Zhang, W. (2015). CEO tenure and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 59(1), 60-79.
Arabsalehi, M., Ziaie, M. (2010). Relationship between governance system and earnings quality in companies accepted in Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, 2(5), 39-56.
Baradaran Hassanzadeh, R., Taghizadeh, H., Rezai, A. (2011). The Study of Effect of Ownership Structure on Information Content of Earnings in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 3(2), 107-124. (in Persian)
Barth, M.E., Beaver, W.H., Landsman, W. (2001). The relevance of value relevance research for financial accounting standard setting: Another view. Journal of Accounting and Economics, 31, 77-104.
Barua, A. (2006). Using the FASB’s qualitative characteristics in earnings quality measures. PhD dissertation. University of Chittagong.
Basu S. (1997). The Conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3-37.
Beasley, M. (1996). An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review, 71(4), 443–464.
Bebchuck, L., Cohen, A. (2004). The costs of entrenched boards. Working Paper. Harvard Law School.
Beekes, W., & Brown, P. (2006). Better-Governed Australian Firms make More Informative Disclosures. Journal of Business Finance and Accounting, 33 (3), 422-450.
Blue Ribbon Committee (1999). Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. New York: New York Stock Exchange and National Asso ciation of Securities Dealers.
Bodaghi, H., Bazaz Zadeh, H. (2007). Relationship between Disclosure Quality and Earnings Management. Empirical Studies in Financial Accounting, 5(17), 173-212. (in Persian)
Burgstahler, D., & Eames, M. (2006). Management of Earnings and Analysts' Forecasts to Achieve Zero and Small Positive Earnings Surprises. Journal of Business Finance & Accounting, 33, 633–652.
Busham, R.M., Smith, A.J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economy, 32, 237–333.
Byard, D., Li, Y., & Weintrop, J. (2006). Corporate governance and the quality of financial analysts' information. Journal of Accounting and Public Policy, 25(5), 609-625.
Carcello, J., & Neal, T.L. (2000). Audit committee composition and auditor reporting. The Accounting Review, 75(4), 453-468.
Collins, W.D., Kothari, S.P. (1989). An analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients.Journal of Accounting and Economics, 11(2-3), 143-181.
Dechow, P.M., Sloan, R.G., & Sweeney, A.P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70(2), 193 -225.
Fairfield, P., Sweeney, R., Yohn, T. (1999). Accounting classification and the predictive content of earnings. The Accounting Review, 71 (3), 337-355.
Francis, J., Olsson, P., & Schipper, K. (2008). Earnings Quality. Foundations and Trends® in Accounting, 1(4), 259-340.
Hassas Ycganeh, Y., Yazdanian, N. (2007). The Effect of Corporate Governance on Decrease Earning Management. Empirical Studies in Financial Accounting, 5(17), 151-171.
(in Persian)
Hassas Yeagneh. (2009). Corporate Governance and Directing Board. The Collection of Articles on Corporate Governance. (in Persian)
Healy, P.M., Palepu, K.G. and Ruback, R.S. (1992). Does Corporate Performance Improve After Mergers? Journal of Financial Economics, 31(2), 135-175.
 International Accounting Standards Board (2010). The Conceptual Framework for Financial Reporting, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.
Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jiang, W., Lee, P., & Anandarajan, A. (2008). The Association between Corporate Governance and Earnings Quality: Further Evidence Using the GOV-Score. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 24,191-201.
Klein, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, 33(3), 375–400.
Krishnan, J. (2001). Corporate governance and internal control: An empirical analysis. AmericanAccounting Association Annual Meeting. Atlanta, Georgia.
Krugman, P. (2002). The insider game. New York Times (July 12).
Larcker, D., Richardson, S., & Tuna, I. (2004). Does corporate governance really matter? Working paper, The Wharton School.
Levitt, Jr, A. (1998). The numbers game. The CPA Journal, 68(12), 14-19.
Loomis, C.J. (1999). Lies, damned lies, and managed earnings. Fortune (August 2).
Mashayekh, M., Esmaeili, M. (2006). Earning quality and Corporate Governance in listed firms in TSE. The Iranian accounting and auditing review, 13(3), 25-44.
McDaniel, L., Martin, R. D., Maines, L.A. (2002(. Evaluating financial reporting quality: The effects of financial expertise versus financial literacy. The Accounting Review, 77, 139-167.
McMullen, D.A. (1996). Audit committee performance: An investigation of the consequences associated with audit committees. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 1 -28.
Mehrani, K., Safarzadeh, M.H. (2011). Determination of relations between corporate governance and profit quality to native approach. Accounting knowledge, 2(7), 69-98. (in Persian)
 Nelson, M., Elliot, J., & Tarpley, R. (2002). Evidence from auditors about managers’ and auditors’ earnings management decisions. The Accounting Review, 77, 175 -202.
Noravesh, I., Hosseini, S. (2009). Corporate Disclosure Quality (consist of timeliness and reliability) and Earnings Management. Journal of Accounting and Auditing Review, 20(2), 133-147. (in Persian)
OECD Principles of Corporate Governance (2004). Organization for economic co-operation and development. Principe's degouvernement d’entreprise de l’OCDE publication. Paris, France.
Palmrose, Z., Scholz, S. (2002). The accounting causes and legal consequences of non-GAAP Reporting: Evidence from restatements.Contemporary Accounting Research Conference. (November).
Penman, S., Zhang, X. (2002). Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns. The Accounting Review, 77(2), 237-264.
Petra, S. (2007). The effects of Corporate Governance on the Effectiveness of Earnings. Economics of Governance, 8, 129-152.
Ramsay, I. (2001). Ramsay Report. Independence of Australian company auditors. Review of current Australian requirements and proposals for reform. http//www.treasury.gov.au.
Sánchez-Ballesta, J. P., & García-Meca, E. (2007). Ownership Structure, Discretionary Accruals and the Informativeness of Earnings. Corporate Governance: An International Review, 15(4), 677–691.
Sarbanes, P., & Oxley, M. (2002). Sarbanes -Oxley Act of 2002. Washington, DC: U.S.Congress.
Setayesh, M., Ebrahimi, F. (2011). Effects of Corporate Governance on Earnings Informativeness of the Companies in Tehran Stock Exchange. Accounting Knowledge, (8), 31-48.
(in Persian)
Shorozi, M. (2008). Using quality attributes in conceptual framework of financial reporting for evaluating audit quality. PhD dissertation, Science and research unit, Azad University.
(in Persian)
Watts, R.L., Zimmerman, J.L. (1986). Positive accounting theory. Prentice-Hall.
Wu, M. (2002). Earnings restatements: A capital market perspective. Working paper, New York University.