نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: با استفاده از داده‎های 110 شرکت‎ پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه‎ها با استفاده از مدل‎های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است.
یافته‌ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت‎های مالی به‎طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت‎ها را کاهش می‎دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه‎های جایگزین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس‎های جایگزین نیز تأیید می‎شوند. افزون بر این، نتایج آزمون‌های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی‎کند.
نتیجه‌گیری: سرمایه‎گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‎گیری‎های اقتصادی خود بر صورت‎های مالی شرکت‎ها اتکا می‎کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت‎ها، اهمیت ویژه‎ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به‎دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به‎علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک‌ها برای شرکت‌ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت‌ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Financial Reporting Quality on the Relationship between Financial Statement Comparability and Cash Holdings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehrabanpour 1
  • Omid Faraji 1
  • Reza Sajadpour 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Msc., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to examine the relationship between financial statement comparability on cash holdings and the mediating role of financial reporting quality in firms listed on the Tehran Stock Exchange (TSE).
Methods: Using data from TSE-listed firms from 2011 to 2017, this study employs multiple regression models and Sobel test to testing the research hypotheses.
Results: The results show that financial statement comparability significantly reduces corporate cash holdings. The results also suggest that financial reporting quality (disclosure quality and discretionary accrual) does not have a significant mediating effect on the relationship between comparability and cash holdings. These findings are robust to alternative measures of comparability and cash holdings. Also, additional test shows that trade credit has no mediating role in relationship between financial statement comparability and cash holdings.
Conclusion: The results show that investors and creditors rely on financial statements in their economic decision making, thus it is appropriate for regulators, supervisor institutions, and corporate governance bodies to place particular importance on the comparability of financial information. According to the Iranian capital market context and high inflationary economy, firms with high financial statement comparability have easy access to bank loans with low cost. Thus, firms with high financial statements comparability hold low cash. Also, the Iranian capital market context has different context, because of low agency problem and information asymmetry and financial reporting quality has not significant effect on information asymmetry. Thus, financial reporting quality has not mediating role on the relationship between comparability and cash holdings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Statement Comparability
  • Corporate cash holdings
  • Financial reporting quality
افلاطونی، عباس؛ خزایی، مهدی (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 269-288.
افلاطونی، عباس؛ نعمتی، مرضیه (1397). نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیر‌های ابزاری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 25 (1)، 1-20.
افلاطونی، عباس (1394). بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان‎های سیستماتیک و ویژه بازده‌ سهام بر میزان نگهداشت وجه ‌نقد. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 22 (1)، 21-40.
بحری ثالث، جمال؛ پاک‌مرام، عسگر؛ قادری، قدرت (1397). تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت‌ها (شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری). حسابداری مدیریت، 11(38)، 15-26.
حاجیان، نجمه؛ انواری رستمی، علی اصغر؛ رحمانی، علی؛ آذر، عادل (1394). بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 7(1)، 71-92.
حاجیها، زهره؛ چناری، حسن (1396). قابلیت مقایسه‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی. پژوهشهای حسابداری مالی، 9(3)، 33-48.
خان‎محمدی، حامد؛ مرادی، مجید؛ خدایی، محمد (1397). بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 2(4)، 11-28.
ستایش، محمد حسین؛ کاظم نژاد، مصطفی (1391). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 4(1)، 49-79.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 199-214.
فروغی، داریوش؛ قاسم‌زاد، پیمان (1395). تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر هم‌زمانی قیمت سهام. پژوهشهای حسابداری مالی، 8(1)، 39-54.
کیا، علی؛ صفری گرایلی، مهدی (1396). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود. دانش حسابداری مالی، 4(2)، 115-137.
ملازاده، محمد؛ لاری دشت بیاض، محمود؛ ساعی، محمد جواد (1395). تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 8(30)، 37-60.
مهرورز، فاطمه؛ مرفوع، محمد (1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی باآگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(49)، 83-110.
 
References
Aflatooni, A. (2015). Investigating the Effect of Firms’ Bankruptcy Risk and Stock Returns’ Systematic and Idiosyncratic Volatilities on Cash Holding. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(1), 21-40. (in Persian)
Aflatooni, A., khazaei, M. (2016). Investigating the Effect of Accruals Quality and Disclosure Quality on Labor Investment Inefficiency. Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288. (in Persian)
Aflatooni, A., Nemati, M. (2018). The Role of Financial Reporting Quality and Disclosure Quality in Increasing Commercial Credit. Accounting and Auditing Review, 25(1), 1-20. (in Persian)
Bahri Sales, J., Pakmaram, A., Ghaderi, G. (2018). The relationship between Product Market Competition and Earnings Management: Evidence from Discretionary Accruals. Management Accounting, 11(38), 15-26. (in Persian)
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173-1182.
Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2013). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidence from trading costs. Contemporary Accounting Research, 30(2), 482-516.
Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of accounting and Economics, 32(1), 237-333.
Chen, C. W., Collins, D. W., Kravet, T. D., & Mergenthaler, R. D. (2018). Financial statement comparability and the efficiency of acquisition decisions. Contemporary Accounting Research, 35(1), 164-202.
Chen, Y., Dou, P. Y., Rhee, S. G., Truong, C., & Veeraraghavan, M. (2015). National culture and corporate cash holdings around the world. Journal of Banking & Finance, 50, 1-18.
Chung, R., Firth, M., & Kim, J. B. (2002). Institutional monitoring and opportunistic earnings management. Journal of corporate finance, 8(1), 29-48.
De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research, 49(4), 895-931.
Fang, X., Li, Y., Xin, B., & Zhang, W. (2016). Financial statement comparability and debt contracting: Evidence from the syndicated loan market. Accounting Horizons, 30(2), 277-303.
Ferreira, M. A., & Vilela, A. S. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10(2), 295-319.
Financial Accounting Standards Board (FASB) (1980). Qualitative Characteristics of Accounting Information. Statement of Financial Accounting Concepts No. 2. Norwalk, CT: FASB. Available at http://www.fasb.org/pdf/con2.pdf.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of financial accounting concepts no. 8: conceptual framework for financial reporting. Available at https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176171111398PreCodSectionPagecid=1176156317989 >.
Foroghi, D., Ghasemzad, P. (2016). The Effect of Financial Statements Comparability on Stock Price Synchronicity. Journal of Financial Accounting Research, 8(1), 39-54.(in Persian)
Francis, J. R., Pinnuck, M. L., & Watanabe, O. (2013). Auditor style and financial statement comparability. The Accounting Review, 89(2), 605-633.
Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of accounting research, 46(1), 53-99.
Francis, J., Olsson, P., & Schipper, K. (2008). Earnings quality. Foundations and Trends (R) in Accounting1(4), 259-340.
García‐Teruel, P. J., Martínez‐Solano, P., & Sánchez‐Ballesta, J. P. (2009). Accruals quality and corporate cash holdings. Accounting & Finance, 49(1), 95-115.
Habib, A., Hasan, M. M., & Al-Hadi, A. (2017). Financial statement comparability and corporate cash holdings. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(3), 304-321.
Hajian, N., Anvary Rostamy, A., Rahmani, A., Azar, A. (2015). Investigating Effective Factors on Disclosure Scores of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 7(1), 71-92. (in Persian)
Hajiha, Z., & Chenari, Hassan. (2017). Financial statement comparability and real earnings management. Financial Accounting Research, 3 (9), 33-48. (in Persian)
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 76(2), 323-329.
Khanmohammadi, H., Moradi, M., Khodaie, M. (2018). Investigating the Relationship between the of Financial Statements Comparability and Cash holdings in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Research in Accounting and Economics, 2 (4), 11-28.
(in Persian)
Kia, A., & Safari, G. M. (2017). Financial Statements Comparability, Accrual-based Earnings Management, Real Earnings Management؛ An empirical test of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(2), 115-137.(in Persian)
Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of accounting and economics, 39(1), 163-197.
Mehrvarz, F., Marfou, M. (2016). The Relationship between Financial Statements Comparability with Stock Price in Formativeness about Future Earnings. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(49), 83-110.(in Persian)
Mirshekary, S., & Saudagaran, S.M. (2005). Perceptions and characteristics of financial statement users in developing countries: Evidence from Iran. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 14(1), 33-54.
Moayedi, V., & Aminfard, M. (2012). Iran’s post-war financial system. International Journal of Islamic Middle Eastern Financing and Management, 5, 264–281.
Mohammad Rezaei, F., Mohd-Saleh, N., Jaffar, R., & Hassan, M.S. (2016). The effects of audit market liberalisation and auditor type on audit opinions: the Iranian experience, International Journal of Auditing, 20(1), 87-100.
Mollazadeh, M., Larri Dasht Bayaz, M., Saei, M.J. (2016). Impact of CEO financial expertise on earnings management. Financial Accounting and Auditing Research, 8 (30), 37-60.
(in Persian)
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of financial economics, 52(1), 3-46.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (2001). Corporate cash holdings. Journal of Applied Corporate Finance, 14(1), 55-67.
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Over-confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214.(in Persian)
Setayesh, M., Kazemnejad, M. (2012). Effective Factors on Disclosure Quality of the Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 4(1), 49-79.
(in Persian)
Zhang, J. H. (2018). Accounting comparability, audit effort, and audit outcomes. Contemporary Accounting Research, 35(1), 245-276.