کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها انجام شده است. در این تحقیق اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 150 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1380 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجزیه و تحلیل بر مبنای داده‌های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان می‌دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها، در کاهش هزینه‌های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت می باشد. نتایج همچنین نشان می‌دهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای‌اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه ای منفی با مانده نقد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accruals Quality and Corporate Cash Holdings

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhari
  • Seyed Rohallah Taghavi
چکیده [English]

The consequences of good earnings quality to mitigate information asymmetry have been the subject of many empirical studies. However, evidence on implications of earnings quality on cash holdings is sparse. This Paper investigates the determinants of corporate cash holdings using panel data for firms listed in Tehran stock exchange from 2001 to 2007 to analyze the effect of financial reporting quality on cash holdings and uses accrual quality as a proxy of financial reporting quality. Our results suggest that cash holdings are negatively affected by financial reporting quality. This finding suggests firms with good accrual quality hold lower cash levels than firms with poor accrual quality. The results also show that cash holdings are positively affected by the growth opportunity, cash flows and liquid assets and negatively affected by size, debt maturity and opportunity cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals quality
  • Corporate cash holdings
  • Financial reporting quality
  • Information Asymmetry