دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 168282، مهر 1388 (57 بررسی‌های حسابداری و حسابرسی) 
رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف

محمد کاشانی پور؛ علی رحمانی؛ سید مهدی پارچینی پارچین