دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 149088، تیر 1388 (56 دوره) 
رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیدحسین علوی طبری؛ ویدا مجتهدزاده؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یلدا عاملی