تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه‌کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می‌پردازد. در این پژوهش داده‌های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1379تا 1385 جمع‌آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل‌سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه‌کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه‌کاری می‌پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش‌بینی می‌کند با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده‌ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش‌بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه‌کاری کاهش می‌یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه‌کاری، شواهد متقاعد کننده‌ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی‌ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می‌شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Conservatism, Earnings Persistence and Earnings Distribution

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi
  • Mahdi Mohammad Abadi
  • Reza Hesarzadeh
چکیده [English]

In this paper, we examine the effect of accounting conservatism on earnings persistence and earnings distribution. This survey uses non-operating accruals and adjusted market to book ratio as a proxies for accounting conservatism. We employ financial data of 98 firms listed in Tehran Stock Exchange. Correlation coefficients and linear regression analysis were used to test hypothesizes. The first hypothesis examines relationship between conservatism and earnings distribution. This hypothesis is based on agency theory and predicts there is a negative relationship between these variables. Our empirical results support the first hypothesis. Second hypothesis is based on critics about conservatism and predicts more conservative earnings are less persistent. According to our empirical tests, there are not enough supportive significant evidences to accept (also to reject) this hypothesis. This result implies that more researches are needed to shed light on relationship between conservatism and earnings persistence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Earnings Distribution
  • Earnings Persistence
  • non-Operating accruals