رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

‌این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکت‌ها می‌پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود، چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو (2002)، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب و سه فرضیه طراحی شد. نمونه‌های آماری تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله 1381-1385 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کنند، و هیج کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Earnings Quality and Dividend: Listed Companies in TSE

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Alavi Tabari
  • Vida Mojtahedzadeh
  • Gholamreza Soleimani Amiri
  • Yalda Ameli
چکیده [English]

This research has investigated the relationship between earnings quality and dividend. Accruals based on Dechow and Dichev (2002) models, extraordinary items, restatement of the earnings and Pearson correlation between current and next period operating income for measuring earnings quality as independent variables and dividend, dividend yield and dividend changes as dependent variables were considered and three hypotheses were defined. The statistical samples of this research consisted of 85 firms chosen from TSE during 1381-1386. The hypotheses were analyzed by using Two Independent Sample t, chi-square test, Logit and Probit Regression. The results show that when restatement of the earnings is used as measure of earnings quality, firms with higher earnings quality don’t pay dividend in due date. When extraordinary items is used as measure of earnings quality, firms with higher earnings quality tend to set more generous dividend policies and none of criteria of earnings quality doesn’t have any significant effect on dividend changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • cash flows
  • dividend
  • Earnings management
  • Earnings Quality