امکان‌سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه‌های دولتی ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحول درسیستم حسابداری و گزارشگری مالی مؤسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای به کارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی در این سیستم می‌باشد[3]. به همین دلیل تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در دستور کار قرارداده است. به بیان دیگر، این تحقیق در پی آن است که وجود یا عدم وجود شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اطمینان حاصل نماید. یافته‌های تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری نهادهای مذکور وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Possibility of Reform in the Financial Accounting and Reporting System of the Iranian Governmental Universities

نویسندگان [English]

  • Jafar Babajani
  • Arezoo Madadi
چکیده [English]

The reform in the financial accounting and reporting system of public sector organizations requires assurance that the essential conditions are provided for using two of the most important distinguishing features of governmental accounting, namely the modified accrual basis and measurement focus known as the flow of economic resources in this system. For this reason, the present research has been conducted in order to evaluate the possibility of establishing a financial accounting and reporting system based on the modified accrual basis and the measurement focus of the flow of economic resources in governmental higher education and research institutions. The results of this research indicate the fact that currently the required conditions for using the modified accrual basis and the flow of economic resources focus in order to improve the accounting system of the aforementioned organizations exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • availability
  • Flow of economic resources focus
  • Measurability
  • Modified accrual basis