دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 213741، زمستان 1388 (58 بررسی‌های حسابداری و حسابرسی) 
3. بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک

غلامرضا اسلامی؛ حسین عبده تبریزی؛ شاپور محمدی؛ شهاب الدین شمس