بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکاء،3 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه‌کاری و اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکاء استفاده شده است. در فرضیه اول ضریب واکنش سود(ERC)، در فرضیه دوم قدرت توضیحی سود(R2 )، در دو پرتفوی تشکیل شده بر اساس ویژگی کیفی قابلیت اتکاء و در فرضیه سوم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء برای 90 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1377تا 1386 از طریق مدلهای رگرسیونی چند متغیره وساده با روش مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ERC و R2 پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء پایین می‌باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of accounting information’s reliability qualitative characteristic in earning quality measures of Companies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour
  • Hosna Ghahramani
چکیده [English]

In this research, the reliability qualitative characteristic as a measure for assessing the earning quality of listed Tehran Stock Exchange companies has been studied. To study the subject, Three hypotheses were formulated which showed the market's response to the reliability qualitative characteristic and measures such as accruals quality, conservatism and Working capital accruals abnormal were used for operating the reliability qualitative characteristic. In the first hypothesis, Earning Response Coefficient (ERC) and two hypothesis R2 (the explanatory power of earning) were compared in two portfolios formed based on the reliability qualitative characteristic and in the three hypotheses, the relationship between the cost of capital and the reliability qualitative characteristic was studied. In order to do the studies, 90 listed Tehran Stock Exchange companies during the 1998-2007 period were chosen and the relevant tests were done through multi-variable and simple regression models by a cross-sectional method for an average period of 10 years. Obtained results showed that ERC portfolio of companies with high reliability was more than that of those with low reliability qualitative characteristic and also were not between relationship cost of capital and the reliability qualitative characteristic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals quality
  • Earning quality
  • information’s qualitative characteristics
  • reliability qualitative characteristic