رابط? میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 آموزش عالی رجاء

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق، ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار(تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام وعمق بازار) دراطراف اعلامیه‌های سود به عنوان نماینده عدم‌تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیرموظف هیات‌مدیره، درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 83تا86 آزمون شده است. برای بررسی روابط از آزمون همبستگی پیرسون و یو مان ویتنی، برای حسابرسی داخلی و همبستگی اسپیرمن و آزمون تاو کندال بی، برای نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ودرصدمالکیت سرمایه‌گذاران نهادی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیات‌ مدیره و معیار‌های عدم ‌تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و عدم ‌تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین از طریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون میانگین مقایسه دو رتبه مشخص شد که سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی پس از اعلام سود نسبت به پیش از اعلام سود بیشتر است و این موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the Some of Corporate Governance Mechanisms and Information Asymmetry in the Firms listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Nezamoddin Rahimian 1
  • Sayeed Hasan Salehnejad 2
  • Ali Saleki 2
چکیده [English]

In this research has been examined the relationship between liquidity market changes (i.e. bid-ask spread and depth) as a proxy of information asymmetry around quarterly earning announcements and the percentage of independent directors of board, ownership percentage of institutional investors and internal auditing as corporate governance mechanisms in the firms listed in Tehran stock exchange from 1383-1386 (2005-2008). For examine relationships are utilized Pearson correlation test and Mann-Whitney test for internal auditing hypotheses and spearman correlation test and Kendall’s Tau-b test for percentage of independent directors of board and institutional investors hypotheses. Results indicate that there isn’t meaningful relationship between internal auditing and percentage of independent directors of board and information asymmetry. While, information asymmetry has meaningful relationship with institutional investors. Also via comparison changes of bid-ask spread before and after earning announcements by Wilcoxon test is concluded that level of information asymmetry after announcement is more than before it and this subject is consistent with previous researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Information Asymmetry
  • Liquidity market