مقایسه انواع تحلیل‌های رگرسیونی برای داده‌های حسابداری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه انواع تحلیل‌های رگرسیونی شامل رگرسیون سری زمانی، رگرسیون مقطعی، رگرسیون میانگین و رگرسیون تجمعی برای داده‌های حسابداری می‌پردازد. مقایسه تحلیل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌های حسابداری محدود و به کمک ضریب تعیین، آزمونF و آزمون t انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رگرسیون سری زمانی جهت مطالعات موردی، رگرسیون مقطعی جهت مطالعات سالیانه و رگرسیون تجمعی جهت مطالعات کلی و فراگیر مناسب است. البته رگرسیون تجمعی با توجه به فراهم آوردن امکان دستیابی به نتایج کلی‌تر و به دور از سوگیری، در تحقیقات حسابداری بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. رگرسیون میانگین نیز به دلیل تمرکز بر داده‌های مرکزی، در تحقیقات حسابداری کاربرد اندکی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of regression analysis for accounting data

نویسندگان [English]

  • Mansor Momeni
  • Ali Faal Ghaiomy
چکیده [English]

This research compares regression analysis including time series regression, cross section regression, mean regression and pooled regression for accounting data. With limited accounting data and statistical measure like R square, F test and T test, the comparison of regression analysis, is done.
The results reveal that time series regression is useful in case studies and cross section regression is useful in annual studies and pooled regression is useful in comprehensive studies. Pooled regression frequently is used in accounting studies because it prepares comprehensive result without bias. Mean regression isn’t used in recent accounting studies because it focus on central data

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting data
  • cross section regression
  • mean regression
  • pooled regression
  • time series regression