رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه الزهراء

چکیده

برخی تحقیقات در زمینه مساله نمایندگی به مطالعه‌ نقش سیستم‌های کنترلی در رابطه با مالکان و مدیران پرداخته‌اند. در این تحقیق رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای‌اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف (مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیل دهنده مشکلات نمایندگی می‌باشند، مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور نمونه‌ای از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس که صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1385 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 239 شرکت گردید. افشای‌اختیاری توسط 71 شاخص که در مطالعات قبلی نیز بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، 20 درصد از تغییرات افشای‌اختیاری را که در حدود یافته‌های قبلی نیز می‌باشد، بازگو می‌کند. این در حالی است که رابطه معنی‌داری بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای‌اختیاری است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Voluntary Disclosure and Outside Directors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kashanipoor 1
  • Ali Rahmani 2
  • Seyed Mahdi Parchini Parchin
چکیده [English]

Some researches made in the field of agency problem issue, deal with the role of control systems regarding owners and managers.
In this research the relationship between the two control mechanisms, namely the voluntary disclosure (external control mechanism) and outside directors (internal control mechanism), which are reductive of agency problems, has been studied. For this reason, a sample consisting of 239 manufacturing companies listed in Tehran stock exchange (TSE) which have published financial statements and Management discussion and analysis report for 20 March 2007 was taken. Voluntary disclosure has been identified by 71 revised Indexes applied in previous studies. Results show that, the applied model describes 20 percent of changes in the voluntary disclosure that is as about the previous findings. However, there was no significant relationship between voluntary disclosure and outside directors. This study is a movement towards the future researches regarding the voluntary disclosure, and emphasizes the transparency in capital markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Internal and external control mechanisms
  • outside directors
  • Voluntary disclosure