سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت‌ها

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی‌باشد و تنها به اندازه‌گیری ترازنامه مالی و دارایی‌های ملموس اکتفا می‌کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می‌آورد و با استفاده از آن می‌توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد. در این تحقیق، ابتدا بر اساس روشی کاربردی، ارزش سرمایه‌ فکری شرکتهای سرمایه‌گذاری برای دوره زمانی 6 ساله از 1380 تا 1385 محاسبه، سپس در مرحله بعد، ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکتهای سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) می‌باشد. یافته‌ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی؛ سرمایه فکری و بازده مالی آتی؛ نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتهای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، می‌باشد.با توجه به این نتایج، می‌توان بهره‌گیری شرکتها، سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر گروههای ذینفع در استفاده از این مدل را برای کسب بازده مالی بالاتر در آینده، پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Intellectual Capital and Investigate the Association Between the Intellectual Capital and Financial Returns of Companies

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Madhoushi
  • Mehdi Asgharnejad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company financial return
  • Intellectual Capital
  • regression analysis