ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیر مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آن‌ها بررسی شده است. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان می‌ دهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Attributes on Quality of Financial Information Reporting of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hussein Sajjadi 1
  • Mansour Zarra Nezhad 2
  • Ali Reza Jafari 2
چکیده [English]

This study deals with the empirical investigation of the relationship between five corporate attributes of the listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) and their quality of financial information reporting (QFIR). To determine the quality of financial information reporting, indexes consisting of 155 items based on the Standards of Accounting in Iran and other regulations of disclosure were employed. Using multivariate regression models, their probable relationships with company size, type of industry, type of audit firm, ownership structure and company age was investigated. The results reveal that company size and type of industry had a positive significant relationship with the quality of financial information reporting, while ownership structure had a negative relationship, and the relationship between type of audit firm and the quality of financial information reporting was not statically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company age
  • Company size
  • Ownership Structure
  • Quality of financial information reporting (QFIR)
  • Type of audit firm
  • Type of industry