بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه‌کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی از نمایندگان هزینه سیاسی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. فرضیه سیاسی بیان می‌دارد شرکت‌هایی که مورد موشکافی بیشتری قرار دارند هزینه‌های به نسبت بیشتری را در مقایسه با سایر شرکت‌ها متحمل می‌شوند و بنابراین برای گریز از این هزینه‌ها تمایل بیشتری به ارائه سود پایین تر و اعمال محافظه‌کاری دارند. در تحقیق حاضر ما از اطلاعات 5 ساله(1385-1381) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده ایم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه و شدت سرمایه‌گذاری با محافظه‌کاری یک رابطه منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه‌کاری یک رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین نرخ موثر مالیاتی و ریسک با محافظه‌کاری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Relationship between the Political Costs and Conservatism in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Kordlar
  • Alireza Shahriari
چکیده [English]

this study investigates the relationship between some indicators of political expenses and conservatism in Iranian companies. political hypothesis states that the companies that are in the limelight incure more expenses than the others and are more willing to disclose lower earnings and apply conservativeness in their financial statements.
the notion behind the abovementioned hypothesis is that individuals, groups, politicians, and legislators use financial statements and due to high costs of information they don't adjust accounting earnings arising from accounting changes.
in this study we have benefited from five year financial information (1381-1385)of the companies registered in the Tehran's stocks and exchange bourse.
The results of research show that there is a negative relationship between size, investment intensity, and conservatism and in contrast level of industry contests ,governmental ownership and conservatism are positively related to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Review of Relationship
  • Conservatism
  • Political Costs
  • Tehran Stock Exchange