رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تهران

چکیده

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش‌های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل‌های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل‌ها استانداردها نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association of Accounting Standard Setting with Accounting Information Quality

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Ebrahim Ebrahimi 2
چکیده [English]

It is believed that more financial reporting quality increases and more reliability standards are used to prepare and present reports, more information risk decrease. Accounting standards are set appropriately to increase accounting information quality and to inform about accounting. In this study, it is examined whether accounting standards setting and their implementation have increased accounting information quality? Earning persistence, earnings response coefficient, accrual quality and explanatory power of valuation models were considered as accounting quality metrics and tested in form of accounting quality models before and after accounting standard implementation. Multi variable regression method was used to test hypothesis. In general, the results of model tests indicated that standard implementation only improved incremental persistence relatively, while in other models, standards couldn’t influence significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information
  • Accounting information quality
  • Accounting standards