نقش کیفیت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌های ایرانی در مواجهه با بحران‌های سیستم بانکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک‌ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت‌طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است.
روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک‎ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به‌صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، برآورد شد و در گام‌های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به‌دست آمد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک‌پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نشان می‌دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول با ریسک‌پذیری بانک و منعکس‌کردن نشانه‌های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل‌های آینده‌نگر، پاسخ مثبت می‌دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Banks’ Loan Loss Provision Quality in Dealing with Banking System Crisis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Safarzadeh 1
  • Ibrahim Jafarimanesh 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main goal of this research is to examine managerial discretion in estimating loan loss provision. We also seek to address the dispute in the literature about whether this discretion is applied for opportunistic or efficiency causes.
Methods: The research sample consists of 15 Iranian banks listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 2006-2017. Panel data and logistic regressions are used in a two-step approach to answer research questions. At first, abnormal loan loss provision (ALLP) is estimated and then 3 relationships have been assessed using three distinct models.
Results: The results show that 1) there is a non-significant positive relationship between crisis index and ALLP; 2) there is a significant positive relationship between ALLP and bank risk-taking; and 3) there is a negative relationship between ALLP and loss avoidance behavior.
Conclusion: The results indicate that the current model for calculating loan loss provision (set by Central Bank of the Islamic Republic of Iran) is not effective for preventing banks from engaging in destructive behaviors. We also find that Iranian banks' managers are using their discretion in a constructive manner. Positive (negative) relationship between ALLP and risk-taking (loss avoidance) support this notion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial reporting quality
  • Bank stability
  • Risk taking
  • Earnings management
  • Loan loss provision calculating Model
آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی، غلامرضا (1396). مقایسه دقت مدل‌های پیش‎بینی بحران مالی و تأثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 147-172.
ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ ممشلی، رضا (1395). تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 415-434.
احمدیان, اعظم, گرجی, مهسا. (1396). تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر. مدیریت دارایی و تأمین مالی, 5(3), 1-18.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1394). بخشنامه شماره 258020/94 مورخ 09/09/1394. درخصوص نقطه توقف شناسایی برخی از درآمدهای بانک‌ها و مؤسسه‎های اعتباری.
حساس یگانه، یحیی؛ کوهی، حسن؛ عبدی، امیر (1395). عوامل مؤثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 2، 93-118.
رضایی، علی؛ جهانشاد، آزیتا؛ نتاج ملکشاه، غلامحسن تقی (1398). شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و ارائه راهکار به کمک روش واسپاس. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 26 (2)، 239 -254.
فخاریان، ابوالقاسم (1396). سمینار تجارب جهانی EY در پیادهسازی IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اردیبهشت ماه سال 1396.
مقدسی نیکجه، مینا؛ حجازی، رضوان؛ اکبری، مرتضی؛ دهقان دهنوزی؛ محمد (1396). تأثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک‎ها با رویکرد استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی). بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 597-621.
موسویان، سیدعباس؛ غلامی روح اله (1392). بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیرجاری در بانکداری بدون ربا. روند (روند پژوهشهای اقتصادی)، 20(63-64)، 109 – 139.
نادعلی، محمد؛ مشیری، سعید (1392). شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 13(48)، 1-27.
 
References
Acharya, V. (2016). Banks’ Financial Reporting and Financial System Stability. Journal of Accounting Research, 54 (2), 277-340.
Ahmadyan, A., Gorji, M. (2017). Explaining the Model of Bankruptcy Prediction to Identify Healthy and Risky. Asset Management and Financing, 5(3), 1-18. (in Persian)
Ahmed, A.S., Takeda, C., Thomas, S. (1999). Bank Loan Loss Provisions: A Reexamination of Capital Management, Earnings Management and Signaling Effects. Journal of Accounting and Economics, 28(1), 1–25.
Ashtab, A., Haghighat, H. & Kordestani, G. (2017). Comparison of Financial Distress Prediction Models Accuracy and its Effect on Earnings Management Tools. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(2), 147-17. (in Persian)
Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Statement on Financial Instruments, July 19.
Beatty, A., & Liao S. (2011). Do Delays in Expected Loss Recognition Affect Banks’ Willingness to Lend? Journal of Accounting and Economics, 52(1), 1–20.
Beatty, A., Ke, B., & Petroni, K. (2002). Differential Earnings Management to Avoid Earnings Declines and Losses Across Publicly and Privately-Held Banks. The Accounting Review, 77(3), 547-570.
Beaver, W., Engel, E. (1996). Discretionary Behavior with Respect to Allowances for loan losses and the Behavior of security prices. Journal of Accounting & Economics 22, 177–206.
Beck, P., & Narayanamoorthy, G. (2013). Did the SEC Impact Banks' Loan Loss Reserve Policies and their Informativeness? Journal of Accounting and Economics,56 (2-3), 42-65.
Beltratti, A., & Stulz, R. (2012). The Credit Crisis around the Globe: Why Did Some Banks Perform Better? Journal of Financial Economics,105, 1-17.
Bermei, T., Kalyvas, A. & Nguyen, T. (2018). Does Institutional Quality Condition the Effect of Bank Regulations and Supervision on Bank Stability? Evidence from Emerging and Developing Economies. International Review of Financial Analysis, 54, 255-275.
Bikker, J.,& Metsemakers, P. (2005). Bank Provisioning Behavior and Procyclicality. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 15, 141–47.
Bolt, W., de Haan, L., Hoeberichts, M., van Oordt, M.R.C., Swank, J. (2012). Bank profitability during recessions. Journal of Banking and Finance 36(9), 2552–2564
Bouvatier, V., & Lepetit, L. (2008). Banks’ procyclical behavior: Does provisioning matter? Journal of international financial markets, institutions and money, 18(5), 513-526.
Bushman, R. & Williams, C. (2012). Accounting Discretion, Loan Loss Provisioning, and Discipline of Banks' Risk-Taking. Journal of Accounting and Economics,54(1), 1-18.
Bushman, R. (2016). Transparency, Accounting Discretion, and Bank Stability. Economics Policy Review, 8(4), 129-149.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2013). Circular No. 258020/94 (in Persian).
Cohen, L.J., Cornett, M.M., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2014). Bank earnings management and tail risk during the financial crisis, Journal of Money, Credit and Banking 46(1), 171–197.
Craig, B. R. & Dinger, V. (2013). Deposit market competition, wholesale funding, and Bank risk. Journal of Banking & Finance, 37, 3605-3622.
Curcio, H. & Hasan, I. (2015). Earnings and capital management and signaling: the use of loan-loss provisions by European banks. The European Journal of Finance, 21(1), 26-50.
Dahl, D. (2013). Bank Audit Practices and Loan Loss Provisioning. Journal of Banking & Finance,37(9), 3577-3584.
Dugan, J. (2009). Loan Loss Provisioning and Pro-cyclicality. Remarks by John C. Dugan, Comptroller of the Currency, before the Institute of International Bankers, March 2, 2009.
Ebrahimi, S.E., Bahraminasab, A. & Mamashli, R. (2017). The Effect of Financial Crisis on Earnings Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(4), 415-434.
(in Persian)
Erkens, D., Hung, M., & Matos, P. (2012). Corporate Governance in the 2007-2008 Financial Crisis: Evidence from Financial Institutions Worldwide. Journal of Corporate Finance,18(2), 389-411.
Financial Accounting Standards Board. (2011). Impairment: Three-Bucket Approach, June 13. Financial Stability Forum. 2009. Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System, Basel.
Fonesca, A. R. & González, F. (2008). Cross-country determinants of bank income smoothing by managing loan-loss provisions. Journal of Banking & Finance, 32(2), 217-228.
Foos, D., Norden, L., Weber, M.) 2010(. Loan growth and riskiness of banks. Journal of Banking and Finance, 34, 2929–2940.
Gaston, E. & Song, W. (2014). Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS. IMF Working Paper. WP/14/170.
Ghosh, P. (2018). Bankruptcy via Earning Volatility: Does it integrate in Financial Institution? Asian Economic and Financial Review,8(1), 52-62.
Hasas Yeganeh, Y., Kouhi, H. & Abdi, A. (2017). Effective Factors on the Inefficiency of Banks Loan Loss Provisions. Islamic Finance and Banking Studies, 2(4), 93-118.
(in Persian)
Huizinga, H., & Laeven, L. (2012). Bank Valuation and Accounting Discretion during a Financial Crisis. Journal of Financial Economics, 106(3), 614–34.
International Accounting Standards Board. (2011). Impairment: Three-Bucket Approach, June 13.
Jayaraman, S., Schonberger, B., & Wu, J. S. (2017). Good Buffer, Bad Buffer. Working paper.
Jin, J., Kanagaretnam, K., & Lobo, G. (2011). Ability of Accounting and Audit Quality Variables to Predict Bank Failures during the Recent Financial Crisis. Journal of Banking & Finance,35, 2811-2819.
Jin, J.Y., Kanagaretnam, K., & Lobo, G. (2016). Discretion in bank loan loss allowance, risk taking and earnings management. Accounting and Finance, 58, 171- 193.
Kanagaretnam, K., Krishnan, G., & Lobo, G. (2010). An Empirical Analysis of Auditor Independence in the Banking Industry. The Accounting Review,85, 2011-2046.
Kanagaretnam, K., Lim, C.Y., & Lobo, G. (2010). Auditor Reputation and Earnings Management: International Evidence from the Banking Industry. Journal of Banking & Finance,34, 2318-2327.
Kanagaretnam, K., Lim, C.Y., & Lobo, G. (2014). Influence of National Culture on Accounting Conservatism and Risk Taking in the Banking Industry. The Accounting Review,89(3), 1115-1149.
Laeven, L., & Majnoni, G. (2003). Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late? Journal of Financial Intermediation, 12 (2), 178-197.
Leventis, S., Dimitropoulos, P.E., & Anandarajan, A. (2011). Loan Loss Provisions, Earnings Management and Capital Management under IFRS: The Case of EU Commercial Banks. Journal of Financial Services Research,40, 103–122.
Moghadasi Nikjeh, M., Hejazi, R., Akbari, M., & Dehghan Dehnavi, M. A. (2017). Impact of Estimating Fair Values of Bank Loans Using the Approach of the International Financial Reporting Standards (Case Study: An Iranian Bank). Journal of Accounting and Auditing Review, 24(4), 597-621. (in Persian)
Mousavian, S.B. & Gholami, R. (2013). Examination of Moratorium Solutions for non-performing Loans in Interest Free Banking; Economic Trends, 20 (64-63), 109-139.
(in Persian)
Nadali, M., Moshiri, S. (2013). The Determinants of Banking Crises in Iranian. Economics Research, 13(48), 1-27. (in Persian)
Norden, L. & Stoian, A. (2013). Bank Earnings Management through Loan Loss Provisions: A Double-Edged Sword? De Nederlandsche Bank Working Paper, No. 404.
Packer, F. & Zhu, H. (2012). Loan loss provisioning practices of Asian banks. BIS Working Papers, No 375.
Pool, S., de Haan, L., Jacobs, J. (2015). Loan loss provisioning, bank credit and the real economy. Journal of Macroeconomics 45, 124–136.
Rezaei, A., Jahanshad, A., & Nataj Malekshah, GH. T. (2019). Identification and Ranking of Barriers to the Expected Credit Loss (ECL) Model Implementation in Iranian Banks Using the FAHP and WASPAS Technique. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(2), 239-254. (in Persian)
Ryan, S. (2018). Recent Research on Banks’ Financial Reporting and Financial Stability. Annual Review of Financial Economics,10, 101-123.
Shrieves, R.E. & Dahl, D. (1992). The relationship between risk and capital in commercialbanks. Journal of Bank Finance, 16(2), 439–457.
Wheeler, P. (2019). Loan Loss Accounting and Procyclical Bank Lending: The Role of Direct Regulatory Actions. Journal of Accounting and Economics, 67(2-3), 463-495.