بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﮔﺮوه ﺣﺴـﺎﺑﺪاری داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠـﻮم اداری، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻴﻦ ، اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﻣـﺎم رﺿـﺎ(ع). ﻣﺸـﻬﺪ، ایران

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه حسابداری داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠـﻮم اداری، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻴﻦ ، اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﻣـﺎم رﺿـﺎ (ع) مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد. به لحاظ نظری، مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری نظیر خودخواهی، تمایل به استثمار دیگران، بی‎توجهی به دیگران و پاداش‎طلبی افراطی، به گزارشگری مالی متقلبانه اقدام می‎کنند.
روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه‌گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان استفاده شده و کیفیت گزارشگری مالی نیز به‎کمک سه معیار مدیریت سود، کیفیت سود و محافظه‌کاری سنجیده شده است. برای آزمون فرضیه‎ها از رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته می‎شود. قلمرو زمانی تحقیق سال‎های 1388 تا 1395 است.
یافته‎ها: بر اساس یافته‌های تجربی، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس اندازه امضا با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس نسبت پاداش مدیران بر حقوق و دستمزد کارکنان با دو مورد از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی (شامل مدیریت سود و کیفیت سود) رابطه معناداری مشاهده شد؛ به این ترتیب که خودشیفتگی مدیران موجب افزایش مدیریت سود و کاهش کیفیت سود می‎شود.
نتیجه‎گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می‎دهد در برخی شرایط، خودشیفتگی مدیران بر معیارهای کیفیت گزارشگری مالی اثر می‎گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Managers' Narcissism on Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Vajihe Bazrafshan 1
  • Ameneh Bazrafshan 2
  • Mahdi Salehi 3
1 MSc. Student, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
3 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economics Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: This research studies the impact of managers' narcissism on financial reporting quality. Theoretically, self-identified managers with behavioral characteristics such as excessive selfishness, the tendency to exploit others to their own needs, mastery of decision-making processes, and lack of feedback from others tend to be fraudulent financial reporting.
Methods: To measure narcissism, two proxies are used: area of managers’ signatures and the ratio of managers' remuneration to total annual salary of employees. Three proxies are used to measure the financial reporting quality: earnings management, earnings quality and conservatism. To test the hypotheses, multiple regression is used. The realm of research is from 2009 to 2016.
Results: Findings from a survey of 140 companies indicate that there is no significant relationship between managers’ narcissism based on signature size and financial reporting quality. However, the managers’ narcissism based on the managers' remuneration ratio on employee salary has a positive and significant relationship with two of the financial reporting quality proxy (including earnings management and earnings quality). Thus, the managers’ narcissism leads to increase earnings management and reduce earnings quality.
Conclusion: The results explain the impact of the managers’ narcissistic phenomenon on the financial reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism
  • Earnings Quality
  • Financial reporting quality
  • Conservatism
  • Earnings management
خلد شرفی، صبریه (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاول گری مدیران در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه. پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام.
خواجوی، شکرالله؛ دهقانی سعدی، علی اصغر؛ گرامی شیرازی، فرزاد (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی. پیشرفتهای حسابداری، 8(2)، 123- 149.
دفت، ریچارد ال. (۱۹۸۹). تئوری سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
رشیدی باغی، محسن (1397). نقش عدم اطمینان محیطی، محدودیت مالی و محافظه‎کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت‎گرفته از اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران. فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 25(3)، 347-366.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی. فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 25(2)، 199-214.
قادری، کاوه؛ قادری، صلاح‎الدین (1396). تحلیل بیش‌اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‌های متقلب. فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 24(2)، 243-262.
قلی‎پور، آرین؛ خانی‌فر، حسین؛ فاخری کوزه کنان، سمیرا (1387). اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان‌ها. مدیریت فرهنگ سازمانی، 6(18)، 79- 94.
لاری دشت بیاض، محمود؛ اورادی، جواد (1396). بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 24(1)، 81-102.
نمازی، محمد؛ دهقانی سعدی، علی اصغر؛ قوهستانی، سمانه (۱۳۹۵). خودشیفتگی مدیران و استراتژی تجاری شرکت‌ها. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۶(۲۲)، ۵۱-۳۷.
 
References
Amernic, J. H., & Craig, R. j. (2010). Accounting as a facilitator of extreme narcissism. Journal of business ethics, 96(1), 79–93.
Basu, S. (1997). the conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3-37.
Blickle, G., Schlegel, A., Fassbender, P., & Klein, U. (2006). Some personality correlates of business white-collar crime. Applied Psychology, 55(2), 220-233.
Boyett, J.H. (2006). surviving the destructive narcissistic leader. Administrative science Quarterly, 48, 1-10.
Burks, J. (2018). Modeling and interpreting regressions with interactions. Journal of Accounting Literature. In Press.
Chatterjee, A., & Hambrick, D. C. (2007). It’s all about me: Narcissistic chief executive officers and their effects on company strategy and performance. Administrative Science Quarterly, 52, 351-386.
Conger, J. A. (2002). Danger of delusion, the qualities that make leaders great can also cause their downfall, success and self-confidence often breed narcissism and a sense of infallibility. Financial Times.
Daft, R. l. (1989). Translated by Parsayan, A., A'arabi, S.M. (1998). Organization Theory and Design. Tehran: Cultural Research Bureau. (in Persian)
Dechow, M.P. & Dichev, D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accruals estimation errors. Accounting Review, 77(Supplement), 35-59.
Dillon, K.M. (1988). Narcissism and embellishments of signature. Psychological Reports, 62(1), 152-154.
Gholipour, A., Khanifar, H., Fakheri Kouzehkanan, S. (2008). The effects of managers' narcissism on organizational disturbances. Management of Organizational Culture, 6(18), 79-94. (in Persian)
Graham, J. R., Harvey, C. R., & Puri, M. (2013). Managerial Attitudes and Corporate Actions, Journal of Financial Economics, 109(1), 103-121.
Hales, J., Hobson, J.L., & Resutek, R. J. (2012). The dark side of socially mediated rewards: How narcissism and social status affect managerial reporting. Working Paper.
Ham, C., Seybert, N., Wang, S. (2014). Narcissism is a bad sign: CEO signature size, investment, and performance. Working Paper.
Ham, Ch., Lang, M., Seybert, N., Wang, S. (2017). CFO Narcissism and Financial Reporting Quality. Available at https://ssrn.com/abstract=2581157.
Johnson, E. N., Kuhn J. R., Apostolou B. A., Hassell J. M. (2013). Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude risk factor. Journal of Practice & Theory, 32(1), 203–219. 
Jorgenson, D.O. (1977). Signature size and dominance: A brief note. Journal of Psychology, 97(2), 269-270.
Judd, J. S., Olsen, K. J., & Stekelberg, J. M. (2015). CEO Narcissism, Accounting Quality, and External Audit Fees, Working Paper, Available at http://ssrn.com/abstract = 2605172.
Kernberg, O. F. (1993). Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies. Yale University Press.
Kettle, K.L., & Haubl, G. (2011). The signature effect: Signing influences consumption related behavior by priming self-identity. Journal of Consumer Research, 38(3), 474-489.
Khajavi, Sh., Dehghani S., Gerami Shirazi, A.A, Gerami Shirazi, F. (2016). The effect of managers' narcissism on earnings management and financial performance. Accounting Advances, 8(2), 123-149. (in Persian)
Kholed Sharafi, S. (2015). An Examination of Relationship of Managers' Narcissism and Hypocritical Behaviors with Moderating role of Managers' Machiavellianism Behavior in Public Organizations in City of Kermanshah, MSc Human Resource Management, University of Ilam. (in Persian)
Lari Dasht Bayaz, M., Oradi, J. (2017). The Investigation of the Association between CEO Tenure and Financial Expertise to Audit Fee. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(1), 81-102. (in Persian) 
Lee, S.Y., Gregg, A.P., & Park, S.H. (2013). Narcissistic consumers prefer products that positively distinguish them. Journal of Personality and Social Psychology, 105(2), 335-352.
Ma, H., & Karri, R. (2005). Leaders beware: Some sure ways to lose your competitive advantage. Organizational Dynamics, 34(1), 63-76.
Menon, M. K., & Sharland, A. (2011). Narcissism, exploitative attitudes, and academic dishonesty: An exploratory investigation of reality versus myth. Journal of Education for Business, 86(1), 50-55.
Namazi, M., Dehghani Saadi, A. A., Ghohestani, S. (2016). The narcissism of managers and business strategy of companies. Journal of Scientific and Research Knowledge Management Accounting and Auditing, 6(22), 37-51. (in Persian)
Olsen, K. J., Stekelberg, J. M. (2016). CEO narcissism and corporate tax sheltering. Journal of the American Taxation Association, 38(1), 1–22.
Olsen, K.J., Dworkis, K.K., & Young, S.M. (2014). CEO narcissism and accounting: A picture of profits. Journal of Management Accounting Research, 26(2), 243-267.
Qaderi, K., Ghaderi, K. (2017). The Analysis of the Executive Overconfidence in Fraudulent Companies. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(2), 243-262. (in Persian)
Rashidi Baqhi, M. (2018). The Role of Environmental Uncertainty, Financial Constraints and Accounting Conservatism in Limiting the Performance Outcomes Due to Manager Overconfidence. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 347-366. (in Persian)
Rijsenbilt, A., Commandeur, H. (2013). Narissus Enters the Courtroom: CEO Narcissism and Fraud. Journal of Business Ethics, 117(2), 413–429.
Rosenthal, S. A., Pittinsky, T. L. (2006). Narcissistic leadership, The leadership quarterly,17(6), 617-633.
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Over-confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214. (in Persian)
Seybert, N.k. (2013). Size Does Matter in Signatures, Leadership & Managing People Magazine. Harvard Business Review. 
Shu, L.L., Mazar, N., Gino, F., Ariely, D., Bazerman, M.H. (2012). Signing at the beginning makes ethics salient and decreases dishonest self-reports in comparison to signing at the end. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(38), 15197-15200.
Snyder, C.R., & Fromkin, H. L. (1977). Abnormality as a positive characteristic: The development and validation of a scale measuring need for uniqueness. Journal of Abnormal Psychology, 86(5), 518-527.
Symington, N. (1993). Narcissism: A New Theory. H. Karnac Ltd. ISBN 9781855750470.
Tamborski, M., Brown, R.P., & Chowning, K. (2012). Self-serving bias or simply serving the self? Evidence for a dimensional approach to narcissism. Journal of Personality and Individual Differences, 52(8), 942-946.
Wallace, H.M., & Baumeister, R. F. (2002). The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), 819-834.
Zweigenhaft, R.L. (1977). The empirical study of signature size. Social Behavior and Personality, 5(1), 177-185.