دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، 1397 
بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران

صفحه 519-536

10.22059/acctgrev.2019.260229.1007918

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی