دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، 1397 
1. بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 457-478

وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی


3. بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها

صفحه 497-518

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم


4. بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران

صفحه 519-536

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی