بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 حسابرسی/بخش خصوصیکارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می‎کند. انتظار می‎رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند.
روش: به‎منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه‎ها، از نرم‎افزار ره‎آورد‎ نوین و بررسی صورت‎های مالی شرکت‎ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به‎دست آمد و فرضیه‎ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده‎های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند.
یافته‎ها: نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی‎تواند این ارتباط را تحت تأثیر قرار ‎دهد.
نتیجه‎گیری: پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تأمین مالی خارجی منجر می‎شود. جذب جریان‎های نقد خارجی، نظارت تأمین‎کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می‎شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر‎ یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به‎عنوان متغیر تعدیل‎کننده در این رابطه تأیید نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Information Asymmetry’s Moderating Effect on the Relationship between Dividend Payments and Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Talebnia 1
  • Maryam Metanat 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 MSc., Department of Accounting, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht , Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to investigate the information asymmetry’s moderating effect on the Relationship between Dividend Payments and Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). By evaluating the relationships, we tried to find out that whether the cash dividing payment will culminate in decreasing the crash risk of stock price or not. It is expected that in the absence of information asymmetry, the relation between divided payment and crash risk of stock price will change.
Methods: In this regard, 155 companies were selected for the period of 2010 to 2014. The data from “Rahavard Novin” software, besides that, the financial statements data of the firms are based on TSE official website, the multivariate linear regression model and least squares method and panel data approach has been used to test research hypotheses.
Results: The results of evaluations demonstrate a significant correlation between the cash dividend payment and the crash risk of future stock price of firms. However, asymmetry of information can not affect this correlation.
Conclusion: Dividend payouts results in both decreasing free cash flow and external financing providing. Absorbing external cash flow results in monitoring of external suppliers on the performance of managers and firms and decline the crash risk of stock price. While there are significant correlations between asymmetry of information and each of the variables, the hypothesis of asymmetry of information as a Moderating variable (criterion) of this relation, was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividends
  • Future stock price crash risk
  • Information Asymmetry
احمدپور، احمد؛ زارع بهنمیری، محمد جواد؛ حیدری رستمی، کرامت الله (1393). بررسی تأثیر ویژگی‎های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار، (28)، 29- 45.
پورحیدری، امید؛ عرب آبادی، رحیم (1393). رابطۀ تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21(1)، 39-56.
خدارحمی، بهروز؛ فروغ نژاد، حیدر؛ شریفی، محمد جواد؛ طالبی، علیرضا (1395). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(3)، 82-93.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل‎کننده کیفیت حسابرسی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 199- 214.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ میرزایی، منوچهر (1391). تأثیر محافظه‎کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله یپیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، 3(4)، 15- 40.
قائمی، محمد حسین؛ وطن پرست، محمد رضا (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85- 103.
کلاهی، فیروزه (1380). پیرامون جایزه نوبل اقتصادی 2001 نظریه اطلاعات نامتقارن آکرلوف و اسپن و استیگلیتز. پژوهشنامه بازرگانی، 5(20)، 241- 268.
مهرانی، ساسان؛ تالانه، عبدالرضا (1377). تقسیم سود شرکت‎ها. ماهنامه حسابدار، (125)، 29 – 35.
 
References
Ball, R., (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals. Journal of Accounting Research 47, 277-323.
Benmelech, E., Kandel, E., Veronesi, P., (2010). Stock-based compensation and CEO (dis) incentives. Quarterly Journal of Economics 125, 1769-1820.
Biddle, G., Hilary, G., & Vredi, R. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131.
Bleck, A., Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research, 45, 229-256.
Bradshaw, M.T., Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2010). Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1640733.
Caskey, J. & Hanlon, M. (2013). Dividend policy at firms accused of accounting fraud. Contemporary Accounting Research, 30 (2), 818-850.
Chen, J., Hong, H., Stein, J., (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics 61, 345–381.
Clarkson, G., Jacobsen, T. E., & Batcheller, A. L. (2007). Information Asymmetry and Information Sharing. Government Information Quarterly, 24(4), 827-839.
Easterbrook, F.H. (1984). Two agency-cost explanations of dividends. American Economic Review, 74(4), 650-659.
Ahmadpoor, A., Zare Behnamiri, M.J., Hedari Rostami, K. (2015). Effect Firm Characters on Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Stock Exchange, 28, 29-45. (in Persian)
Forooghi, D., Amiri, H. & Mirzaee, M. (2011). Effect Financial reporting frequency on Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of financial Accounting Research, 3(4), 15-40. (in Persian)
Gaemi, M. & Vatanparast, M. (2005). Investigating the Role of Accounting Information in reducing Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting And Auditing Review, 12(41), 85-103. (in Persian)
Graham, J., Harvey, C., Rajgopal, S., (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40, 3-73.
Harford, J., (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. Journal of Finance, 54, 1969-1997.
Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H., (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
Jensen, M., (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76, 323-329.
Jin, L., Myers, S.C., (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79, 257-292.
Khodarahmi, B., Foroughnejad, H., Sharifi, M., Talebi, A. (2016). The Impact of Information Asymmetry on the Future Stock Price Crash Risk of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange.Journal of Asset Management and Financing, 41(3), 82-93. (in Persian)
Kim, J. B., Li, Y., Zhang, L. (2011b). CFOs Versus CEOs: Equity Incentives and Crashes. Journal of Financial Economics, 101, 713-730.
Kim, J.-B., Li, Y., Zhang, L. (2011a). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100, 639-662.
Kim, J.B., Zhang, L. (2010). Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk? Available at URL: Http://www.Ssrn.Com.
Kim, J.-B., Zhang, L., (2013). Accounting conservatism and stock price crash risk: firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=2411369.
Kim, J-B., Luo, L., Xie, H., (2014). Dividend Payments and Stock Price Crash Risk, American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting. Available Online at: http://aaahq.org/AM2014/abstract.cfm?submissionID =2390.
Kothari, S.P., Shu, S., Wysocki, P.D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47, 241-276.
Lang, L., Litzenberger, R. (1989). Dividend announcements: Cash flow signaling vs. free cash flow hypothesis. Journal of Financial Economics, 24, 181-192.
Lie, E. (2000). Excess funds and the agency problems: An empirical study of incremental disbursements. Review of Financial Studies, 13, 219-248.
Mehrani, S., Talaneh, A. (1998). Dividend in Firms.Accountant Monthly, 125, 35-29.
(in Persian)
Morggado, M., Pindado, J. (2003). The underinvestment and overinvestment hypotheses: An  Analysis using panel data. European Financial Management, 9(2), 163-177.
Pourheidari, O., Arababadi, R. (2014). The Impact of Stock Price Changes on Voluntary Disclosure in Firms Listed in Tehran Stock Exchange (TSE). The Iranian accounting & auditing review, 1(21), 39-56. (in Persian)
Richardson, V.J. (1998). Information asymmetry and earnings management: some evidence. Available at: www.ssrn.com.
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Overconfidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214. (in Persian)
Skinner, D. & Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality? Review of Accounting Studies, 16 (1), 1-28.
Yermack, D., (2006). Flights of fancy: Corporate jets, CEO perquisites, and inferior shareholder returns. Journal of Financial Economics, 80, 211-242.