تبیین رفتاری تصمیم‎گیری‎های مدیریت در حوزه سرمایه‎گذاری در دارایی‎های نامشهود: آزمون فرضیه پاداش بر اساس رویکرد آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: انتخاب رویه‎های حسابداری دارایی‎های نامشهود از سوی مدیریت، شامل به هزینه منظور کردن یا سرمایه‎ای کردن مخارج توسعه دارایی‎های نامشهود، تحت تأثیر عواملی است که از آن جمله می‎توان به ارتباط این تصمیم‎‎گیری با طرح پاداش مدیریت اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‎گیری‎های مدیریت در حوزه سرمایه‎گذاری در دارایی‎های نامشهود با تأکید بر فرضیه پاداش است.
روش: برای بررسی تأثیر پاداش مدیریت بر تصمیمات سرمایه‎گذاری در حوزه دارایی نامشهود، از رویکرد آزمایشگاهی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، معاونان و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها (سهامی عام و سهامی خاص) و افراد دانشگاهی دارای تجربۀ ‎کار هستند و در مجموع 195 نفر در پژوهش مشارکت داشته‎اند.
یافته‎ها: نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد تصمیم‎گیری‎های مدیریت تحت تأثیر رویه‎های حسابداری قرار می‎گیرد و مدیریت رویه خرید دارایی نامشهود که در آن مخارج سرمایه‎ای محسوب می‎شود را بر رویه توسعه داخلی دارایی نامشهود و همچنین توسعه داخلی دارایی نامشهود همراه با افشای اضافی که در آنها مخارج به حساب هزینه دوره منظور می‎شود، ترجیح می‎دهد. سایر یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد تصمیم‎گیری‎های مدیریت تحت تأثیر پاداش و همچنین هم‎افزایی میان پاداش و رویه‎های حسابداری قرار نمی‎گیرد.
نتیجه‎گیری: ترجیح رویه حسابداری سرمایه‎گذاری در دارایی نامشهود که به سرمایه‎ای کردن مخارج منجر می‎شود، نسبت به رویه‎هایی که این مخارج را به حساب هزینه دوره منظور می‎کند، به این معناست که یا پاداش مدیریت تحت تأثیر سود قرار نمی‎گیرد (به بیان دیگر فضای اجتماعی اجازه نمی‎دهد که مدیریت درصد مشخصی از سود را به‎عنوان پاداش دریافت کند)، یا مدیریت منافع آتی را بر پاداش جاری ترجیح می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Explanation of Management Decision Making in Intangible Asset Investments: Compensation Hypothesis Test by Laboratory Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Parvaei 1
  • Gholamreza kordestani 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin , Iran.
چکیده [English]

Objective: Choosing between accounting treatments for intangible assets, which include expensing or capitalizing all expenditures, is influenced by factors such as the relationship between decision making and compensation scheme. This paper examines influential factors for decision making of management regarding intangible asset investments emphasizing compensation hypothesis.
Methods: Laboratory experiment is applied to specify the relationship between compensation and management decision making regarding intangible assets. Our population consists of senior managers, board of directors (public and private company) and skilled academics and our examinees equal to 195 people.
Results: Our findings show that management decision making is influenced by accounting treatments and managers prefer purchasing method to developing method and developing with extra disclosures method which can be explained by certainty effect theory. Moreover, our study shows that management decision making is not influenced by compensations and synergies between accounting treatments and compensation scheme.
Conclusion: Purchasing method preference which leads to expenditure capitalization among other methods means that either manager’s compensation has not been affected by bottom line, in other words social space might not let manger to use part of incentive compensation, or manager prefers future benefits to the current benefit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management compensation
  • Management decision making
  • Accounting treatment of intangible assets
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‎زاده خانقاه، وحید (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 181-198.
پورحیدری، امید؛ همتی، داود (1383). بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‎های سیاسی، طرح‎های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11(2)، 47-63.
پورزمانی، زهرا؛ طرازیان، عباس (1395). تأثیر متقابل نوسان‎های بازده دارایی‌ها و بازده اوراق بهادار بر پاداش مدیران مبتنی بر نرخ رشد دارایی‌های نقدی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 55-72.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1390). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. (چاپ اول) انتشارات صفار اشراقی.
رحمانی، علی؛ اسماعیلی، غریبه (1392). دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (43)، 1-23.
رحمانی، علی؛ قاسمی، مهسا (1392). ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده. پژوهش‌هایتجربیحسابداری، 3 (3)، 111-124.
سازمان حسابرسی ایران (1389). دارایی‌های نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389).
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 199-214.
مؤمنی، منصوری؛ فعال قیومی، علی (1387). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو.
نمازی، محمد؛ موسوی نژاد، سید روح‎الله (1395). بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش سرمایهگذاری، 5 (20)، 243-262.
 
References
Aduit organization of IRAN. (2010). Intangible assets (revised in 2007 and adjusted by new standards in 2010).
Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2018). the impact of political connections on overinvestment and firm performance. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 181-198. (in Persian)
Danaeifar, H., Alvani, S. M. & Azar, A. (2011). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. (First edition). Safar Eshraghi publications inc. (in Persian)
Elliott, A. C., & Woodward, W. A. (2007). Statistical analysis quick reference guidebook with SPSS examples. (First edition). SAGE Publications Ltd.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS introducing statistical method. SAGE Publications Ltd, Third edition.
Gouldman, A. L. (2013). Can managerial knowledge of executive compensation encourage or deter real earnings management? An Analysis of R&D Reporting Methods. Virginia Commonwealth University.
Jinnette, J.A. (2010). The relevance of intangible assets in the context of the managerial accounting decision making process. The University of Mississippi.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47 (2), 263-292.
Kelly, K. (2007). Feedback and incentives on nonfinancial value drivers: Effects on managerial decision making. Contemporary Accounting Research, 24 (2), 523-556.
Lev, B. (2003). Remarks on the measurement, valuation, and reporting of intangible assets. Economic Policy Review (Federal Reserve Bank of New York). 9 (3), 17-22.
Liu, L. (2012). Changes in the role of earnings in compensation over the past three decades. The University of Texas.
Momeni, M., & Faal Ghaiomi, A. (2008). Statistical analysis with SPSS. Ketab No publications Inc. (in Persian)
Namazi, M., & Mousavinejad, S. R. (2016). Investigating the relationship between intangible assets and financial performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of investment knowledge, 5 (20), 243-262. (in Persian)
Ozcan, A. (2017). Analysis of value relevance of intangible assets under international financial reporting standards: evidence from Borsa Istanbul. Journal of Social Sciences Institute, 14 (40), 364-377.
Pallant, J. (2007). SPSS survival manual, a step by step guide to data analysis using SPSS for windows. (Third edition). Sydney: McGraw Hill Inc.
Pandher, G. & Russell, C. (2013). CEO compensation: a resource advantage and stakeholder-bargaining perspective. Strategic Management Journal, 34(1), 22-41.
Pourheidari, O. & Hemati, D. (2004). Impact of debt covenants, political cost, Bonus Plans and ownership on Earnings Management in listed Tehran stock exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 11(2), 47-63. (in Persian)
Pourzamani, Z., & Tarazian, A. (2016). the mutual effect of volatilities of return on assets and securities on reward of managers based on growth rate of cash assets. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(1), 55-72. (in Persian)
Pricewaterhouse Coopers. (2015). IFRS and US GAAP: similarities and differences. Pricewaterhouse Coopers LLP.
Rahmani, A. & Ghasemi, M. (2013). the value relevance of reported goodwill. Journal of empirical research in accounting, 3(3), 111-124. (in Persian)
Rahmani, A., & Esmaili, G. (2014). the intangible assets in listed companies in Tehran stock exchange and their impact on the value relevance. Empirical studies in financial accounting quarterly, 11(43), 1-23. (in Persian)
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., & Joudaki Chegeni, Z. (2017). CEO over-confidence and corporate cash holdings: emphasizing the moderating role of audit quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214. (in Persian)
Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory. Pearson publications Ltd. sixth Edition.
Swanson, Z. (2018). Internal Intangible Asset Effect on Firm Valuation. University of Central Oklahoma, SSRN Database, Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3134117.
Watts, R.L., & Zimmerman, J.L. (1986). Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs publications Inc.