دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، 1397 
سرمایه اجتماعی و حق‎الزحمه حسابرسی

صفحه 269-288

10.22059/acctgrev.2018.237539.1007649

محمدرضا مهربان پور؛ محمد جندقی قمی؛ محمدعلی رجب بیکی