تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: به‌منظور اجرای این پژوهش، 110 شرکت برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شدند. از رویکرد داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است
یافته‎ها: نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد. بدین معنا که محدودیت در تأمین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت‌‌های نمونه به گروه شرکت‌‌های با اقلام تعهدی اختیاری بالا و پایین تقسیم شدند و در نهایت نتایج نشان داد که تأثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‎هایی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند شدیدتر است.
نتیجه‎گیری: با توجه به یافته‌های بدست آمده، نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Financial Constraint on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • Heydar Mohammadzade Salteh 1
  • Eisa Abyazi 2
1 Associate Prof. of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of financial constraint on stock price crash risk with an emphasis on discretionary accruals in listed companies in the Tehran Stock Exchange.
Methods: In this regard, 110 companies were selected for the period of 2010-2016. A panel data approach has been used to test of research hypotheses.
Results: The results show that financial constraints affect stock price crash risk. This means that financial constraints related to stock price crash risk with bad news hording and eventually stock price crash risk. Also, the sample companies were divided into groups of companies with discretionary accruals, up and down. Finally, the results show that positive impact of financial constraints on stock price crash risk is higher in companies with high accruals.
Conclusion: According to the findings, the results are consistent with the agency theory.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial constraint
  • Stock price Crash Risk
  • Discretionary accruals
  • Agency theory
  • Bad news
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1393). ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخه عمر. دانش حسابداری، 5 (3)، 113-140.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1396). تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (1)، 19-40.
تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌گذاری. تحقیقات حسابداری، 1 (2)، 50-67.
خدارحمی، بهروز؛ فروغ نژاد، حیدر؛ شریفی، محمد جواد؛ طالبی، علیرضا (1395). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4 (3)، 39-58.
رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی؛ نوروزی، محمد (1396). اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون نظریه جایگزینی و مکمل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 303- 462.
عباسی، ابراهیم؛ شهرتی، علی؛ قدک فروشان، مریم (1393). بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 5 (19)، 141-162.
فولاد، فرزانه؛ یعقوب نژاد، احمد؛ تالانه، عبدالرضا (1391). محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (3)، 99- 118.
قائمی، محمد حسین؛ تقی‌زاده، مصطفی (1395). بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 235-252.
کریمی، فرزاد؛ صادقی، محسن (1388). محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 1 (4)، 43-58.
 
References
Almeida, H., & Campello, M. (2002). Financial constraints and investment-cash flow sensitivities: New research directions. Working paper, New York University.
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqah, V. (2014). The Relationship between Some Corporate Governance Mechanisms and Investment Efficiency in Life Cycle Stages, Journal of Accounting Knowledge, 5 (3), 113-140. (in Persian)
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqh, V. (2017). The Effect of Dividend Payments and Bad News Hoarding on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Information Asymmetry. Journal of Accounting and Auditing Review, 24 (1), 19-40. (in Persian)
Baker, T., Collins, D., Reitenga, A. (2003) Stock option compensation and earnings management incentives. Journal of Accounting, Auditing & Finance 18(4), 557–582.
Benmelech, E., Kandel, E., Veronesi, P. (2010). Stock-based compensation and CEO (dis) incentives. Quarterly Journal of Economics, 125 (4), 1769-1820.
Bleck, A., Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal ofAccounting Research, 45 (2), 229-256.
Callen, J.L., Fang, X. (2015). Short interest and stock price crash risk. Journal of Banking & Finance Volume, 60, 181–194.
Chaney, P.K., Lewis, C.M. (1995). Earnings management and firm valuation under asymmetric information. Journal of Corporate Finance, 1(3-4), 319–345.
Chen, J., Hong, H. & Stein, J.C. (2001). Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics, 61 (3), 345-381.
Cohen, D., Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50 (1), 2-19.
Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. TheAccounting Review, 70 (2), 193-225.
Denis, D. J., & Sibilkov, V. (2010). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. Review of Financial Studies, 23 (1), 247-269.
Fazzari, S. M., Hbbard, R. G., Petersen, B. C., Blinder, A. S., & Poterba, J. M. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988 (1), 141-206.
Ghaemi, M., H. & Taghizadeh, M. (2016). Studying the effect of information risk and transaction costs on stock market reaction to earnings news.‎ Journal of Accounting and Auditing Review, 23 (2), 213-234. (in Persian)
Hadlock, C. J., & Pierce, J. R. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. Review of Financial Studies, 23 (5), 1909-1940.
Hamm, S. J. W., Li, E.X., & Ng, J. (2012). Management Earning Guidance and Stock Price Crash Risk. Paper presented at the Japan Accounting Review Conference, Kyoto, November 9.
He, G. Ren, H. (2017). Financial Constraints and Future Stock Price Crash Risk. Coventry, United Kingdom CV4 7AL. SSRN.Com.
Healy, P. M., Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–384.
Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94 (1), 67-86.
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Managerial and Decision Economics, 3 (4), 537-547.
Jin, L., Myers, S.C. (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79 (2), 257-292.
Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financial constraints? Quarterly Journal of Economics, 112 (1), 159-216.
Karimi, F., Sadeghi, M. (2009). Internal and external financial constraints and its relationship with capital assets investment in listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting, 1 (4), 43-58. (in Persian)
Kim, J.B. Luo, L. Xei, H. (2016). Dividend Payments and Stock Price Crash Risk. available in: www.ssrn.com.
Kim, J.-B., Li, Y., Zhang, L. (2011a). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100 (3), 639-662.
Kim, J.-B., Zhang, L. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412-441.
Lamont, O., Polk, C., & Saaá-Requejo, J., (2001). Financial constraints and stock returns. Review of Financial Studies, 14 (2), 529-554.
Myers, S. & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journalof Financial Economics, 13 (2), 187- 221.
Rezaei Pitenoei, Y., Safari Gerayli, M., & Norouzi, M. (2017). Social Trust, External Monitoring and Stock Price Crash Risk: Testing Complementary and Substitution Theory. Journal of Accounting and Auditing Review, 24 (3), 303-462. (in Persian)
Tehrani, R., Hesarzadeh, R. (2009). The Effect of Free Cash Flows and Constraints Financing on Over-Investment and under-Investment. Accounting Research, 1(2), 50-67.
(in Persian)