بررسی تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استاد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت است.
روش: معیار اندازه‎گیری اجتناب مالیاتی، تفاوت نرخ قانونی و واقعی مالیات شرکت است. نمونه پژوهش شامل 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1393 بوده و داده‌ها با استفاده از رگرسیون تجزیه ‌و تحلیل شده‎اند.
یافته‎ها: یافته‎های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیت‎های اجتناب مالیاتی آن است. علاوه بر این، ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی زمانی برجسته‎تر است که شرکت در صنعتی که فعالیت می‎کند، سهم بازار کمتری داشته باشد.
نتیجه‎گیری: سطح تمرکز مشتری بر عملکرد عملیاتی، ریسک جریان نقدی و سیاست‎های مالی شرکت تأثیر می‎گذارد، از این رو انتظار می‎رود میزان مشارکت در فعالیت‎های اجتناب از مالیات را نیز تحت‎ تأثیر قرار دهد. تمرکز مشتری شرکت به تقاضا برای نگهداری نقدینگی بیشتر و نوسان‎های مالی کمتر منجر می‎شود. از آنجا که برنامه‎ریزی مالیاتی می‎تواند جریان‎های نقدی و سودهای حسابداری را افزایش دهد، شرکت‎های با پایه مشتری متمرکز ممکن است بیشتر در فعالیت‎های اجتناب مالیات مشارکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Customer Concentration on Tax Avoidance, Considering Firm's Market Share

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheybani Tezerji 1
  • Ahmad Khodamipour 2
  • Omid Pourheidari 3
1 Ph.D Student of Accounting, Dep. of Accounting, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Prof. of Accounting, Faculty of Economics and Management, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran
3 Prof. of Accounting, Faculty of Economics and Management, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of customer concentration on tax avoidance considering the firm's market share.
Methods: Tax avoidance measure is the difference between legal and actual tax rates of a company. The sample of this study consists of 79 firms listed in the Tehran Stock Exchange for the period from 2006 to 2015. Data has been examined using regression analysis.
Results: The results indicat that customer concentration had a significant positive impact on the activities of tax avoidance. In addition, positive relationship between customer concentration and tax avoidance is more pronounced when a firm has a lower market share in its industry.
Conclusion: Level of customer concentration affects a firm’s operating performance, cash flow risk, and financial policies, hence one expect that it also affects the extent to which the firm engages in tax avoidance. Corporate customer concentration leads to demand for more cash holdings and less financial volatility. Since tax planning can increase both cash flow and accounting earnings, firms with a concentrated customer base may be more likely to engage in tax avoidance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • Tax income
  • Customer concentration
  • Market share
  • Cash flow risk
خادم علیزاده، امیر؛ حنجری، سارا؛ امینی، محمد علی؛ رسائیان، امیر (1394). نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظرگرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودیت‎های مالی. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(4)، 461- 478.
خانی، عبدالله؛ ایمانی، کریم؛ یوسفی، امین (1393). اجتناب از مالیات، نحوه اندازه‎گیری و عوامل مؤثر بر آن. پژوهشهای حسابداری، 15(4)، 121-142.
رحمانی، علی؛ حاجی مرادخانی، حدیثه (1396). قدرت بازار محصول و نقدشوندگی بازار سهام . فصلنامهعلمی ـ پژوهشیمدیریتداراییوتأمینمالی، 5 (2)، 21- 36.
عرب صالحی، مهدی؛‎ هاشمی، مجید (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 85- 104.
کردستانی، غلامرضا؛ عباشی، عبدالاحد (1393) ، بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(3)، 81 – 92.
مشایخی، بیتا؛ سیدی، جلال (1394). راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی. مجله دانش حسابداری، 6(20)، 83- 103.
مهرانی، ساسان؛ سیدی، جلال (1393). بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6(24)، 50- 75.
References                                                                      
Arabsalehi, M., Hashemi, M. (2015). The Effect of Managerial Overconfidence on Tax Avoidance. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(1), 85–104. (in Persian)
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, 53 (1-2), 391-411.
Banerjee, S., Dasgupta, S., & Kim, Y. (2008). Buyer–supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure. The Journal of finance, 63(5), 2507-2552.
Blaylock, B. S. (2015). Is Tax Avoidance Associated with Economically Significant Rent Extraction among U.S. Firms? Contemporary Accounting Research, 33(3), 1013-1043.
Cai, H., & Liu, Q. (2009). Competition and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese industrial firms. Economic Journal, 119(537), 764–795.
Cannon, J.P., Homburg, C., (2001). Buyer-supplier relationships and customer firm costs. The Journal of Marketing, 65(1), 29-43.
Cheng, A., Huang, H.H., Li, Y., Stanfield, J. (2012).The effect of hedge fund activism on corporate tax avoidance. The Accounting Review, 87(5), 1493-1526.
Chyz, J. A., Gaertner, F. B. , Kausar, A., Watson, L. (2015). Overconfidence and Corporate Tax Policy. Working Paper University of Tennessee.
Chyz, J., Leung, S. C., Li, O., Rui, O. M. (2013). Labor unions and tax aggressiveness. Journal of Financial Economics, 108(3), 675-698.
Cohen, D. A., Dey, A., Lys, T. Z.( 2008).Real and accrual-based earnings management in the pre and post-Sarbanes Oxley periods. The Accounting Review, 83(3), 757-787.
Cohen, D. A., Li, B. (2013). Why do firms hold less cash? Working Paper, The University of Texas at Dallas.
Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., &Williams, B. M. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? The Accounting Review, 91 (1), 47-68.
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics, 79 (1), 145-179.
Dhaliwal, D., Judd, J. S., Serfling, M. A., Shaikh, S.A. (2016). Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 23-48.
 Edwards, A., Schwab, C., Shevlin, T. (2015). Financial constraints and cash tax savings. The Accounting Review, 91 (3), 859–881.
Francis, B. B., Sun, X., & Wu, Q. (2013). Managerial Ability and Tax Avoidance. Working Paper, Rensselaer Polytechnic Institute.
Habib, A., Hasan, M., & Bhuiyan, M. (2015). Customer Concentration, Corporate Social Responsibility and Idiosyncratic Risk.
Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 127-178.
Huang, H. H., Lobo, G. J., Wang, C., & Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. Journal of Banking & Finance, 72, 184-200.
Hertzel, M.G., Li, Z., Officer, M., Rodgers, K. (2008). Inter-firm linkages and the wealth effects of financial distress along the supply chain. Journal of Financial Economics, 87(2), 374–387.
Higgins, D., Omer, T., & Phillips, J. (2011). Does a Firm’s Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance?
 
 Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. The Accounting Review, 88 (6), 2025-2059.
Hui, K. W., Klasa, S., Yeung, P. E. (2012). Corporate suppliers and customers and accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 115-135.
Karuna, C. (2007). Industry product market competition and managerial incentives. Journal of accounting and economics, 43(2-3), 275-297.
Khademalizadeh, A., Hanjari, S., Amini, M., Rasaiian, A. (2015). Stock Liquidity and Corporate Tax Avoidance with Regard to Important of Corporate Governance and Financial Constraints. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(4), 461–478. (in Persian)
Khani, A., Imani, K., Yosefi, A. (2013). Tax Avoidance, how to Measure and Factors Affecting It. Journal of Accounting Research, 4(3), 121-142. (in Persian)
Kolay, M., Lemmon, M., Tashjian, E. (2015). Distress-related spillover effects in the supply chain: information revelation or real economic cost? Working Paper. University of Utah.
Kordestani, GH., Abashi, A. (2014). Investigating the Influence of Customer-Base Concentration on the Firm Financial Performance. Journal of asset management and financing, 2(3), 81–92. (in Persian)
Kubick, T. R., Lynch, D. P., Mayberry, M. A., & Omer, T. (2014). Product Market Power and Tax Avoidance: Market Leaders, Mimicking Strategies, and Stock Returns.The Accounting Review, 90 (2), 675-702.
Li, L., Zhang, H., (2008). Confidentiality and information sharing in supply chain coordination. Management Science, 54(8), 1467-1481.
Lisowsky, P. (2010). Seeking shelter: Empirically modeling tax shelters using financial statement information. The Accounting Review, 85(5), 1693-1720.
Mashayekhi, B., Seyyedi, J. (2015).Corporate Governance and Tax Avoidance. Journal of Accounting Knowledge, 6(20), 83–103. (in Persian)
McGuire, S. T., Omer, T. C., Wang, D. (2012). Tax avoidance: does tax-specific industry expertise make a difference? The Accounting Review, 87(3), 975–1003.
Mehrani, S., & Seyed, J. (2013). The Relationship between Tax Avoidance and Tax Differences in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Research, 24(6), 50–75. (in Persian)
Noga, T. J., Schnader, A. L. (2013). Book-Tax differences as an indicator of financial distress. Accounting Horizons, 27(3), 469-489.
Piercy, N., Lane, N. (2006). The Underlying Vulnerabilities in Key Account Management Strategies. European Management Journal, 24(2-3), 151-162.
Rahmani, A., Haji Moradkhani, H. (2017). Product Market Power and Stock Market Liquidity. Journal of asset management and financing, 5(2), 21–36. (in Persian)
Raman, K., Shahrur, H. (2008). Relationship-Specific Investments and Earnings Management: Evidence on corporate suppliers and customers. The Accounting Review, 83(4), 1041-1081.
Rego, S., Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, 50(3), 775 – 810.
Salamon, L.M., Siegfried, J.J. (1977). Economic Power and Polotical Influence: The Impact of Industry Structure on Public Policy. American Political Sciense Review, 71(3), 1026-1043.
Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory. Upper Saddle River, NJ: Practice Hall.