مطالعه نقش ارتباط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی با ارزیابی ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به مطالعه نقش و اثر ارتباط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی، در ارزیابی اعضای کمیته حسابرسی از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت می‌پردازد.
روش: مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی ـ کاربردی است. موضوع از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده و نمونه‎گیری تصادفی ساده از 102 نفر از اعضای کمیته حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 صورت گرفت. برای تحلیل یافته‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‎ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین روابط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی با مدیران ارشد و اقدامات اعضای کمیته حسابرسی برای ارزیابی ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین روابط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی با سایر مدیران و تلاش‌های کمیته حسابرسی برای ارزیابی ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‎گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه سطح روابط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی با مدیران می‌تواند بر ارزیابی آنها از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Social and Professional Ties of Audit Committee with the Assessment of Firm Fraudulent Reporting

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhari 1
  • Hossein Rajabdorri 2
  • Amirreza Khanizalan 3
1 Associate Prof. of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Ph.D. Student in Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Ph.D. Student in Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Objective: This research study the role of social and professional ties of audit committee in assessment of the firm fraudulent reporting.
Methods: The study is an applied-type survey. A questionnaire and simple random sampling of 102 members of Audit Committee of the Tehran Stock Exchange in 2017 were carried out. To analyze the findings Structural Equation Method was used.
Results: The findings of the study show that there is a negative and significant relationship between social and professional relations of the members of the audit committee with senior executives and actions of members of audit committee to evaluate the fraudulent financial reporting risk. Also, there is a positive and significant relationship between the social and professional relations of the members of the audit committee with other managers and the audit committee's efforts to assess the fraudulent financial reporting risk.
Conclusion: These findings show how the level of social and professional ties between members of the Audit Committee and managers can be effective in an assessment of the firm fraudulent reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of the firm fraudulent reporting
  • Audit committee
  • Professional ties
  • Social ties
امانی، جواد؛ خضری‌آذر، هیمن؛ محمودی، حجت (1391). معرفی الگویابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی ـ PLS-PM و کاربرد آن در پژوهش‌های رفتاری. دانش روان‌شناختی، 1 (1)، 41- 55.
ایمانی ‌برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی‌علوم، مهدی (1396). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 303- 322.
رحمانی، حلیمه؛ رجب‌دری، حسین؛ خرمین، منوچهر (1396). بررسی تأثیر نظریه عمل منطقی بر تمایل به بروز تقلب در گزارشگری مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 (24)، 135- 143.
رهنمای‌ رودپشتی، فریدون (1391). داده‌کاوی و کشف تقلب‌های مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(3)، 17- 33.
رؤیایی، رمضانعلی؛ مولایی، ایرج؛ جبارزاده‌کنگرلویی، سعید (1388). بررسی مبانی نظری حسابداری قانونی و تقلب در محیط‌های دیجیتالی و ضرورت آموزش آن برای دانشجویان رشته حسابداری. دانش حسابرسی، 9 (29)، 50- 60.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. (1391). منشور کمیته حسابرسی. قابل‌مشاهده در:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiiseb8oOfbAhViEpoKHYUgBREQFghGMAM&url=http%3A%2F%2Ftse.ir%2Fcms%2FPortals%2F1%2FHesabresi%2520Dakheli%2Faudit_committe917.docx&usg=AOvVaw2qI25g7pCiaXFGis6Q07lk
صفرزاده ‌بندری، محمدحسن؛ کاظمی، کاظم؛ دهقانی ‌سعدی، علی­اصغر (1397). بررسی نقش توانمندسازی روان‌شناختی حسابرسان بر رعایت آیین رفتار حرفه‌ای با تأکید بر نقش تعدیلی جایگاه سازمانی و سابقه کار. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (1)، 71- 90.
فخاری، حسین؛ رضایی، یاسر (1397). تأثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت. حسابداری مدیریت، 11(36)، 63- 79.
فرقان‌دوست‌ حقیقی، کامبیز؛ هاشمی، عباس؛ فروغی، امین (1393). مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14 (56)، 47 – 68.
قادری، کاوه؛ قادری، صلاح­الدین (1396). تحلیل بیش اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‌های متقلب. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (2)، 243- 262.
مرادی، جواد؛ رستمی، راحله؛ زارع، رضا (1393). شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر آن‌ها بر عملکرد مالی شرکت. پیشرفت‌های حسابداری، 6 (1)، 141-173.
نمازی، محمد؛ ابراهیمی، فهیمه (1395). الگو‌بندی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر قصد گزارش تقلب‌های مالی توسط حسابداران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (49)، 1- 28.
هاشمی، عباس؛ حریری، امیرسینا (1396). ارزیابی توانایی قانون بنفورد در شناسایی و پیش‌بینی کشف تقلب مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (2)، 283- 302.
References
Amani, J., Khezri Azar, H., & Mahmoodi, H. (2012). Introducing structural equation modeling by minimum squares -PLS-PM- and its application in behavioral research. Psychological Knowledge, 1(1), 41-55. (in Persian)
Awang, Y., Suhaiza, I., & Abdul Rahman, A. (2017). Measuring the potential for financial reporting fraud in a highly regulated industry. The International Journal of Accounting and Business Society, 24 (1), 81- 97.
Beasley, M., Carcello, J., & Hermanson, D. (1999). Fraudulent Financial Reporting1987-1997: Trends in U.S. Public Companies. New York: Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO).
Beasley, M., Carcello, J., Hermanson, D., & Neal, T. (2009). The audit committee oversight process. Contemporary Accounting Research, 26 (1), 65-122.
Beasley, M., Carcello, J., Hermanson, D., & Neal, T. (2010). Fraudulent FinancialReporting: 1998-2007. Durham, NC: Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO).
Bruynseels, L., & Cardinaels, E. (2014). The audit committee: Management watchdog or personal friend of the CEO? The Accounting Review, 89 (1), 113-145.
Chidambaran, N., Kedia, S., & Prabhala, N. (2012). CEO-director connections and corporate fraud. Working paper, Fordham University.
Clune, R., Hermanson, D., Tompkins, J., & Ye, Z. (2014). The nominating committee process: A qualitative examination of board independence and formalization. Contemporary Accounting Research, 31 (3), 748-786.
Cohen, J., Gaynor, L., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2016). The effects of audit committee ties and industry expertise on investor judgments. Working paper, Boston College.
Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2008). Form versus substance: The implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27 (2), 181-198.
Dhaliwal, D., Naiker, V., & Navissi, F. (2010). The association between accruals quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on audit committees. Contemporary Accounting Research, 27 (3), 787-827.
Fakhari, H., & Rezaee, Y. (2018). Impact of audit committee on the companies information environment. Management Accounting, 11 (36), 63- 79. (in Persian)
Fama, E. F., & Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law &Economics, 26, 301-325.
Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2007). Financial fraud, director reputation, and shareholder wealth. Journal of Financial Economics, 86 (2), 306-336.
Forghandoust Haghighi, K., Hashemi, A., & Forooghi, A. (2014). Study of the relationship between earnings management and the possibility of fraud in the financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange, Auditing Knowledge, 14 (56), 47- 68.
(in Persian)
Gendron, Y., & Bédard, J. (2006). The constitution of audit committee effectiveness. Accounting, Organizations & Society, 31 (3), 211-239.
Ghaderi, K., & Ghaderi, S. (2017). The Analysis of the Executive Overconfidence in Fraudulent Companies. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(2), 262-243. (in Persian)
Gibbons, D. E. (2004). Friendship and advice networks in the context of changing professional values. Administrative Science Quarterly, 49 (2), 238–262.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. (2012). An assessment of the use if partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (3), 414-433.
Hashemi, A., & Hariri, A. (2017). The Analysis of Benford's Law Ability to Identify and Predict Financial Fraud Detection. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(2), 283-302. (in Persian)
Hwang, B.-H., & Kim, S. (2009). It pays to have friends. Journal of Financial Economics, 93 (1), 138-158.
Imanibarandagh, M., Abdi, M., & Kazemioloum, M. (2017). Investigating the impact of gender diversity in the audit committee on the audit fees of companies listed in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(3), 303-322. (in Persian)
Jehn, K. A., & Shah. P. (1997). Interpersonal relationships and task performance: An examination of mediation processes in friendship and acquaintance groups. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (4), 775-790.
Kosnik, R. D. (1987). Greenmail: A study of board performance in corporate governance. Administrative Science Quarterly, 32(2),163-185.
Krishnan, G. V., & Visvanathan, G. (2008). Does the SOX definition of an accounting expert matter? The association between audit committee directors’ accounting expertise and accounting conservatism. Contemporary Accounting Research, 25 (3), 827-858.
Lerner, J. S., & Tetlock, P. (1999). Accounting for the effects of accountability. PsychologicalBulletin, 125 (2), 255-275.
Lisic, L., Silveri, S., Song, Y. & Wang, K. (2015). Accounting Fraud, Auditing and the Role of Government Sanctions in China. Journal of Business Research, 68 (6), 1186- 1195.
Liu, Y., Zhao, S., Li, R., Lulu, Z., & Tian, F. (2018). The relationship between organizational identification and internal whistle-blowing: the joint moderating effects of perceived ethical climate and proactive personality. Review of Managerial Science, 12 (1), 113- 134.
Moradi, J., Rostami, R., & Zare, A. (2014). Identification of risk factors affecting the likelihood of fraud in financial reporting from the auditor's point of view and their impact on financial performance of the company. Accounting Advances, 6 (1), 141-173. (in Persian)
Mung-Ling, V., Sze-Ling, V., & Chin-Hong, P. (2008). An empirical analysis of the determinants of corporate crime in Malaysia. International Applied Economics and Management Letters, 1(1), 13-17.
Namazi, M., & Ebrahimi, F. (2016). Modeling and identifying effective factors affecting the intention of reporting financial fraudulent by accountant. Empirical studies of financial accounting, 13 (49): 1- 28. (in Persian)
Palshikar, G. (2002). The Hidden Truth On the list of business-critical applications, fraud detection is moving ever higher. Will it become the next killer app for data analytics? Intelligent Enterprise - San Mateo, 5, 46-63.
Perols, J.L. & Lougee, B.A. (2011). The relation between earnings management and financial statement fraud. Advances in Accounting, 27, 39–53.
Rahmani, H., Rajabdorri, H., & Khoranin, M. (2017). Investigating the effect of reasoned action theory on the incidence of fraud in financial reporting. Accounting and Audit Management Knowledge, 6 (24), 135- 143. (in Persian)
Rahnamayerodposhti, F. (2012). Data mining & financial fraud. Accounting and Audit Management Knowledge, 1 (3), 17- 34. (in Persian)
Royayi, R., Molayi, A., & Jabarzadeh Kangarlooyi, S. (2009). Investigating theoretical foundations of legal accounting and fraud in digital environments and the need for its training for students in the field of accounting. Auditing Knowledge, 9 (29): 50- 60.
(in Persian)
Safarzadeh, M.H., Kazemi, K., & Dehghani Saadi, A.A. (2018). The Role of Auditor's Psychological Empowerment in Observance of the Code of Professional Conduct: An Emphasis on Moderating Role of Organizational Status and Job Experience. The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(1), 71-90. (in Persian)
Segal, M. W. (1979). Varieties of interpersonal attraction and their interrelationships in natural groups. Social Psychology Quarterly, 42(3), 253-261.
Smith, M., Haji, N., Idris, S., & Baharuddin, I. (2005). Auditors' perception of fraud risk indicators: Malaysian evidence. Managerial Auditing Journal, 20(1), 73-85.
Soni, F., Maroun, W., & Padia, N. (2015). Perceptions of justice as a catalyst for whistle-blowing by trainee auditors in south Africa. Meditari Accountancy Research, 23 (1), 118-140.
Spira, L. F. (1999). Ceremonies of governance: Perspectives on the role of the audit committee. Journal of Management & Governance, 3 (3), 231-231.
Stevenson, W. B., & Radin, R. (2009). Social capital and social influence on the board of directors. Journal of Management Studies, 46 (1), 16-44.
Tehran Stock Exchange (TSE). (2012). Charter of the Audit Committee. Visible on: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiiseb8oOfbAhViEpoKHYUgBREQFghGMAM&url=http%3A%2F%2Ftse.ir%2Fcms%2FPortals%2F1%2FHesabresi%2520Dakheli%2Faudit_committe917.docx&usg=AOvVaw2qI25g7pCiaXFGis6Q07lk. (in Persian)
Westphal, J. D. (1999). Collaboration in the boardroom: Behavioral and performance consequences of CEO-board social ties. Academy of Management Journal, 42 (1), 7-24.
Wilbanks, R., Dana, R., Hermanson, T., & Vineeta, D. (2017). Audit committee oversight of fraud risk: The role of social ties, Professional ties, and governance characteristics. Accounting Horizons, 31 (3), 21-38.