بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکتری حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف‌پذیری مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش‎اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی آنها در ایجاد بازده و جریان‌های نقدی آتی می‎شود. این روند می‌تواند بر تصمیم‌گیری آنها در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و میزان نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حسابرسی با کیفیت، سازوکار مؤثری برای کنترل تصمیم‎ مدیران و مسائل نمایندگی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. از این رو، رسالت اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد است.
روش: فرضیه‌های پژوهش با استفاده از جامعه‎ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 و با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تلفیقی، آزمون شده‎اند.
یافته‎ها: یافته‌های به‎دست آمده حاکی از آن است که بین بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود دارد. همچنین حسابرسی با کیفیت، شدت رابطه منفی بین بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد را کاهش نمی‎دهد.
نتیجه‎گیری: براساس نتایج به‎دست آمده، مدیران بیش‌اطمینان به‎‎دلیل اعتماد بیش از حد به خود و نادیده‎گرفتن تقاضا برای وجه نقد، تمایل کمتری به نگهداشت وجه نقد دارند. به علاوه بر خلاف مبانی نظری پژوهش، کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی و نگهداشت وجه نقد اثر ندارد و این می‌تواند به‎دلیل نامناسب بودن سنجه‎های اندازه‎گیری کیفیت حسابرسی در ایران و مؤثر نبودن کیفیت حسابرسی در جلوگیری از رفتار بیش‎اعتمادی مدیران باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CEO Over-confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Narges Sarlak 1
  • Omid Faraji 2
  • Mostafa Ezadpour 3
  • Zahra Joudaki Chegeni 4
1 Associate Prof. of Accounting, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Prof. of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom Iran
3 PhD. of Accounting, University of Qom, Qom, Iran
4 Ms. of Accounting, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: Since cash has a pivotal role in going concern, financial flexibility and utilizing investment opportunities, managers have sufficient motivation to hold cash. The existence of an overconfidence attribute in managers leads to an over-estimation of their knowledge and their ability to generate future cash flows. This process can affect their decision on investing in projects and amount of cash holdings; on the other hand, audit quality is an effective mechanism for controlling managerial decisions and issues related to investment plans. Hence, the main purpose of this study is to investigate the effect of audit quality on the relationship of CEO overconfidence and cash holdings.
Methods: Hypotheses have been investigated using a sample of 170 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2012-2016 and multiple regression equations of integrated data method.
Findings: The authors find that there is a negative relationship between managers' overconfidence and cash holdings. Further, audit quality audits do not reduce the intensity of the negative relationship between managers' overconfidence and cash holdings.
Conclusion: Based on the results, overconfidence managers are less willing to cash holding, because of their excessive self-reliance and ignoring demand for cash. In addition, contrary to theoretical foundations of research, audit quality does not affect the relationship between overconfidence and cash holdings. This can be due to Inappropriate of audit quality measurement metrics in Iran and ineffectiveness of audit quality in preventing of behavior managers overconfidence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Over-confidence
  • Cash Holdings
  • Audit Quality
  • Audit error
  • Modified auditor's report
افشار زید‌آبادی، فاطمه؛ علی‌نژاد ساروکلائی، مهدی؛ زیدآبادی‌نژاد، مرضیه (1394). بررسی تأثیر ویژگی‌های حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد. مجله پیشرفت‌ حسابداری دانشگاه شیراز، 7(3)، 1- 32.
افلاطونی، عباس (1394). بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان‌های سیستماتیک و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22‌ (1)، 21 ـ 40.
بنی‌مهد، بهمن؛ عربی، مهدی و حسن‌پور، شیوا (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری. تهران: انتشارات ترمه.
بولو، قاسم و حسنی القار، مسعود (1394). بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 6(21)، 31-53.
حساس‌یگانه، یحیی؛ حسنی‌القار، مسعود و مرفوع، محمد (1394). بیش‌اطمینانی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (3)، 363- 384.
خوشطینت،محسن؛ نادیقمی،ولی الله (1388). چارچوبرابطهرفتاراطمینانبیشازحدسرمایه‎گذارانبابازدهسهام. مطالعاتتجربیحسابداریمالی، 7(25)، 53-86.
رامشه، منیژه؛ ملانظری، زهرا (1393). بیش‌اطمینانی و محافظه‌کاری حسابداری، مجله دانش حسابداری، 5(16)، 55-79.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ حسنی القار، مسعود (1394). بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و استفاده از حسابرس متخصص صنعت، مجله علمی ـ پژوهشی دانش حسابداری مالی، 2(4)، 71-88. 
سپاسی، سحر؛ اسدی وصفی، مهدی (1395). بیش‌اعتمادی مدیران و حق‎الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(19)، 129-138.
صفری گرایلی، مهدی و دهقان، فریبا (1396). کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 10(32)، 59-70.
صمدی لرگانی، محمود؛ ایمنی، محسن (1392). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ بین ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﻴﺰان ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ‎ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 2(5)، 39-52.
طالب‌نیا، قدرت‌الله؛ مهدوی، مریم (1394). بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(13)، 41-54.
فیروز، مرضیه؛ عبدلی، محمدرضا؛ امری، امید (1395). تأثیربیش‌اطمینانیمدیرانبررابطهبینمحافظه‌کاریحسابداریوبازدهسهام. چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری. تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
قائمی، محمدحسین؛ علوی، مصطفی (‌1391). رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 5(12)‌؛ 67- 78.
محمدرضایی، فخرالدین؛ مهربان‎پور، محمدرضا (1395). نوع گزارش و تعداد بندهای حسابرسی، اثر رتبه مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری حسابرسی مدیریت، 5 (17)، 65-77.
نیکبخت، محمدرضا؛ محمودی خوشرو، امید (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB). بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 441-462.
 
References
Aflatooni, A. (2015). Investigating the Effect of Corporate Bankruptcy Risk and Systematic Oscillations and Special Stock Return on Cash Holdings. Journal of Accounting and Auditing Review, 22 (1), 21-40. (in Persian)
Afshar Zeidabadi, F., Aliinejad Sarokkalei, M., & Zaidabadinejad, M. (2015). Investigating the Effect of Auditor's Properties and Management Ownership on the Level of Cash Holdings. Journal of Accounting Progress of Shiraz University, 7 (3), 1-32. (in Persian)
Aktas, N., Louca, Ch & Petmezas. (2017). CEO Overconfidence and the Value of Corporate Cash Holdings. Available in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2692324.
Ball, R., Jayaraman, S. & Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: a test of the confirmation hypothesis. Journal of accounting and economics, 53 (2), 136-166.
Banimahd, B., Arabi, M., & Hassanpour, Sh. (2016). Empirical Research and Methodology in Accounting, Terme Publishing. (in Persian)
Baum, C., Caglayan, M. Ozkan, N. & Talavera, O. (2004). The impact of macroeconomic uncertainty on cash holdings for non–financial firms. Available in: www.ssrn.com.
Bulu, Gh., & Hassani Al-Qar, M. (2015). Investigating the Impact of Management Uncertainty on Earning Smoothing in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 6(21), 31-53.
Burks, S.V., Carpenter J. P., Goette, L., & Rustichini, A. (2010). Overconfidence is a Social Signaling Bias. The Review of Economic Studies Advance Access published.
Chen, Y., Dou, P.Y., Rhee, S. Gh., Truong, C. & Veeraraghavan, M. (2015). National culture and corporate cash holdings around the world. Journal of Banking & Finance, 50, 1-18.
Chireka, T., & Fakoya, M.B. (2017). The determinants of corporate cash holdings levels: evidence from selected South African retail firms. Investment Management and Financial Innovations. 14 (2), 79-93.
DeAngelo, L. (1981), Auditor size and auditor quality. Journal of Accounting and Economics, 3 (3), 183-199.
Deshmukh, S., Goel, A. M. & Howe, K.M. (2015). Do CEO Beliefs Affect Corporate Cash Holdings? Available in: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2566808.
Ferreira, M. A., & Vilela, A. (2004). Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries. European Financial Management, 10 (2), 295–319.
Firooz, M., Abdoli, M. R & Amree. (2016). The effect of managers' interdependence on the relationship between accounting conservatism and stock returns. International Conference on Applied Research in Management and Accounting. (in Persian)
Garcíaj Teruel, P. J., Martínez-Solano, P., & Sánchez-Ballesta, J. P. (2009). Accruals quality and corporate cash holdings. Science & Research Quarterly of Accounting and Finance, 49(1), 95–115.
Ghaemi, M. H., & Alavi, M. (2012). The relationship between the transparency of accounting information and cash inventory. Journal of Management Accounting, 5(12) 78-67.
(in Persian)
Giacomino, D. E., Mielke, D. (1993). Cash Flows: Another Approach to Ratio Analysis. Journal of Accountancy, 175(3), 55-581.
Gill, A., Shah, Ch. (2012). Determinants of Corporate Cash Holdings: Evidence from Canada. International Journal of Economics and Finance, 4(1), 70-79.
Guizani, M. (2017). The financial determinants of corporate cash holdings in an oil rich country: Evidence from Kingdom of Saudi Arabia. Borsa Istanbul Review. 17(3), 133-143.
Hasas Yeganeh, Y., Hasani Alghar, M., & Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(3), 363-384. (in Persian)
Huang, Ch., Liao, T. & Chang, Y. (2015). Over-investment, the marginal value of cash holdings and corporate governance. Studies in Economics and Finance, 32 (2), 204 – 221.
Huang, W., Jiang F., Liu, Z., Zhang, M. (2011). Agency cost, top executives' overconfidence, and investment-cash flow sensitivity- Evidence from listed companies in China. Pacific-Basin Finance Journal, 19(3), 261-277.
Jensen, M. C. (1986). Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.
Khoshtinat, M., & Nadi Ghomi, V. (2009). The framework for the relationship between excessive investor confidence with stock returns. Empirical studies on financial accounting, 7(25), 53-86. (in Persian)
Kim, C.-S., Mauer, D.C., & Sherman, A.E. (1998). The determinants of corporate liquidity: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33(3), 305–334.
Kim, J.‌, Kim, H. & Woods, D. (2011). Determinants of Corporate Cash Holding Levels: An Empirical Examination of the Restaurant Industry. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 568-574.
Kim, J.B., Lee, J.J., & Park, J. CH. (2015). Audit Quality and The Market Value of Cash Holdings: The Case of Office-Level Auditor Industry Specialization. A Journal of Practice & Theory, 34(2), 27-57.
Lenard, M. J., & Yu, B. (2012). Do Earnings Management and Audit Quality Influence Over-Investment by Chinese Companies? International Journal of Economics and Finance. 4(2), 460-469.
Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific- Basin Finance Journal, 13 (5), 523-546.
Maheshwari, Y. & Rao, K.T. V. (2017). Determinants of Corporate Cash Holdings. Global Business Review, 18(2), 1–12.
Malmendier, U. & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and Corporate Investment. European Financial Management, 11 (5), 649-659.
Mohammad Rezaei, F., Mohd-Saleh, N, Ahmad, K. (2018). Audit firm ranking, audit quality and audit fees: Examing conflicting price discrimination views. International Journal of Accounting (Accepted manuscript, Forth coming).
Mohammad Rezaie, F & Mehrabanpour, M. (2016). Audit Firms Ranking and Audit Opinions: Evidence from Iran. Journal of Accounting and Management Accounting, 5 (17), 65-77. (in Persian)
Myers, S. C. (1984).The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575-592.
Myers, S. C., & Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information those investors do not have. Journal of Financial Economics, (20), 293–315.
Nikbakht, M.R., & Mahmoodi Khoshroo, O. (2017). investigation on the Factors Affecting the Audit Quality in Iran According to the Indicators of the Public Company Accounting Oversight Board (PICAOB). Journal of Accounting and Auditing Review, 24(3), 441-462.
Ople R. T. & Pinkowitz, L. & Stulz, R. & Williamson, R. (1999). The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. Journal of Financial Economics, 52(1), 3-46.
Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28(9), 2103–2134.
Park, J., Konana, P., Gu, B., Kumar, A., & Raghunathan, R. (2010). Confirmation Bias, Overconfidence, and Investment Performance: Evidence from Stock Message Boards. McCombs Research Paper Series, IROM-07-10.
Petersen, M.A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches. The Review of Financial Studies, 22(1), 435-480.
Rahimian, N., Hosni Al-Ghar, M. (2015). Investigating the relationship between management's uncertainty and the use of expert industry expert. Journal of Financial Accounting Science, 2 (4), 71-88. (in Persian)
Ramsheh, M., Molanazari, Z. (2014). Uncertainty and conservatism of accounting. Journal of Accounting Knowledge, 5(16), 55-79. (in Persian)
Safari Geraylie, M., & Dehghan, F. (2017). Audit quality and market valuation of corporate cash holdings. Journal of Management Accounting. 10(32), 59-70. (in Persian)
Samadi Lograni, M., & Imani, M. (2013). Investigating the Relationship Between Working Capital Management and Cash Holdings of Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting Knowledge and Audit, 2(5), 39-52.
(in Persian)
Sepasi, S., & Asadi Vasfi, M. (2016). More trust managers and audit fees, with an emphasis on the role of the audit committee. Journal of Accounting and Management Accounting, 5(19), 129-138. (in Persian)
Subramaniam, V.‌, Tang. T. T., Yue, H., & Zhou. X. (2011). Firm structure and corporate cash holdings. Journal of Corporate Finance, 17(3), 759-773.
Talibaniya, gh., & Mahdavi, M. (2015). Investigating the effect of commercial credit and financial depth on cash holdings. Journal of Management Accounting and Auditing, 4(13), 41-54. (in Persian)
Zhao, Q., & Ziebart, D. (2017). Consequences of CEO Overconfidence. Accounting and Finance Research, 6(2), 94-113.