تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، نوعی رفتار سرمایه‌‌گذاری است که از دسترسی بیشتر به جریان‌های نقد آزاد نشئت می‎گیرد. معمولاً دسترسی به منابع خارجی در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی قوی، بیشتر است؛ از این رو، مدیران این شرکت‌ها با تصمیم‎های خود ممکن است عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. به همین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 110 شرکت از تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی، فرضیه‎های پژوهش آزمون شدند.
یافته‎ها: نتایج نشان می‌دهد ارتباطات سیاسی بر سرمایه‎گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبتی داشته و بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می‎گذارد.
نتیجهگیری: ارتباطات سیاسی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا منابع مالی بیشتری به‎دست آورند، اما دسترسی به وام‌های تجاری نشئت گرفته از ارتباطات سیاسی، اعتبار مضاعفی ایجاد کرده و هزینه‌های مالی را افزایش می‎دهد. علاوه بر این، دخالت سیاستمداران ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع اجتماعی شده و به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و تضعیف عملکرد شرکت منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Political Connections on Overinvestment and Firm Performance

نویسندگان [English]

  • Younes Badavar Nahandi 1
  • Vahid Taghizadeh Khanqah 2
1 Associate Prof., Dep. of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: Overinvestment is a type of investment behavior that results from greater access to free cash flows. Usually, access to external resources is more in companies with strong political connections. Thus managers may influence the firm's performance by making decisions. Hence, the purpose of the present research is to investigate the effect of political connections on overinvestment and performance of the listed companies in the Tehran Stock Exchange.
Methods: To achieve research goal 110 companies were selected and studied for the period of 2010-2016. A panel data approach was used to test the research of hypotheses.
Results: The results show that political connections on overinvestment and firm performance has a positive and negative effect respectively.
Conclusion: In fact, although political connections help firms obtain more financial resources, access to commercial loans derived from political connections could lead to oversupply of credit and increase financial burden. In addition, intervention from politicians may cause distortions in social resources allocation, which results in overinvestments and poor performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political connections
  • Overinvestment
  • firm performance
  • Return on assets
  • Free cash flows
ابراهیمی کردلر، علی؛ شهریاری، علیرضا (1388). بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه‌کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (4)، 3- 16.
اعتمادی، حسین؛ احمدی گورجی، جلیل (1396). بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه‌گذاری و کاهش محدودیت‌های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9 (2)، 4- 23.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (2)، 19- 42.
بادآورنهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1395). ساختار رقابتی صنعت، قدرت بازار، اندازه متهورانه شرکت و خطر سقوط قیمت سهام. بررسی‌های حسابداری، 4 (13)، 21-48.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1395). تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (4)، 139-170.
تقی‌زاده خانقاه، وحید؛ زینالی، مهدی؛ (1394). نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکننده تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخه عمر. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22 (2)، 161- 182.
رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا (1393). اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (4)، 449- 470.
مهربان‎پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ محمدی، منصور (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‎ها بر به‎کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. حسابداری ارزشی و رفتاری، 2 (3)، 147- 168.
نیکومرام، هاشم؛ بنی‌مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ کیائی، علی (1392). دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود. حسابداری مدیریت، 6 (3)، 31- 43.
 
References
Al-Hadi, A., Hasan, M.M., Taylor, G., Hossain, M. (2017). Market Risk Disclosures and Investment Efficiency: International Evidence from the Gulf Cooperation Council Financial Firms. Journal of International Financial Management & Accounting, 28 (3), 349-393.
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqah, V. (2016). Industry Competition Structure, Market Power, Firm Excessive and Stock Price Crash Risk. Journal of Accounting and Auditing Review, 4 (13), 21-48. (in Persian)
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqah, V. (2012). The relationship between audit quality and investment efficiency. Journal of Accounting and Auditing Review, 20 (2), 19-42.
(in Persian)
Baradaran Hasanzadeh, R., Taghizadeh Khanqah, V. (2016). Impact of agency costs on investment behavior. The Financial Accounting and Auditing Researchers, 8 (4), 139-170. (in Persian)
Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, R. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2-3), 112–131.
Boubakri, N. Cosset, J. C. & Saffar, W. (2008). Political connections of newly privatized firms. Journal of Corporate Finance, 14 (5), 654–673.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18 (3), 541– 559.
Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1–2), 58–76.
Chen, C., Young, D., Zhuang, Z. (2013). Externalities of Mandatory IFRS Adoption: Evidence from Cross-Border Spillover Effects of Financial Information on Investment Efficiency. The Accounting Review, 88 (3), 881-914.
Chen, F., Hope, O.K., Li, Q., & Wang, W. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255–1288.
Claessens, S., Feijen, E., Laeven, L., (2008). Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88 (3), 554-580.
Correia, M.M. (2014). Political connections and SEC enforcement. Journal of Accounting and Economics, 57 (2-3), 241-262.
Deng, K., Zeng, H. & Zhu, Y. (2017). Political connection, market frictions and financial constraints: evidence from China. Accounting & Finance, Early View, Version of Record online: 12 OCT 2017.
Ding, S., Jia, C., Wilson, C., Wu, Z. (2015). Political connections and agency conflicts: the roles of owner and manager political influence on executive compensation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 45(2), 407–434.
Ebrahimi Kordlar, A., Shahriari, A. (2009). A Review of Relationship between the Political Costs and Conservatism in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 16 (4), 3-16. (in Persian)
Etemadi, H., Ahmadi Gorji, J. (2017). Effect of Political connections on investment and reduce financing constraints in Tehran Stock Exchange. Accounting and Audit Research, 9 (2), 4-23. (in Persian)
Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American Economic Review, 96 (1), 369-386.
Hou, K., & Robinson, D. T. (2006). Industry Concentration and Average Stock Returns. The Journal of Finance, 61 (4), 1927-1956.
Houston, J., Jiang, L., Lin, C., Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of Accounting Research, 52(1), 193-243.
Lee, W., Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48 (3), 643-676.
Lehn, K., & Poulsen, A. (1989). Free Cash Flow and stockholders Gains in going private Transactions. Journal of finance, 44 (3), 771-787.
Ling, L., Zhou, X., Ling, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. Finance Research Letters, 18 (August), 328-333.
Maaloul, A., Chakroun, R., Yahyaoui, S. (2018). The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies, 8 (2), 185-204.
Mehrabanpour, M.R., Jandaghi Ghomi, M., Mohammadi, M. (2017). Political Connections and Abnormal Transactions by Related Parties, Iranian journal of Value & Behavioral Accounting, 2 (3), 147-168. (in Persian)
Nikomaram, H., Banimahd, B., Rahnamay Roodposhti, F., & Kiyaei, A. (2013). Political economy perspective and earnings management. Management Accounting, 6 (3), 31-43. (in Persian)
Pan, X., Tian, G. G. (2017). Political connections and corporate investments: Evidence from the recent anti-corruption campaign in China. Journal of Banking and Finance, In Press, DOI: 10.1016/j.jbankÞn.2017.03.005.
Piotroski, J., Zhang, T. (2014). Politicians and the IPO decision: The impact of impending political promotions on IPO activity in China. Journal of Financial Economics, 111 (1), 111-136.
Rezaei, F., Weysihesar, S. (2014). The effect of political connections with the government on the relationship between ownership concentration with quality of financial reporting and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Auditing Review, 21 (4), 449-470.
 (in Persian)
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11 (2-3), 159-189.
Saeed, A., Belghitr, Y., Clark, E. (2016). Do political connections affect firm performance? evidence from a developing country. Journal Emerging Markets Finance and Trade, 52 (8), 1879-1891.
Taghizadeh Khanqah, V., Zeynali, M. (2015). The role of financial reporting quality in mitigating the constraining effect of dividend on firms' investment. Journal of Accounting and Auditing Review, 22 (2), 161-182. (in Persian)
Wang, L. (2015). Protection or expropriation: Politically connected independent directors in China. Journal of Banking & Finance, 55, 92-106.
Wang, Z., Chen, M.H., Chin, CH.L., Zheng, Q. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in China. Journal of Accounting and Public Policy, 36 (2), 141-162.