تأثیر ویژگی‌های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌ کردن زمان از جانب حسابرس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش ‌کردن زمان از جانب حسابرس است که می‌تواند بر مذاکرات دستمزد حسابرسان با مشتریان، تحریف زمان بودجه، ارزیابی اثربخش بودن حسابرسی و سرانجام، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی داشته باشد.
روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در دسته پژوهش‎های پیمایشی ـ توصیفی قرار می‎گیرد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل‌شده به‌وسیله 269 نفر از کارکنان مؤسسه‎های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین سبک‌ رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار، منبع کنترل درونی و تجربه حسابرس با پذیرش کمتر از واقع گزارش ‌کردن زمان، رابطه منفی و معناداری برقرار است و بین منبع کنترل بیرونی و حسابرسان غیرعضو جامعه حسابداران رسمی ایران با پذیرش کمتر از واقع گزارش ‌کردن زمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان تحصیلات با پذیرش کمتر از واقع گزارش‌ کردن زمان رابطه‌ای مشاهده نشد.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج پژوهش، به مؤسسه‎های حسابرسی پیشنهاد می‌شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را در مؤسسه اجرا ‌کنند و  بر کار حسابرسانی که باوری به کنترل رویدادها ندارند، موفقیت را به عوامل بیرونی مانند شانس نسبت می‎دهند و از تجربه کمتری برخوردارند، نظارت بیشتری داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Reza Zamani 2
1 Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Msc., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to investigate the effect of individual and organizational characteristics on the acceptance of underreporting time by the auditor which can be used to negotiate the fees of auditors with customers, Distorting budget time, Assessing the effectiveness of auditing and finally audit quality has a negative impact.
Methods: This research is an applied research in terms of purpose and is a descriptive survey research .The required data of this study were collected and analyzed by a questionnaire completed by 269 employees of the audit firms of the members of Iranian Association of Certified Public Accountants.
Results: The results of the research show that there is a negative and significant relationship between leadership style of considerations, structure leadership style, internal locus of control and auditor experience with acceptance of underreporting time and there is a positive and significant relationship between the external locus of control and non-members Auditors Iranian Association of Certified Public Accountants with acceptance of underreporting time. Also, there was no relationship between education degree with acceptance of underreporting time.
Conclusion: Based on the results of the research, it is suggested to audit firms to conduct a leadership style of considerations and structure at the Institute, and to work on auditors who do not have control over the events and attribute success to external factors, such as odds, as well as to lesser experience and have more supervision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance of underreporting time
  • Audience experience
  • Consideration leadership style
  • Locus of control
  • Structure leadership style
تاجور، آذر. (1388). بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و عملکرد آنان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان اردبیل. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
تحریری، آرش.، پیری سقرلو، مهدی. (1395). درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه‌ای در کار حسابرسی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (1)، 117-135.
سیرانی، محمد.، خواجوی، شکرالله.، نوشادی، میثم. (1388). تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (2)، 35-50.
کامجو، سارا (1393). ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای. (1396). مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمیایران. قابل دسترس در آدرس:www.iacpa.ir .
مهرانی، ساسان.، نعیمی، مهدیس. (1382). تئوری اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 10 (32)، 43-61.
مؤمنی، منصور.، فعال‌قیومی، علی. (1394). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران: گنج شایگان.
هوشمند، عبدالمجید (1392). بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد در خصوص تأثیر رهبری صحیح و فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار غیرعادی آنان. رساله دکتری، دانشگاه شیراز.
 
References
Akers, M.D., Horngren, C.T., & Eaton, T.V. (1998). Underreporting chargeable time: A continuing problem for public accounting firms. Journal of Applied Business Research. 15 (1), 13-20.‏
Alkautsar, M. (2014). Locus of control, commitment profesional and dysfunctional audit behaviour. International Journal of Humanities and Management Sciences, 2 (1), 35-38.
Al-Shbiel, S. O. (2016). An examination the factors influence on unethical behaviour among jordanian external auditors: Job satisfaction as a mediator. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6 (3), 285-296.
Arfah, E.A. (2017). Characteristics of the individual auditor’s dysfunctional behavior (underreporting of time) in audit implementation and reduction in audit quality. Qualitative and Quantitative Research Review, 2 (1), 208-239.
Barrainkua, I., & Espinosa-Pike, M. (2015). New insights into underreporting of time: the audit partner context. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28 (4), 494-514.‏
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97 (2), 117-134.‏
Cummins, R. (1989). Locus of control and social support: Clarifiers of the relationship between job stress and job satisfaction. Journal of Applied Social Psychology, 19 (9), 772-788.
de Casterlé, B. D., Janssen, P. J., & Grypdonck, M. (1996). The relationship between education and ethical behavior of nursing students. Western Journal of Nursing Research, 18 (3), 330-350.‏
Deshpande, S. P. (1997). Managers' perception of proper ethical conduct: The effect of sex, age, and level of education. Journal of Business Ethics, 16 (1), 79-85.‏
Donnelly, D. P., Quirin, J. J., & O’Bryan, D. (2003). Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: An explanatory model using auditors’ personal characteristics. Behavioral Research in Accounting, 15 (1), 87-110.
Gable, M., & Dangello, F. (1994). Locus of control, Machiavellianism, and managerial job performance. The Journal of Psychology, 128 (5), 599-608.‏
Herda, D. N., & Martin, K. A. (2016). The effects of auditor experience and professional commitment on acceptance of underreporting time: A moderated mediation analysis. Current Issues in Auditing, 10 (2), 14-27.
Holtz, B. C., & Harold, C. M. (2013). Effects of leadership consideration and structure on employee perceptions of justice and counterproductive work behavior. Journal of Organizational Behavior, 34 (4), 492-519.‏
Hoshmand, A. M. (2013). Study of the views of senior auditors on the impact of the correct leadership and ethical culture of the organization on their abnormal behavior. Doctorate dissertation, Shiraz University. (in Persian)
Kelley, T., & Margheim, L. (1990). The impact of time budget pressure, personality, and leadership variables on dysfunctional auditor behavior. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 9 (2), 21-42.‏
Lightener, S. M., Leisenring, J. J., & Winters, A. J. (1983). Underreporting chargeable time: Its effects on client billing, future budget preparation and staff evaluation and scheduling. Journal of Accountancy, 155 (1), 52-66.‏
Mali, V. (2013). A study on locus of control and its impact on employees’ performance. International Journal of Science and Research, 2 (12), 149-151.
Manichander, T. (2014). Locus of control and performance: Widening applicabilities. Online Submission, 3 (2), 84-86.‏
Mehrani, S., Na'imi, M. (2003). Ethical theory and the impact of time budget pressure on independent auditors' behavior. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, 10 (32), 43-61. (in Persian)
Momeni, M., Faal, A. (2015). Statistical analysis using SPSS. Tehran: Treasure of Shayegan.
(in Persian)
Paino, H., Smith, M., & Ismail, Z. (2012). Auditor acceptance of dysfunctional behaviour: An explanatory model using individual factors. Journal of Applied Accounting Research, 13 (1), 37-55.‏
Pickerd, J. S., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2014). An examination of how entry-level staff auditors respond to tone at the top vis-à-vis tone at the bottom. Behavioral Research in Accounting, 27 (1), 79-98.‏
Professional accountancy and audit research and training center. (2016). collection of law and regulations of the iranian society of official Accountants. www.iacpa.ir. (in Persian)
Rhode, J. G. (1978). Survey on the influence of selected aspects of the auditor’s work environment on professional performance of certified public accountants. Issued as the Independent Auditor’s Work Environment: A Survey. New York, NY: AICPA.‏
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80 (1), 1-28.
Sayrani, M., Khajavi, S., & Noshadi, M. (2009).An Examination of the effects of experience and task complexity on audit judgments. Journal of Accounting and Auditing, 16 (2), 35-50. (in Persian)
Smith, W. R., & Hutton, M. R. (2011). Underreporting time: An analysis of current tax practice. Journal of Applied Business Research, 11(1), 39-45.‏
Spector, P. E. (1982). Behavior in organizations as a function of employee's locus of control. Psychological Bulletin, 91 (3), 482.‏
Srimindarti, C., & Widati, L. W. (2015). The effects of locus of control and organizational commitment to acceptance of dysfunctional audit behavior based on the theory of planned behavior.‏ International Journal of Business, Economics and Law, 7 (1), 27-35.
Stogdill, R. M. (1963). Manual for the leader behavior description questionnaire-form xii: an experimental revision. Bureau of business research, college of commerce and administration: Ohio state university.‏ http: // www.worldcat.org/title/manual-for-the-leader-behavior-description-questionnaire-form-xii-an-experimental-revision /oclc/ 70282 39, [13 April 2017].
Sweeney, B., & Pierce, B. (2006). Regular papers good hours, bad hours and auditors’ defence mechanisms in audit firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19 (6), 858-892.
Sweeney, B., Arnold, D., & Pierce, B. (2010). The impact of perceived ethical culture of the firm and demographic variables on auditors’ ethical evaluation and intention to act decisions. Journal of Business Ethics, 93 (4), 531-551.
Tahriri, A., & Piri Sagharloo, M. (2016). Auditors’ perceptions of professional skepticism in audit work. Journal of Accounting and Auditing, 23 (1), 117-135. (in Persian)
Tajour, A. (2009). The Relationship between Leadership Styles of Managers and Their Performance from the Viewpoint of Directors and Secondary Schoolgirls in Ardabil. Senior researcher, Shiraz University. (in Persian)
Weaver, G. R., Treviño, L. K., & Cochran, P. L. (1999). Corporate ethics practices in the mid-1990's: An empirical study of the Fortune 1000. Journal of Business Ethics, 18 (3), 283-294.‏