دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، 1395 
تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

صفحه 415-434

10.22059/acctgrev.2017.60853

ُسید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی