ماهیت اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری: نقش ویژگی‌های فردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

صداقت پایه و اساس حرفۀ حسابداری است. این حرفه به‎دلیل رسوایی­های مالی اخیر از سوی جامعه و قانونگذاران، با فشارهای زیادی مواجه شده است؛ از این رو برای بهبود صداقت در حرفۀ حسابداری، شناخت ارزش‎های اخلاقی دانشجویان این رشته، امر ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری و اخلاق پولی آنهاست. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، سه فرضیه طراحی و آزمون شد. اطلاعات لازم برای اندازه‌گیری ادراک اخلاقی و اخلاق پولی، به‌ترتیب از طریق پرسشنامه‌های موقعیت اخلاقی فورسیث (1980) و مقیاس اخلاق پولی تانگ (1992) جمع‌آوری شده است. نمونۀ آماری این پژوهش شامل 375 نفر از دانشجویان حسابداری است که در سال 1394 تحت بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان‌ داد ادراک اخلاقی دانشجویان، مستقل از اخلاق پولی آنهاست و سن و مقطع تحصیلی دانشجویان با اخلاق پولی و ادراک اخلاقی آنها ارتباط ندارد؛ در حالی که جنسیت دانشجویان با اخلاق پولی آنان ارتباط دارد و با ادراک اخلاقی آنها بی‌ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Monetary Ethics and Accounting Students’ Ethical Perception: The Role of Individual Characteristics

نویسندگان [English]

  • Marjan Atefi 1
  • Elaheh Barzegar 2
1 MSc. Student, Dep. of Accounting, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Prof., Dep. of Accounting, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Integrity is the foundational basis of the accounting profession. Recently, corporate scandals exposed the accounting profession to great pressure of regulators and public. Understanding the ethical values of accounting students is very crucial for improving the integrity of accounting profession. The aim of this study is to investigate the relationship between ethical perception and monetary ethics of accounting students. In order to answer the research question, three hypotheses were examined. Information required to measure ethical perception and monetary ethics was gathered through Forsyth’s Ethical Position Questionnaire (1980) and Tang’s Money Ethic Scale (1992) respectively. The sample was consisted of 375 students majoring in Accounting that were examined in 2015. The findings showed that the students' ethical perception was independent of their monetary ethics. Furthermore, age and educational level of students were not associated with their monetary ethics and ethical perception. Additionally, the results revealed that the students' gender was related to their monetary ethics, while no relation with their ethical perceptions was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Educational Level
  • Ethical Perception
  • Gender
  • Monetary Ethics
احمدپور، ا. و هادیان، س.ا. (1394). بررسی تغییرات مربوط‎بودن اطلاعات حسابداری. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (1)، 20- 1.
اعتمادی، ح. و دیانتی دیلمی، ز. (1388). تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزار­ش­های مالی شرکت­ها. فصلنامۀاخلاقدر علوموفناوری، 4 (1)، 20-11.
تحریری، آ. و پیری‌سقرلو، م. (1395). درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه‌ای در کار حسابرسی. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (1)، 135- 117.
حسنقلی‌پور، ط.، دهقان‌نیری، م. و میرمهدی، س.م. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 6 (4)، 74-63.
خواجوی، ش. و نجفی، ز. (1394). آزمون محدودیت‌های حاکم بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(4)، 440- 421.
رویائی، ر.ع.، طالب‌نیا، ق.، حساس‎یگانه، ی. و جلیلی، ص. (1392). بررسی رابطۀ بین فلسفۀ اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت‎شناختی با رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی. فصلنامۀ حسابداری مدیریت، 6 (16)، 26- 15.
ستایش، م.ح.، ماهر، م.ه. و ابوالحلاج، م. (1391). بررسی تأثیر سازه­های فردی و اجتماعی بر درک اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجۀ دانشگا­ه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور. فصلنامۀ حسابداری سلامت، (1)، 32-17.
سلمان‌پناه، ن. و طالب‌نیا، ق. (1392). بررسی گزیده عوامل مؤثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران. فصلنامۀ حسابداری مدیریت، 6 (18)، 96-87.
عباس­زاده، م.ر. و معینی­زاده، م. (1393). تأثیر جنسیت بر درک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری: بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان. فصلنامۀ پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (11)، 73- 55.
علوی‌طبری، س.ح.، مجتهدزاده، و. و بختیاری، ن. (1391). تأثیر جنسیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی مستقل. پژوهشنامۀ حسابداری مالی و حسابرسی، 4(13)، 43- 21.
فرج­زاده دهکردی، ح. و نورشاهی، ک. (1394). اولویت­بندی ارزش­های شخصی و ویژگی­های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران. فصلنامۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 7 (25)، 133-118.
فروغی‌ابری، م.، جعفری، ع. و نادری بنی، ر.ا. (1393). عوامل مؤثر بر قضاوت‌های اخلاقی در بین جامعۀ حسابداران رسمی ایران. فصلنامۀ حسابداری مالی، 6 (22)، 133-114.
گل­پرور، م. و جوادیان، ز. (1389). رابطۀ باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با عشق به پول. پژوهش­نامۀ اخلاق، 3 (10)، 78-61 .
مهدوی، غ.ح. و ابراهیمی، ف. (1392). ارزش‌های حرفه‌ای و ادراک اخلاقی حسابرسان داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. فصلنامۀحسابداریسلامت، 2 (3)، 67-54.
مهدوی، غ.ح. و علی­پور، ص. (1389). بررسی رویکردهای تصمیم­گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت­ها. فصلنامۀ دانش حسابداری، 1 (2)، 53-33.
مهرانی، ک.، نرگسیان، ع. و گنجی، ک. (1395). بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفۀ حسابرسی. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (1)، 116- 97.
Abbaszadeh, M.R. & Moeinizadeh, M. (2014). The effect of Gender on accounting students' perception: Cross-cultural study in Iran and United Kingdom. Journal of Empirical Research in Accounting, 3 (11), 55-73. (in Persian)
Ahmadpour, A. & Hadiyan, S.A. (2015). Changes in the value relevance of accounting information and identifying the factors affecting the value relevance. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22 (1), 1-20.
(in Persian)
Attia, A., Shankarmahesh, M. & Singhapakdi, A. (1999). Marketing Ethics: A Comparison of American and MiddleEastern Marketers. International Business Review, (8), 611-663.
Ayu, W. (2014). Determinan persepsi etika mahasiswa akuntansi dengan love of money sebagai variabel intervening. Journal ilmiah mahasiswa feb, Available at: http:// jimfeb.ub.ac.id/ index.php /jimfeb/article/view/1024.
Alavi Tabari, S.H., Mojtahedzadeh, V. & Bakhtiyari, N. (2012). Effects of auditor gender on auditing quality of independent auditing. research magazine of financial accounting and auditing, 4 (13), 21-43. (in Persian)
Bandura, A., Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Regalia, C. & Scabini, E. (2011). Impact of family efficacy beliefs on quality of family functioning and satisfaction with family life. Applied Psychology: An International Review, 60 (3), 421-448.
Borkowski, S.C. & Ugras, Y.J. (1998). Business students and ethics: a meta-analysis. Journal of Business Ethics, (11), 1117-1127.
Charismawati, C.D. (2011). Analysis of the Relationship between Love of Money with Accounting Student’s Ethical Perceptions. Thesis MSc, the Faculty of Economics, University Diponegoro.
Easterlin, R.A. (2006). Life cycle happiness and its sources: Intersections of psychology, economics, and demography. Journal of Economic Psychology, 27 (4), 463- 482.
Elm, D.R., Kennedy, E.J., & Lawton, L. (2001). Determinants of Moral Reasoning: Sex Role Orientation, Gender, and Academic Factors. Business and Society, 40 (3), 241-265.
Esa, E. & Zahari, A.R. (2015). The Relationship between Personal Traits and Accounting Students Perception on Ethics and Love of Money: Case of Malaysian Government-Linked University. Asian Economic and Social Society, 5 (8), 174-182.
Etemadi, H. & Dianati Dilami, Z. (2009). The Effect of Ethical Ideology on Quality of Financial Reporting. Journal of Ethics in Science and Technology, 4 (1), 11-20. (in Persian)
Farajzadeh Dehkordi, H. & Nourshahi, K. (2015). Prioritization of personal values and Accountants personal characteristics: A Critique of Education Accountants. Iranian Accounting Association, Auditing and Accounting Research, 7 (25), 118-133. (in Persian)
Forsyth, D.R. (1980). Taxonomy of Ethical Ideologies. Journal of Personality and Social Psychology, (39), 84-175.
Foucault, M. (2001) b. Fearless speech. Los Angeles, Ed: Semiotext Pearson.
Furoghi abri, M., Jafari, A. & Naderi bani, R.A. (2014). Factors affecting moral judgments on the Iranian Society of CPAs. Quarterly Financial Accounting, 6 (22), 114-133. (in Persian)
Gbadamosi, G. & Joubert, P. (2005). Money ethic, moral conduct and work related attitudes: Field study from the public sector in Swaziland. Journal of Management Development, 24 (8), 754-763.
George, j. (2009). Perception, attribution and the management of diversity. In: understanding and managing organizational behavior. USA, Ed: prentice hall, chapter 4, 105-140.
Golparvar, M. & Javadian, Z. (2010). The relation between believing in just and unjust world and interest in money. A Research Quarterly in Ethics, 3 (10), 61-78. (in Persian)
Gordon, F.W., Ying, H.F. & Scully, G. (2013). How Chinese Auditors’ Relativistic Ethical Orientations Influence Their Love of Money. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 18 (2), 20-29.
Hasan Gholipour, T., Dehghan Nayeri, M. & MirMehdi, S.M. (2012). Affecting Factors on Ethical Attitudes of Business Students. Journal of Ethics in Science and Technology, 6 (4), 63-74. (in Persian)
Ho, Y.H. (2007). Undergraduate accounting students' perception of accounting ethics: A cross-cultural comparative study, for the degree of doctor of philosophy. The faculty of the graduate school of the University of Minnesota.
Hunt, S.D. & Vitell S. (1986). A General Theory of Marketing Ethics. Journal of Macromarketing, 6 (1), 5-16.
Jones, T.M. )1991(. Ethical Decision Making by Individuals in Organizations: An Issue Contingent Model. Academy of Management Review, 16) 2), 366-395.
Keller, A.C., Smith, K.T. & Smith, L.M. (2007). Do Gender, Educational Level, Religiosity, and Work Experience Affect the Ethical Decision-making of U.S. Accountants?. Critical Perspectives on Accounting, (18), 299-314.
Khajavi, Sh. & Najafi, Z. (2016). The examination of the constraints of qualitative characteristics of accounting information: Evidence from Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22 (4), 421-440.
(in Persian)
Lea, S.E.G. & Webley, P. (2006). Money as tool, money as drug: The biological psychology of a strong incentive. Behavioral and Brain Sciences, 29 (2), 161-209.
Mahdavi, Gh.H. & Alipour, S. (2010). Ethical decision-making approaches of companies’ financial managers. Journal of accounting knowledge, 1 (2), 33-53. (In Persian)
Mahdavi, Gh.H. & Ebrahimi, F. (2013). Professional Values and Ethical Perception of Internal Auditors of Iran Medical Sciences Universities. Journal of health accounting, 2 (3), 54-67. (in Persian)
Marwah, Y. & Anim, W. (2015). Analysis of Effect of Ethics Education and Love of Money Perception of Accounting Students in the Preparation of Financial Statements. Journal of Education and Vocational Research, 6 (1), 1-12.
Mehrani, K., Nargesian, A. & Ganji, K. (2016). Antecedents and Consequences of Perceived Gender Discrimination in the Audit Profession. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (1), 97-116. (in Persian)
Okafor, G.O., Okaro, S.C. & Egbunike, C.F. (2015). Students Perception of Ethics: Implications for National Development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5 (1), 345-357.
Royaei, R.A., Talebnia, Gh., Hasas Yeganeh, Y. & Jalili, S. (2013). Relationship between Personal Moral Philosophy and Demographic Characteristics With audit Quality Reduction Behaviors. Journal of Management accounting, 6 (16), 15-26. (in Persian)
Sahril, J. (2013). The ethical perception of accounting student: review of gender, religiosity and the love of money. Journal Ilmiah Mahasiswa FEB. Available at: http://jimfeb.ub.ac. id/index.php/ jimfeb/article/view/626.
Salmanpanah, N. & Talebnia, Gh. (2013). Factors affecting Iranian CPA's ethical judgment. Journal of Management accounting, 6 (18), 87-96. (in Persian)
Schlenker, B.R. & Forsyth, D.R. (1977). On the Ethics of Psychological Research. Journal of Experimental Social Psychology, 13 (4), 369-396.
Setayesh, M.H., Maher, M.H. & Abolhallaj, M. (2012).The Effect of Personal and Social Characteristics on Perception of Moral Principles among Directors of Finance and Budget of Universities of Medical Science in Iran. Journal of health accounting, 1 (1), 17-32. (in Persian)
Smith, A. & Rogers, V. (2000). Ethics-Related Response to Specific Situation Vignettes: evidence of Gender-Based Difference and Occupational socialization. Journal of Business Ethics, (28), 73-86.
Tahriri, A. & Piri Sagharloo, M. (2016). Auditors’ perceptions of professional skepticism in audit work.  The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (1), 117-135. (in Persian)
Tang, T. (2007). Income and Quality of Life: Does the Love of Money Make a Difference?. Journal of Business Ethics, 72 (4), 375-393.
Tang, T.L.P. & Chen, Y.J. (2008). Intelligence vs. wisdom: the love of money, Machiavellianism, and unethical behavior across college major and gender. Journal of Business Ethics, (82), 1-26.
Tang, T.L.P. & Chiu, R.K. (2003). Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: is the love to money the root of evil for Hong Kong employees? Journal of Business Ethic, 46 (1), 13-30.
Tang, T.L.P. (1992). The meaning of money revisited. Journal of Organizational Behavior, 13 (2), 197-202.
Tang, T.L.P., Kim, J.K., & Tang, D.S.H. (2000). Does attitude toward money moderate the relationship between intrinsic job satisfaction and voluntary turnover? Human Relations, 53 (2), 213-245.
Tang, T.L.P., Luna-Arocas, R. & Whiteside, H.D. (2003). Money ethic endorsement, self reported income, and life satisfaction: university faculty in the USA and Spain. Personnel Review, 32 (6), 756-773.
Tang, T.L.P., Tang, D.S.H. & Luna-Arocas, R. (2005). Money profiles: the love of money, attitudes, and needs. Personnel Review, 34 (5), 603-624.