دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، 1395 
2. تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

صفحه 415-434

ُسید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


3. محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود

صفحه 435-460

عبدالرضا تالانه؛ مرضیه کاظمی