دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، 1395 
بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان

صفحه 373-392

10.22059/acctgrev.2016.59781

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ غلامرضا رضایی؛ علی‌اصغر دهقانی سعدی