دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، 1395 
تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان

صفحه 155-172

10.22059/acctgrev.2016.58466

رسول برادران حسن زاده؛ عسگر پاک مرام؛ قادر حسین بابایی؛ علی فریادی بناب