بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین‌ المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات از جمله عواملی هستند که از طریق آنها می‌توان تأثیر محیط اطلاعاتی شرکت را در کشف قیمت سهام شرکت‎ها بررسی کرد. شرکت‎هایی که اطلاعات عمومی کمتری دارند و سهامداران به‎صورت محرمانه از اخبار شرکت مطلع می‌شوند، ریسک اطلاعاتی بیشتری دارند. این پژوهش به‌دنبال بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات برآمده از محیط اطلاعاتی شرکت بر واکنش سرمایه‌گذاران است. برای این کار، ۲۰۵۰ فصل ‎ـ شرکت طی دورۀ زمانی نُه‎ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تجزیه و تحلیل شدند. به‎منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های پژوهش ژانگ، کای و کیسی (۲۰۱۳) استفاده شد که شامل تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین متغیرهای ریسک اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه‌هاست. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد ریسک اطلاعاتی بالاتر، موجب واکنش اولیۀ بیشتر سرمایه‌گذاران به اعلامیه‌های سودهای فصلی می‌شود، اما در واکنش‌های بعدی تأثیری نمی‎گذارد؛ هزینه‌‎های معاملات نیز تأثیری در واکنش بازار سهام ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of information risk and transaction costs on stock market reaction to earnings news

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Ghaemi 1
  • Mostafa Taghizadeh 2
چکیده [English]

Abstract: The role of information environment in price discovery of firms' stocks can be studied through information risk and transaction costs factors. Firms with higher information risk are those with less public information and more privately informed investors. This research focuses on studying the effect of information risk and transaction costs arose from information environment of the firm on investors’ reaction; so 2050 quarter-firm data has been analyzed quarterly in a 9 year period between 1384 to 1392. Zhang et al, (2013) model is used for hypothesis testing that includes factor analysis for determining information risk variables and, analyzing the multivariable linear regression for hypothesis testing. The results of hypothesis testing demonstrate that higher information risk causes initial reaction of most of the investors to quarterly earnings announcements, but is not effective in subsequent reactions; also transaction costs have not effect on stock market reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • Information risk
  • Market reaction
  • Transaction Costs
Atiase, R.K. & Bamber, L.S. (1994). Trading Volume reactions to annual accounting earnings announcements: the incremental role of Predisclosure information asymmetry. Journal of Accounting and Economics, 17(3): 309-329.
Atiase, R.K. (1985). Predisclosure information, firm capitalization, and security price behavior around earnings announcements. Journal of Accounting Research, 23(1): 21–36.
Berkman, H., Dimitrov, V., Jain, P.C., Koch, P.D. & Tice, S. (2009). Sell on the news: differences of opinion, short-sales constraints, and returns around earnings announcements. Journal of Financial Economics, 92 (3): 376–399.
Garfinkel, J. & Sokobin, J. (2006). Volume, opinion divergence, and returns: a study of post-earnings announcement drift. Journal of Accounting Research, 44 (1): 85–112.
Ghaemi, M. & Rahimpoor, M. (2010). Quarterly earnings announcements and information asymmetry. Journal of Accounting Developments, 2 (2): 31-50. (in Persian)
Ghaemi, M., Bayat, A. & Eskandari, T. (2011). Studying factors affecting the information content of quarterly earnings announcements. The Iranian Accounting and Auditing Review, 18 (65): 115-130. (in Persian)
Ghiasvand, A. (2011). Statistics and SPSS application in data analysis. Tehran: Motafakkeran publication. (in Persian)
Glosten, L.R. & Milgrom, P. (1985). Bid, ask and transactions prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of Financial Economics, 14 (1): 71–100.
Hong, H., Lim, T. & Stein, J. (2000). Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance, 55 (1): 256-292.
Hooman, H. (2001). Analysing multivariable data in behavorial researches. Tehran: Parsa publication. (in Persian)
Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53 (6): 1315–1335.
Mehrani, S. & Nonahal Nahr, A. (2008). The Evaluation Investor's Underreaction in the Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 12 (2): 117 -136. (in Persian)
Mendenhall, R. (2004). Arbitrage risk and post-earnings-announcement drift. Journal of Business, 77 (4): 875–894.
Meshki Miavaghi, M. & Ashrafi, H. (2014). The impact of uncertainty level on the stock price reactions to the good news and the bad news over the business cycles. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (1): 89-108.
(in Persian)
Nikbakht, M. & Moradi, M. (2005). The Evaluation Stockholders's overreaction in the Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16 (1): 97-122. (in Persian)
Stoll, R. (2000). Friction. Journal of Finance, 55 (4): 1478–1514.
Tetlock, P.C. (2010). Does public financial news resolve asymmetric information? Review of Financial Studies, 23 (9): 3520–3557.
Zhang, Q., Cai, X.Ch. & Keasey, K. (2013). Market reaction to earnings news: A unified test of information risk and transaction costs. Journal of Accounting and Economics, 56 (2): 251-266.
Zhang, X. (2006). Information uncertainty and analyst forecast behavior. Journal of Finance, 61 (1): 105–136.