بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران و موانع آن است. جامعۀ آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه‎های دولتی و شاغلان حرفۀ حسابداری، شامل مدیران مالی یا حسابرسان شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می‎دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برای گروه اول 61 نفر و برای گروه دوم 73 نفر به‎دست آمد. ابزار جمع­آوری داده­ها دو پرسشنامه است که با توجه به چرخۀ ترجمۀ دانش طراحی شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t تک‎نمونه­ای، ضریب توافق داوران و آزمون مقایسۀ میانگین دو گروه مستقل، انجام گرفت. یافته­ها نشان داد پاسخ‎دهندگان از لحاظ نظری بیشترین اولویت را به کاربردی‎بودن نتایج تحقیقات داده‎اند و از لحاظ عملی نیز به ضرورت انجام تحقیقات حسابداری معتقدند؛ اما با روند کنونی تحقیقات موافق نیستند و معتقدند نقش تحقیقات انجام‎شدۀ حسابداری در حل نیازهای بخش­های صنعت و حرفه، بسیار کم‎رنگ است. بر اساس نتایج پژوهش، چرخۀ ترجمۀ دانش در هر یک از بخش‎های انتقال سؤال یا تسهیل­کنندگان، تولید دانش، انتقال دانش و استفاده از نتایج پژوهشی، به‎درستی عمل نمی‎کند و موانعی برای آن وجود دارد. این مسئله به گسست بین پژوهش­ها و جامعۀ عمل حسابداری و در نهایت بهره‎نبردن از نتایج تحقیقات منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Accounting Knowledge Translation and Its Drawbacks in Iran

نویسندگان [English]

  • Narges Sarlak 1
  • Mahdi Mohammadi 2
  • Fatemeh Gerami Rad 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate accounting knowledge translation and its drawbacks in Iran. The statistical population includes professors and lecturers of accounting in public universities and accounting practitioners including financial managers and auditors of companies listed on Tehran stock exchange. The data has been collected by means of two questionnaires designed in accordance with knowledge translation cycle. One-sample-t-test, referees contingency coefficient, and independent samples test has been used to analyze them. According to research findings, the theoretical group consider priority to applied research results in locating research priorities, whereas the practical group believe in the necessity of making account researches as well; though the latter does not agree with the present research procedure and believes that the researches made in accounting have the least role in meeting the needs of industry and business. Research findings indicate that the knowledge translation cycle in no sections of question transition or facilitators, knowledge production, knowledge transition, and applying research results acts properly and there exist some barriers for it. This leads to a gap between the researches and account practice society and finally lack of exploitation of the research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting knowledge translation
  • knowledge translation cycle
  • application of researches
  • exploitation of knowledge
  • Iran
Asefzadeh, S. & Farzandipour, M. (2004). Compare the exploitation of knowledge in medical science. Journal of the Faculty of Medical Sciences, 13 (52): 87-71. (in Persian)
Barth, M. E. (2015). Financial Accounting Research, Practice, and Financial Accountability. A Journal of Accounting, Finance and Business Studies, 51 (4): 499-510.
Canadian Institutes for Health Research (CIHR). (2008). About Knowledge Translation. Available at:http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html.
Chalmers, K. & Wright, S. (2011). Bridging Accounting Research and Practice: A Value Adding Endeavour. The Institute of Centered Accountants in Australia.
Etemadi, H. & Fakhari, H. (2005). Determining research needs and priorities of accounting; offers a procedure the coordination among research, education and practice. The Iranian Accounting and Auditing Review, 11 (35): 27-3.
(in Persian)
Hassanzadeh, R. (2009). Obstacles to the application of research in organizations and how to deal with them. Farabi 0nline journal.http://www.ensani.ir/fa/ content/101259/default.aspx. (in Persian)
Inanga, E.L. & Bruce Schneider, Wm. (2003). The failure of accounting research to improve accounting practice: a problem of theory and lack of communication. Critical Perspectives on Accounting, 16(3): 248–227.
Jafarnejad, A., Mahdavi, A. & Khaleghi Soroush, F. (2006). Examining constraints and provide solutions to develop relationships between industry and universities in Iran. Journal of Management Knowledge, (71): 41-62.
(in Persian)
Jensen, M.C. (1967). Reflections on the State of Accounting Research and the Regulation of Accounting. Stanford Lectures in Accounting, PP: 11-19. http://www. hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=9016.  
Leedy P, Ormrod F. (2001) Practical research: Planning and design, 6 th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Majdzadeh, R., Ahghari, N., Nejat, S.A. Gholami, N., Maliki, K., Yunesian, M. & Fotuhi, O.R. (2009). Interventions for Promoting Research Knowledge Translation: An Introduction. Journal of Medical Hypotheses and Ideas. 3 (3): 65-71. (in Persian)
Parker, L. D., Guthrie, J. & Linacre, S. (2011). The relationship between academic accounting research and professional practice. Accounting, Auditing and accountability Journal, 24(1): 5- 14.
Pournaghi, R., Nemati-Anaraki, L. (2015). The course of Research in the Field of Knowledge Translation. Journal of Knowledge Studies, 1(1): 33-52.
(in Persian)
Rafii, F., Parvizy, S., Khoddam, H., Mehrdad, N. & Payravi, H.  (2012(. Clarification of knowledge translation in health system. Iranian Journal of Nursing Research, 7 (24): 72-81. (in Persian)
Sedighi, J., Majdzadeh, R., Nejat, S.A., Fotouhi, O.R., Shahidzadeh, M., Gholami, J., Yunesian, M., Rashidian, A., Mesgarpour, B., Etemadi, A. & Yazdani, K. (2008). Designing a Model "knowledge translation" for the use of research results. Payesh, 7 (1): 47-37.
Shirkavand, Sh. (2013). Problems of research. From Institute of Culture and Information tebyan on the World Wide: Web: http://www.tebyan.net /newindex.aspx?pid=242408.