تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیل‌گر محیط‌های مختلف اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با در نظرگرفتن اثر محیط اطلاعاتی است. از ضریب واکنش سودهای آتی، به‎عنوان معیاری برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده‎شده که بیان‎کنندۀ رابطۀ بین بازده جاری سهام و سودهای آتی است. معیارهای محیط اطلاعاتی، دربردارندۀ متغیرهای کیفیت افشا، اندازۀ شرکت، تعداد و دقت سود پیش­بینی­شدۀ مدیریت است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 115 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال­های 1382 تا 1393 برای نمونۀ آماری انتخاب شدند؛ همچنین، برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره و داده­های ترکیبی استفاده ‌شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی تأثیر منفی و معنا­داری دارد. از معیارهای محیط اطلاعاتی نیز کیفیت افشا، تعداد و دقت سود پیش­بینی­شده بر ضریب واکنش سودهای آتی اثر مثبت و معنا­داری می‎گذارد. از یافته‎های دیگر اینکه محیط اطلاعاتی قوی موجب می­شود هموارسازی سود، ضریب واکنش سودهای آتی را به‌طور معناداری افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Income Smoothing on the Future Earnings Response Coefficients Coefficient with the Effect of Moderating Different Information Environments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Imani Barandagh 1
  • Sohrab Abdi 2
1 Accounting Assistant - University of Zanjan
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the effect of the income smoothing on the future earnings response coefficient taking into account the effect of the information environment. Future earnings response coefficient is used as a measure for evaluation of stock price information content which represents the relationship between current stock returns and future earnings. Information environment criteria include disclosure quality, firm size, number and accuracy of the management predicted earnings. To achieve the goal of the research, 115 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2003 to 2014 were selected as a sample. Also, to test the hypotheses, multiple regression and panel data are used. The findings show that the income smoothing has a significantly negative effect on the future earnings response coefficient. Of the Information environment criteria, disclosure quality, number and accuracy of predicted earnings have a significantly positive effect on the future earnings response coefficient. The results show that the strong information environment causes the significantly increasing in the future earnings response coefficient through the income smoothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future earnings response coefficient
  • Income Smoothing
  • Information Environments
Beidleman, C. (1973). Income Smoothing: The Role of Management. The Accounting Review, 48 (4), 653-667.
Cheng, C. S. A. & Li, Sh. (2014). Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? A Comparison between the US and China Markets. China Accounting and Finance Review, 16 (2), 128-147.
Cheng, C. S. A., Johnston, J. & Li, S. (2014). Higher ERC or Higher Future ERC from Income Smoothness? The Role of Information Environment. American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, Atlanta, GA, August 2-6, 2014.
Choi, J. H., Choi, S., Myers, L. A. & Ziebart, D. (2014). Financial Statement Comparability and The Ability of Current Stock Returns to Reflect The Information in Future Earnings. Working Paper, Available at http://www.ssrn.com.
Choi, J. H., Myers, L. A., Zang, Y. & Ziebart, D. (2011). Do Management EPS Forecasts Allow Returns to Reflect Future Earnings? Implications for The Continuation of Management’s Quarterly Earnings Guidance. Review of Accounting Studies,16 (1), 143-182.
Collins, D. W., Kothari, S. P. & Rayburn, J. D. (1987). Firm Size and The Information Content of Prices with Respect to Earnings. Journal of Accounting and Economics, 9 (2), 111-138.
Collins, D. W., Kothari, S. P., Shanken, J. & Sloan, R. G. (1994). Lack of Timeliness and Noise as Explanations for The Low Contemporaneous Return-Earnings Association. Journal of Accounting & Economics,18 (3), 289-324.
Darabi, R. & Emam Jomeh, S. (2014). Investigate the Effect of ownership structure on the accuracy of profit forecasts. Accounting Knowledge and Management Auditing, 3 (10), 55-71. (in Persian)
Dichev, I. & Tang, V. W. (2009). Earnings Volatility and Earnings Predictability. Journal of Accounting and Economics, 47 (2), 160-181.
Eskandarlee, T. Dastkir, M. & Ghaemi, M. H. (2014). Investigate the Effects of Management Earnings Forecasts. Accounting Knowledge and Management Auditing, 3 (10), 117-133. (in Persian)
Etemadee, H. & Slori, M. (2012). Investigate the Effect of Income Smoothing on Cash Flows and Future Earnings with respect to Two Variables: Industry Type and Firm Size. Empirical Research in Financial Accounting, 2 (5), 29-45. (in Persian)
Ettredge, M. L., Kwon, S. Y., Smith, D. B. & Zarowin, P. A. (2005). The Impact of SFAS No. 131 Business Segment Data on the Market’s Ability to Anticipate Future Earnings. The Accounting Review, 80 (3), 773-804.
Francis, J., LaFond, R. & Olsson, P.M. (2004). Cost of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79 (4), 967–1010.
Gelb, D. S. & Zarowin, P. A. (2002). Corporate Disclosure Policy and The Informativeness Of stock Prices. Review of Accounting Studies, 7 (1), 33-52.
Haghighat, H. & Rayghan, E. (2009). Investigating the effect of Income Smoothing on Information Content of Current Earnings about Predicting Future Earnings. The Iranian Accounting and Auditing Review, 15 (54), 33-46.
(in Persian)
Hashemi, S. A. & Samadi, V. (2009). The Effects of Income Smoothing on its Information Content in the Tehran Stock Exchange Listed Firms. Financial Researches, 10 (1), 148-167. (in Persian)
Haw, I. M., Hu, B., Lee, J. J. & Wu, H. (2012). Investor Protection and Price Informativeness About Future Earnings: International Evidence. Review of Accounting Studies, 17 (2), 389-419.
Huang, X., LI, X., Tse, S. & Tucker, J. W. (2014). The Effects of Management Earnings Forecast Mandates: Evidence from China. Working Paper, Available at http://www.ssrn.com.
Khodamipour, A. & Rostayi, Sh. (2014). Investigate the Relationship between the Taxable Income Smoothing with Tax Avoidance and its Information Content. Accounting Knowledge and Management Auditing, 3 (10), 35-46. (in Persian)
Lundholm, R. & Myers, L. A. (2002). Bringing the future forward: The effect of disclosure on the returns-earnings relation. Journal of Accounting Research, 40(3), 809-839.
Mehrani, K. & Parvaei, A. (2015). Disclosure Quality in Family Firms Listed in the Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (4), 527-540. (in Persian)
Rahmani, A. & Bashiri Manesh, N. (2011). Investigate the Effect of Income Smoothing on the Informativeness of Stock Price. Financial Accounting Researches, 3 (3), 39-54. (in Persian)
Rahmani, A., Bashiri Manesh, N. & Shahrokhi, S. S. (2012). Investigate the Effect of Earnings Forecast Issuance on the Future Earnings Response Coefficient. Accounting Knowledge, 3 (10), 29-50. (in Persian)
Shroff, N., Verdi, S. R. & Yu, G. (2013). Information Environment and the Investment Decisions of Multinational Corporations. The Accounting Review, 89 (2), 759-790.
Taleb Beydokhti, A., Vadiee, M. H. & Kazeroni, A. (2011). The Impact of Income Smoothing on the Information Content of Earnings. Financial Accounting and Auditing Researches, 3 (9), 167-191. (in Persian)
Tucker, J. W. & Zarowin, P. A. (2006). Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? The Accounting Review, 81 (1), 251-270.