تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات (به‎موقع‎بودن و قابلیت اتکا)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

افشای اطلاعات و کیفیت ارائۀ آن، تحت تأثیر عوامل محیطی و سازمانی زیادی قرار دارد که فرهنگ سازمانی از مهم‎ترین آنها قلمداد می­شود. فرهنگ سازمانیِ پاسخگو به پویایی محیط اطلاعاتی منجر می‎شود و به کیفیت افشای اطلاعات توسط واحد تجاری کمک می­کند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات است. به همین منظور از طریق پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون، اطلاعات مربوط به فرهنگ سازمانی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار در سال 1393، جمع‎آوری شد و همراه با امتیاز کیفیت افشای اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مطالعه شدند. نتایج نشان می­دهد برخی از گونه­های فرهنگ سازمانی (سازگاری و رسالت‎مندی) بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت­ها مؤثرند. این درحالی است که هیچ ارتباطی بین فرهنگ سازمانی مبتنی بر درگیرشدن در کار و انطباق‎پذیری با کیفیت افشا و افراز آن کشف نشد. این نتایج می­تواند برای مدیران ارشد از لحاظ چگونگی سیاست­گذاری­های فرهنگ سازمانی و بهبود اجرای روش­های مسئولیت پاسخگویی مفید باشد و درنهایت به افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت­ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational culture on the information disclosure quality (timeliness and reliability)

نویسندگان [English]

  • HOSSIEN FAKHARI 1
  • Javad Mohammadi 2
1 university of mazandaran
2 MSc. Student in Accounting, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Information disclosure and quality of their presentation are affected by a lot of environmental and organizational factors that organizational culture is one of the most important. Responsible organization culture creates a dynamic information environment and helps the quality of information disclosure. Accordingly, the aim of this study was to evaluate the impact of organizational culture on the disclosure quality (timeliness and reliability). For this purpose, information of the organizational culture of companies listed on the stock exchange in 1393, through a Denison organizational culture questionnaire has been collected, and has been studied with the Score of disclosure quality that is announced by the Securities and Exchange Organization. The results show that some aspects of organizational culture (adaptability and mission) have an impact on the disclosure quality. While there is no relationship between involvement, versatility and quality of disclosure and its indicators. These results can be used by top management for how setting policies of organization's culture and improving implementation of procedures of accountability, and ultimately to increase the transparency of companies information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure
  • Disclosure Quality
  • Organizational Culture
  • reliability
  • timeliness
Askary, S., Pounder, J. S. & Yazdifar, H. (2008). Influence of culture on accounting uniformity among Arabic nations. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 1(2), 145-154.
Azar, A. (2002). Path analysis and causal in management science. Journal of mojtamae aalie ghom, 4(15), 59-96. (in Persian)
Bourveau, T. & Schoenfeld, J. (2015). Shareholder Activism and Voluntary Disclosure. Available at  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2668304.
Chanchani, S. & Willett, R. (2004). An empirical assessment of Gray's accounting value constructs. The International Journal of Accounting, 39(2), 125-154.
Cooke, T. E. & Wallace, R. O. (1990). Financial disclosure regulation and its environment: A review and further analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 9(2), 79-110.
Deegan, C. (2002). Introduction: the legitimising effect of social and environmental disclosures-a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 282-311.
Diyanatideylami, Z. & Tayebi, V. (2011). Impact of organizational culture on earnings quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting, 4(11), 1-12. (in Persian)
Echave, J. O, & Bhati, Sh. (2010). Determinants of Social and Environmental Disclosures by Spanish Companies. GSMI Third Annual International Business Conference (PP. 55-68), Michigan, USA.
Etemadi, H., Dilami, Z. D., Bazaz, M. S. & Parameswaran, R. (2009). Culture, management accounting and managerial performance: Focus Iran. Advances in accounting, 25(2), 216-225.
Gray, S. J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. Abacus, 24(1), 1-15.
Gray, S. J. & Vint, H. M. (1995). The impact of culture on accounting disclosures: some international evidence. Asia-Pacific Journal of Accounting, 2(1), 33-43.
Gray, S. J., Meek, G. K. & Roberts, C. B. (1995). International capital market pressures and voluntary annual report disclosures by US and UK multinationals. Journal of International Financial Management & Accounting, 6(1), 43-68.
Hajikarimi, A. (2004). Human resource development and its role in promoting social responsibility of organizations, Culture, values and ethics. Management message, (9/10), 97-115. (in Persian)
Haniffa, R. M. & Cooke, T. E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. Abacus, 38(3), 317-349.

Hematfar, M. & Moghadasi, M. (2013). Relationship between Disclosure Quality (Including Reliability and Timeliness) on Stock Value of Companies Listed on the Tehran Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(2), 133-147. (in Persian)

Hofstede, G. (1980). Culture and organizations. International Studies of Management & Organization, 10(4), 15-41.
Hooghiemstra, R., Hermes, N. & Emanuel, J. (2015). National culture and internal control disclosures: A cross‐country analysis. Corporate Governance: An International Review, 23(4), 357-377.
Hope, O. K. (2003). Firm-level disclosures and the relative roles of culture and legal origin. Journal of International Financial Management & Accounting, 14(3), 218-248.
Hossain, M., & Reaz, M. (2007). The determinants and characteristics of voluntary disclosure by Indian banking companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 14(5), 274-288.
Inkeles, A. & Levinson, D. J. (1969). National character: The study of modal personality and sociocultural systems. The handbook of social psychology, 4, 418-506.
Iranzade, S. & Mahmoodi, M. (2010). Understanding organizational culture based on Denison Model. Management beyond, 4(15), 53-76. (in Persian)
Jaggi, B. L. (1975). The impact of the cultural environment on financial disclosures. International journal of accounting, 10(2), 75-84.
Jiang, H., Habib, A. & Hu, B. (2011). Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand. The British Accounting Review, 43(1), 39-53.
Kashanipour, M., Karimi, H. & Karimi, V. (2014). The relationship between the structure of board and company's ownership with voluntary disclosure. Empirical Research in Accounting, 4(14), 167-186. (in Persian)
Khalina, O., Mertens, G. & Roosenboom, P. (2015). Mandatory Disclosures and Earnings Management: Evidence from IFRS Adoption. Available at SSRN 2639988.
Khodadadi, V. & Nagashdezfuli, Z. (2013). The relationship between the components of corporate governance and type of auditor with disclosure quality auditor. Second National Conference of accounting, financial management and investment, Ghorgan, Iran. (in Persian)
Kumar, M.R. & Sankaran, Sh. (2007). Indian Culture and the Culture for TQM: a Comparison. The TQM Magazine, 19(2), 176 - 188.
Lestari, P. & Yadiati, W. (2014). The effect of firm size and organizational culture on the quality of financial reporting in sharia micro financing institution. International Journal of business, economics and law, 5(1), 1552-2289.
Mollanazari, M., Abouhamzeh, M. & Mirzaee, M. M. (2016). organizational culture and corporate tax compliance (The Case study of large taxpayers units). The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(1), 1-18.
(in Persian)

Noravesh, I. & Hosseini, S. A. (2009). corporate disclosure quality (consist of timeliness and reliability) and earnings management. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16(2), 117-134. (in Persian)

Noruzipour, K., Mohammadi, M. & Alizadeh, N. (2011). Trend toward electronic financial reporting: The effect of information technology on voluntary disclosure of company information. Journal of Management Accounting, 4(11), 73-92. (in Persian)
O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 344-371.
Qu, W. & Leung, P. (2006). Cultural impact on Chinese corporate disclosure-a corporate governance perspective. Managerial Auditing Journal, 21(3), 241-264.
Rahimniya, F. & Alizade, M. (2008). Reviews dimensions of organizational culture based on Denison Model faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. Psychology and Education Studies, 10(1), 147-170. (in Persian)
Setayesh, M. H. & Kazemnezad, M. (2012). Identify and explain the factors affecting the quality of information disclosure in the Listed Companies of the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Developments, 4(1), 49-79. (in Persian)
Wahid ElKelish, W. & Kamal Hassan, M. (2014). Organizational culture and corporate risk disclosure: An empirical investigation for United Arab Emirates listed companies. International Journal of Commerce and Management, 24(4), 279-299.
Wallace, R. O. & Gernon, H. (1991). Frameworks for international comparative financial accounting. Journal of Accounting Literature, 10(5), 209-264.
Zarzeski, M. T. (1996). Spontaneous harmonization effects of culture and market forces on accounting disclosure practices. Accounting horizons, 10(1), 18.
Ziyaee, M. S., Roshandel, T. & Nargesiyan, A. (2011). The relationship between organizational culture and organizational commitment among the employees in Tehran University Libraries. Journal of academic librarianship and information research, 45(55), 49-72. (in Persian)