بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‎های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه‏های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می‎شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1385 تا 1392 برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. کیفیت حسابرسی به‎کمک متغیرهای مشاهده‏پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر حسابرس، اندازۀ حسابرس و دورۀ تصدی حسابرس اندازه‏گیری می‎شود و سنجش هزینه‏های نمایندگی نیز با استفاده از نسبت به‎کارگیری دارایی‏ها، درصد بازده دارایی‏ها، نسبت کیو ـ توبین و نسبت اهرمی انجام می‎گیرد. به‎منظور کمی‏کردن مقدار متغیر عدم تقارن اطلاعاتی، از متغیرهای مشاهده‏پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش‏بینی سود، اندازۀ شرکت و درصد سهامداران غیرنهادی استفاده می‎شود. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه‏گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، تعارضات نشئت‎گرفته از تفکیک مالکیت از مدیریت، شامل هزینه‏های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش می‎یابند. همچنین، بر اساس نتیجۀ دیگر، افزایش هزینه‏های نمایندگی، افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Quality on Agency Costs and Information Asymmetry: Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidari 1
  • Bahman Qaderi 2
  • Peyman Rasouli 3
1 Member of Faculty in Accounting Group in Economic and Management Faculty in Urmia University
2 Master of Accounting in Urmia university
چکیده [English]

In this study, the effect of audit quality on agency costs and information asymmetry has been examined. Among the accepted companies 99 ones in Tehran Stock Exchange were selected for statistical samples from 1385 to 1392 in order to attain the research purposes. To measure the audit quality, it has been used the observable variables such as the percentage of institutional investors, the type of audit opinion, audit size and the audit tenure. Also, it is used these variables like assets utilization ratio, the rate of assets revenue, Tobin's Q ratio and leverage ratio to measure agency costs. It was utilized the stock price volatility, earning forecast error, film size, growth opportunities and the percentage of non-institutional investors to quantify the amount of variable related to information asymmetry from observable variables. After having trusted the acceptable process of the research measurement and structural models, the results indicate that the increase of audit services quality leads to decreasing challenges over the separation of ownership and management including agency costs and information asymmetry. The results of the study also show that the increase of agency costs results in the increase of information asymmetry level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Agency costs"
  • " Audit Quality"
  • " Iformation Asymmetry"
  • " Structural Equation Modeling Approach"
Abarashi, A. & Hosseini, S. Y. (2012). Structural equation modeling approach. Tehran: Jameeshenasan Publications. (in Persian)
Ahmadi, M. & Jamali, K. (2014). The effect of audit quality on future stock returns of listed companies in Tehran Stock Exchange, The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(4), 1-20. (in Persian)
Almutairi, A. R. Dunn, K. A. & Skantz, T. (2009). Auditor tenure, auditor specialization, and information asymmetry. Managerial Auditing Journal, 24(7), 600–623.
Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh Khanaghah, V. (2013). The relationship between audit quality and investment efficiency. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(2), 19-42. (in Persian)
Birami, L. & Rostami, V. (2014). The effect of the audit quality on agency costs of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Economic, 14 (9-10), 41-54. (in Persian)
Cameran, M., Di Vincenzo, D. & Merlotti, E. (2005). The audit firm rotation rule: A review of the literature. Working paper, Bocconi University.
Clarkson, G., Jacobsen, T. E. & Batcheller, A. L. (2007). Information asymmetry and information sharing. Government Information Quarterly, 24(4), 827-39.
Cormier, D., Ledoux, M.J.E., Magnan, M. & Aerts, W. (2010). Corporate governance and information asymmetry between managers and investors. Journal of Corporate Governance, 10(5), 574-589.
Dey, A. (2008). Corporate governance and agency conflicts. Journal of Accounting Research, 46(5), 1143–1181.
Didar, H., Mansourfar, Gh. & Parvizi Rahat, M. (2012). The mediation of audit quality on the relationship between agency problems and financial reporting quality. A Quarterly Journal of Empirical Research of Financial accounting, 2(6), 115-132.
Ghasemi, V. (2013). Structural equation modeling in social researches using Amos graphics. Tehran: Jameeshenasan Publications. (in Persian)
Hassasyeganeh, Y. & Jafari, V. (2010). Study of the effect of audit firm rotation upon audit report quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly journal of securities exchange, 3(9), 25-42. (in Persian)
Henry, D. (2010). Agency costs, ownership structure and corporate governance compliance: A private contracting perspective. Pacific-Basin Finance Journal, 18(1), 24-46.
Idiris, V. (2013). The relationship between information asymmetry and the quality of audit: An empirical study in Istanbul Stock Exchange. International Business Research, 6(10), 132-140.
Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Karami, M. (2013). The effect of agency costs on auditing in Tehran Stock Exchange, Master’s Thesis, Islamic Azad University of Marvdasht.
(in Persian)
Khodadadi, V., Ghorbani, R. & Khandari, N. (2014). Investigating the effect of ownership structure on audit fees. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(1), 57-72.
Khodamipour, A., Deldar, M. & Choupan, M. (2013). Effect of information asymmetry and company life cycle on future stocks return: evidence from Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 11(38), 143-167. (in Persian)
Khodamipour, A., Deldar, M. & Khani, M. (2013). The effect of agency costs and information asymmetry on audit quality. Journal of Audit Science, 12(49), 121-140. (in Persian)
Kordestani, Gh. & Rahimi, M. (2010). Audit quality, cost of capital and earning management. Emirical Studies in Financial Accounting, 26(7), 71-92
(in Persian).
Krishnaswamis, S. & Subramaniam, V. (1999). Information asymmetry, valuation, and the corporate spin-off decision. Journal of Financial Economics, 53(1), 73-112.
Lin, J. B., Pantzalis, C. & Park, J. C. (2007). Corporate use of derivatives and excess value of diversification. Journal of Banking and Finance, 31, 889–913.
Malakian, E., Moien-Addin, M. & Kalantary, A. (2011). The relationship between audit quality of the external auditor and bid-ask spread in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 66 (18), 69-80.
(in Persian)
Mashaekhi, B., Mehrani, K., Rahmani, A. & Madahi, A. (2013). Development of audit quality model. Quarterly journal of securities exchange, 6(23), 103-137. (in Persian)
Mayangsari, S. (2007). The auditor tenure and the quality of earnings: Is mandatory auditor rotation useful? Working Paper, Universitas Trisakti.
McConnel, J. J. & Servaes, H. (1990). Additional evidence on equity ownership and corporate value. Journal of Financial Economics, 27(2), 595- 612.
Rahimian, N., Rezapour, N. & Akhzari, H. (2011). The role of institutional ownership in audit quality: evidence from Iran. Journal of Audit Science, 11(45), 68-82. (in Persian)
Rjabi, R. & Mohammadi, H. (2008). Agency costs and independent audit service pricing. The Iranian Accounting and Auditing Review, 14(53), 35-52.
(in Persian)
Sajadi, S. H., Farazmand, H. & Tajadini, A. (2013). The effect of audit quality on cost of equity capital. Journal of Empirical Research in Accounting, 3(10), 109-138. (in Persian)
Shirinbakhsh, Sh, Arefmanesh, Z. & Bazrafshan, A. (2013). Information Asymmetry: Evidences about the Relationship between Auditor Tenure and Auditor Specialization. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 11(37), 149-176.
Wolfe, J. (2003). The Tobin'q as a company performance indicator. Journal of Development in Business Simulation and Experimental Learning, 30, 155-160.
Yaghoobnezhad, A. Royaee, R. & Gerayli, M. S. (2014). The effect of audit quality on information asymmetry: empirical evidence from Iran. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 4(1), 128-139.
Yang, J. & Guariglia, A. (2012). Is investment inefficiency caused by financial constraints or agency costs? SSRN Electronic Journal, Available in: www.ssrn.com.