تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت سود است. در این پژوهش کیفیت سود با استفاده از سه شاخص پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی اندازه‌گیری می‌شود. معیار وقوع بحران مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)؛ کاهش سود تقسیمی ‌هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت‎بودن شرکت‌های در دست بررسی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و روش داده‌های تابلویی با اثرهای ثابت، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، بحران مالی اثر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد و بر قابلیت پیش‌بینی سود اثر مثبت و معناداری می‎گذارد. در نتایج این پژوهش بین بحران مالی و اقلام تعهدی اختیاری رابطة معناداری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Crisis on Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Ebrahimi 1
  • Ali Bahraminasab 2
  • Reza Mamashli 3
1 Assistant Prof, Department of Accounting, Semnan University, Semnan, Iran
2 Instructor, Department of Accounting, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc. Student in Accounting, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of current research is to determine the effect of financial crisis on earnings quality. In this study, earnings quality was measured by using three earnings persistence, earnings predictability and accruals quality. The measure of financial crisis in a company is to have at least one of three criteria: three consecutive years of losses (operating loss, net loss or retained), reduction in distributed dividends of each year relative to the previous year by more than 40 percent, and article 141 of the commercial code be applicable to studied companies study. In current study, we use a sample of 97 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2002 to 2015. The results of multiple regression model and panel data with fixed effects, showed that in 95 percent of confidence level, financial crisis has a significant negative effect on the earnings persistence and a significant positive effect on the earnings predictability. Also, there was not found a significant relationship between financial crisis and discretionary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • Earnings Persistence
  • Earnings Predictability
  • Accruals quality
ابراهیمی کردلر، ع.؛ جوانی قلندری، م. (1395). تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام. مجلۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 154-137.
احمدپور، ا.؛ منتظری، ه. (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازۀ شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفتهای حسابداری، 2 (3)، 35-1.
احمدی مقدم، م. (1394). بررسی ارتباط بین محدودیت در تأمین مالی، تصمیمات تأمین مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با انواع مدیریت سود. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
اعتمادی، ح.؛ عبدلی، ل. (1395). هموارسازی سود و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی. فصلنامۀ حسابداری مالی، 7 (25)، 28-1.
افلاطونی، ع.؛ خزایی، م.، (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23 (3)، 288-269.
جمالیان‎پور، م.؛ ثقفی، ع. (1392). اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی. مجلۀ دانش حسابداری، 4(12)، 33-7.
خوش‎طینت، م.؛ اکبری، م. (1387). ارزیابی متغیرهای مؤثر بر اعتبار پیش‎بینی سود توسط مدیریت. مجلۀ مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5 (19)، 49-21.
دستگیر، م.؛ حسین‎زاده، ع.؛ خدادادی، و.؛ واعظ، س. ع. (1391). کیفیت سود در شرکت‎های درماندۀ مالی. مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، 16-1.
دلخوش، م.؛ مالک، ز. (1395). نقش اقلام تعهدی فعالیت­‎های تأمین مالی در پیش‎­بینی بازده سهام و سود تقسیمی (شرکت‎ های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجلۀ پژوهش‌های حسابداری و مدیریت، 2(25)، 87-75.

ظریف‎فرد، ا. (1387). شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه‎های اقتصادی ایران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

مرادزاده‎فر، م.؛ روحی، ع.؛ آذری، و. (1392). تأثیر درماندگی مالی بر کیفیت اقلام تعهدی. فصلنامۀ حسابداری مالی، 5 (18)، 129-103. 
موسوی شیری، س. م.؛ پیشوایی، ف. خلعتبری، ح. (1395). ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه‎کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 234-213.
Accounting Standards Committee. (2001). Accounting Standard No. 2: Cash Flow Statements. www.iacpa.ir
Aflatooni, A. & Khazaei, M. (2016). The Effect of AQ and expose on the inefficiency of investment in human resources. Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (3), 269-288. (in Persian)
Ahmadi Moghadam, M. (2015). The relationship between restrictions on financing, financing decisions and risk free cash flow with earnings management. MS Thesis Accounting,Semnan University. (in Persian)
Ahmadpour, A. & Montazeri, H. (2011). Type of earnings management and the impact of company size, ownership structure and corporate governance on it. Accounting advances, 3 (2), 1-35. (in Persian)
Anderson, N. L. & Lenos T., (2007). "Managerial discretion in distressed firms", The British Accounting Review. 39(4), PP. 323–346.
Biddle, G.C., Mary, L.M. & Song, F.M. (2010). Accounting conservatism and bankruptcy risk, Social Science Electronic Publishing, Inc. Available in: www.ssrn.com.
Charitou, A., Lambertides, N. & Trigeorgis, L. (2007). Managerial discretion in distressed firms. The British Accounting Review, 39(4), 323–346.
Dastgir, M., Hossein Zadeh, A., Khodadadi, V., Vaez, S. A., (2012). Earning quality in failed firms. Journal of Financial Accounting Research, 4(1), 1-16. (in Persian)
Delkhosh, M. & Malek, Z., (2016). The role of accruals current and non-current operating activities in anticipation of the return on equity (companies listed on Tehran Stock Exchange). Journal of Accounting and Management, 2(25), 75-87. (in Persian)
Ebrahimi Kordler, A. & Javani Ghalandari, M. (2016). The effect of auditor expertise on earnings quality and stock price synchronicity. Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(2) 137-154. (in Persian)
Etemadi, H., Abduli, L. (2015). Earning smoothing and stock price performance in the financial crisis. Journal of Financial Accounting, 7(25), 1-28.
(in Persian)
Filip, A., Raffournier, B. (2012). The impact of the 2008–2009 financial crises on earnings management: The European evidence. In: Illinois International. Journal of Accounting Symposium, Ontario-Canada, July 5–7. Available in: https://business. illinois.edu /Zimmerman /wp-content/uploads/sites/56/2015/ 08/023-Filip.pdf
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. & Schipper, K. (2004). Cost of Capital and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79(4), 967-1010.
Garcia Lara, J., Garcia Osma, B. & Neophytou, E. (2009). Earning quality in ex-post failed firm. Accounting and Business Research, 39 (2), 119-138.
Iatridis, G. E. (2011). Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism. International Review of Financial Analysis, 20(2), 88-102.
Jamalian Pour, M., Saghafi, A. (2013). Accruals unexpected deviation of earnings persistence and financial crisis. Journal of Accounting, 4 (12), 7-33. (in Persian)
Jantadej, P. (2006). Using the Combination of Cash Flow Components to Predict Finance Distress. Ph.D. Thesis. The Graduate College at the University of Nebraska.
Khoshtinat, M, Akbari, M., (2008). Evaluation of the variables affecting the predictive validity profit by management. Journal of Accounting empirical studies, 5(19), 21-49. (in Persian)
Kormedi, R., Lipe, R. (1987). Earnings innovations, earnings persistence and stock returns. Journal of  Business, 60 (3), 323–345.
Kothari, S.P., Leone, A.J. & Wasley, C.E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting Economics, 39 (1), 163–197.
Monem R.M. & Farshadfar, S. (2007). Has earning quality declined overtime? Available in: www.accg.mq.edu.au/Accg_docs/ pdf/ seminar_papers/2007E, Quality.
Moradzadefar, M., Ruhi, A. & Azeri, V. (2013). The impact of financial distress on Accrual Quality, Journal of Financial Accounting, 5(18), 103-129. (in Persian)
Musavi Shiri, S. M., Pishvani, F. & Khalat Bari, H. (2016). Evaluation of earnings management at different levels of conservatism and institutional investors using Benford's Law. Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(2), 213-234. (in Persian)
Persakis, A., Iatridis, G.E. (2015). Earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation. Journal of Multinational Financial Management, 30, 1–35.
Rosner, R. L. (2003). Earnings manipulation in failing firms. Contemporary Accounting Research, 20 (2), 361- 408.
Smith, M., Kestel, J. & Robinson, P. (2001). Economic recession, corporate distress and income increasing accounting policy Choice, Accounting Forum, 25(4), 335-352.
Zarif- fard, A. (1999). Identify and analyze the factors associated with economic evaluation of the quality of the firm's profits. Accounting PhD Thesis, Faculty of Tehran University Management. (in Persian)