بررسی رابطۀ نسبت های حسابداری و چولگی بازده به‎منظور تبیین ناهنجاری سهام رشدی و ارزشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین ناهنجاری سهام رشدی ـ ارزشی با استفاده از رابطۀ چولگی توزیع بازده سهام و نسبت­های حسابداری است. بدین­منظور داده­های 89 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ پنج­ساله (1388 تا 1392) جمع­آوری و تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه­های پژوهش نیز از داده­های پانل با اثرهای ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد میان چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. این موضوع بیان‎کنندۀ محتوای اطلاعاتی نسبت­های مبتنی بر صورت­های مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. به‎علاوه، بر مبنای نتایج پژوهش چولگی بازده بر تفاوت میان بازده سهام رشدی و ارزشی اثرگذار است؛ هرچند به‎دلیل عدم وجود بی­قاعدگی سهام رشدی و ارزشی در نمونه، مدارکی برای تأیید الگوی تجربی پژوهش، مبنی بر تبیین تفاوت بازده سهام رشدی و ارزشی به‎واسطۀ علاقۀ سرمایه­گذاران به چولگی، گزارش نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Accounting Ratios and Skewness of Stock Return to Explain the Growth and Value Stocks Anomaly

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Ali Faal Ghaumi 2
1 Prof. in Accounting, Faculty of Management, Economic and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D in Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This research aims to explain the growth and value stocks anomaly by the relationship between accounting ratios and skewness of stock return distribution. Then, the data of 89 companies listed in the Tehran Stock Exchange are collected and analyzed for 2009 to 2013. Furthermore, the fixed effect panel data method is used to examine the hypothesis. The results show that there is a negative and significant relationship between skewness and book to market ratio. This reveals the information content of financial statement ratios in Tehran Stock Exchange. Moreover, the skewness affects on difference between growth and value stock return. However, due to lack of growth and value stocks anomaly in the research sample, results isn’t (is not) supported empirical model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book to market ratio
  • Growth and value stocks anomaly
  • Skewness
  • Stock Return
اسدی، غ.، و اسلامی بیدگلی، س. (1392). مقایسۀ عملکرد یک‎سالۀ سهام ارزشی و سهام رشدی با استفاده از روش تشکیل پورتفوی بر اساس اوزان تصادفی. مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4(14)، 48-23.
اسلامی بیدگلی، غ.، فلاح پور، س. و سبزواری، ب. (1391). مقایسۀ بازدهی روش­های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ دانش سرمایهگذاری، 1(1)، 146- 125.
بنایی­زاده، آ.، و کردلویی، ح. ر. (1392). بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ دانش سرمایه­گذاری، 2(7)، 130- 105.
رحمانی، ع. و سعیدی، ف. (1387). ارزیابی عملکرد مدل­های لاجیت در پیش­بینی بازده سهام. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1(2)، 85- 43.
شمس، ش.، یحیی­زاده­فر، م. و امامی، ع. (1389). بررسی رابطۀ اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت‎های سرمایه­گذاری بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀتحقیقاتمالی، 12(30)، 116- 95.
قالیباف اصل، ح.، بابالویان، ش. و جولا، ج. (1387). مقایسۀ بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1(3)، 134- 111.
مهرانی، س. و نونهال­نهر، ع. ا. (1387). ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 16(1)، 136- 117.
نمازی، م. و خواجوی، ش. (1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‎بینی ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 11(4)، 119- 93.
Amaya, D., Christoffersen, P., Jacobs, K. & Vasquez, A. (2015). Does realized skewness predict the cross-section of equity returns? Journal of Financial Economics, 118(1), 135-167.
Arnott. R. D., Li, F. & Sherrerd, K. F. (2009). Clairvoyant Value and the Growth–Value Cycle. Journal of Portfolio Management, 35(4), 142-157.
Assadi, G. & Eslamibidgoli, S. (2012). A Comparison of One – Performance of Value and Growth Stocks; Using Random Weight Portfolio Formation Approach. Quarterly Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, 4(14), 23-48. (in Persian)
Banaizadeh, A. & Kordlouie, H. R. (2013). Studying the Return of value and Growth Stock Based on the ratio of Book Value/MARKET Value (Case: Publicly Traded Companies). Quarterly Journal of Investment Knowledge, 2(7), 105-130.(in Persian)
Barberis, N. & Huang, M. (2008). Stocks as lotteries: the implications of probability weighting for security prices. American Economic Review, 98(5), 2066-2100.
Barberis, N. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: a review and assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173–196.
Blazenko, G.W. & Fu, Y. (2013). Value versus Growth in Dynamic Equity Investing, Managerial Finance, 39(3), 272-305.
Brunnermeier, M. K., Gollier, C. & Parker, J. A. (2007). Optimal beliefs, asset prices, and the preference for skewed returns. American Economic Review, 97(2), 159–165.
Chiao, C., Hung, K. & Srivastava, S. C. (2003). Taiwan stock market and four-moment asset pricing model. Journal of international financial markets, institutions and money, 13(4), 355-381.
Christie-David, R. & Chaudhry, M. (2001). Coskwness and Cokurtosis in futures markets. Journal of Empirical Finance, 8(1), 55-81.
Conrad, J., Robert, F. D. & Eric, G. (2013). Ex ante skewness and expected stock returns. Journal of Finance, 68(1), 85-124.
Eslamibidgoli, G., Fallahpour, S. & Sabzevari, B. (2011). Comparison of Returns Generated by Different Methods of Value and Growth Stock Selection Based on Six Factors Model of Robert .A Haugen in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Investment Knowledge, 1(1), 125-146. (in Persian)
Fama, E. & French, K. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Fama, E. & French, K. (1998). Value versus growth: the international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975-1999.
Fama, E. & French, K. (2007). The anatomy of value and growth stock returns. Financial Analysts Journal, 63(6), 44-54.
Ghalibafasl, H., Babalouyan, S. & Joula, J. (2008). A comparative study of the average returns of value and growth stocks in TSE. Quarterly Journal of Securities Exchange, 1(3), 111-134.(in Persian)
Graham, B. & Dodd, D. L. (1934). Security Analysis: Principles and Technique. 1E. New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc.
Gulen, H., Xing, Y. & Zhang, L. (2011). Value versus Growth: Time Varying Expected Stock Returns. Financial Management, 40(2), 381-407.
Harvey, C. & Siddique, A. (1999). Autoregressive conditional skewness. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 34(4), 465-487.
Hendriksen, E. & Van Breda, M. (1992). Accounting theory. 5th Edition. Irwin: Homewood, IL.
Kahneman, D. & Tversky A. (1992). Advances in prospect theory, cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
Khajavi, S. & Ghasemi, M. (2006). Efficient market hypothesis and behavioral finance. Journal of Financial Research, 7(20), 49-69.(in Persian)
Kothari, S. P., Shanken, J. & Sloan, R. (1995). Another look at the cross section of expected stock returns. Journal of Finance, 50(1), 185-224.
Kraus, A. & Litzenberger, R. (1976). Skewness preference and the valuation of risk assets. Journal of Finance, 31(4), 1085–1100.
La Porta, R. (1996). Expectations and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 51(5), 1715-1742.
Lakonishok, J., Shleifer, A. & Vishny, R. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
Levin, A., Lin, C. F. & Chu, J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
Mehrani, S. & Nonahal Nahr, A. A. (2009). The Evaluation Investor's Underreaction in The Tehran Stock Exchange (TSE). The Iranian Accounting and Auditing Review, 16 (1), 117-136.(in Persian)
Mitton, T. & Vorkink, K. (2007). Equilibrium under diversification and the preference for skewness. Review of Financial Studies, 20(4), 1255-1288.
Namazi, M. & Khajavi, Sh. (2004). Investigate the usefulness of accounting variables in assessing the systematic risk in accepted corporations in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 11(4), 93-119.(in Persian)
Penman, S. & Reggiani, F. (2013). Returns to buying earnings and book value: Accounting for growth and risk. Review of Accounting Studies, 18(4), 1021-1049.
Piotroski, J. (2000). Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners and losers. Journal of Accounting Research, 38, 1-41.
Rahmani, A. & Saeedi, F. (2008). An evaluation of the performance of logit models in stock return prediction. Quarterly Journal of Securities Exchange, 1(2), 43-85.(in Persian)
Robichek, A. & Van Horne, J. (1967). Abandonment value and capital budgeting. Journal of Finance, 22(4), 577-589.
Rosenberg, B., Reid, K. & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11(3), 9-16.
Shams, S., Yahyazadehfar, M. & Emami, A. (2011). The survey of the relationship between disposition effect and cash flows and investment company's performance in Tehran stock exchange. Journal of Financial Research, 12(30), 95-116. (in Persian)
Shapiro, D. & Zhang, C.X. (2011). Pricing of skewness in emerging markets. advances in behavioral finance­& economics: The Journal of the Academy of Behavioral Finance, 1(2), 44-61.
White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838.
Zhang, L. (2005). The value premium. Journal of Finance, 60(1), 67-104.
Zhang, X. J. (2013). Book-to-market ratio and skewness of stock returns. The Accounting Review, 88(6), 2213-2240. ‏