بررسی پیامدهای کوته‌بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیۀ جریان‌های نقد آزاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، شیراز، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام با در نظر گرفتن کوته­بینی مدیران است؛ بدین منظور، دو فرضیۀ اصلی طراحی شد و این فرضیه‎ها با انتخاب 96 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ زمانی شش‎ساله (1384 تا 1389) و با استفاده از اطلاعات بازده سه سال آتی (تا سال 1392) آزمون شدند. نتایج نشان می­دهد جریان­های نقدی آزاد با بازده سهام در کوتاه­مدت و بلندمدت رابطۀ منفی و معناداری برقرار می‎کند. همچنین حساسیت بازدهی نسبت به جریان­های نقدی آزاد در شرکت‎های کوته‎بین بیشتر است و با افزایش جریان نقد آزاد، کاهش بیشتری در بازدهی این شرکت­ها مشاهده می­شود. بنابراین کوته­بینی مدیران و جریان­های نقدی آزاد، رفتارهای فرصت­طلبانۀ مدیران را افزایش می­دهد و این رفتارهای فرصت­طلبانه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Outcomes Resulting from Managers' Myopia Based on Agency Theory and Free Cash Flow Hypothesis

نویسندگان [English]

  • Javad Moradi 1
  • Fatemeh Keshavarz 2
1 Assistant Prof., Faculty of Economic-Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.Sc. in Accounting, Islamic Azad University-Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between free cash flows and stock return considering managers' myopia. Two hypotheses have been designed and tested, selecting 96 firms from accepted companies in the Tehran Stock Exchange for six-year period from 2005 to 2010 and using stock return for three years ahead (to 2012). The results show that free cash flows are negatively related to short-term and long-term stock returns. The sensitivity of stock return to Free Cash Flows in myopic firms is more than the other firms and, with an increase in free cash flows, more decrease in return is occurred in such firms. Therefore managers’ myopia and free cash flows, increase opportunistic behavior of managers in order to increase their personal interests and have negative influence on firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Cash Flow
  • Managers' myopia
  • Marketing & research & development expenditures
  • Stock Return
محمودآبادی، ح.؛ مهدوی، غ. و فریدونی، م. (1392). بررسی تأثیر جریان­های نقدی آزاد و هزینه­های نمایندگی بر عملکرد شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 4 (12)، 130-111.
مرادی، ج. و باقری، ه. (1393). بررسی مقایسه‎ای تأثیر کوته‎بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21 (2)، 250-229.
یحیی­زاده­فر، م.؛ شمس، ش. و پاکدین امیری، م. (1392). بررسی تأثیر فرصت­های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد، نام نشریه، 20 (1)، 132-113.
Abernethy, M. A., Bouwens, J. & Lent, L. (2013). The role of performance measures in the intertemporal decisions of business unit managers. Contemporary Accounting Research, 30(3), 925-961.
Ali, A., Ciftci, M., & Cready, W. M. (2012). Market underestimation of the implications of R&D increases for future earnings: the US evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 39(3‐4), 289-314.
Anderson, T. W. & Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. Journal of econometrics, 18(1), 47-82.
Asker, J., Farre-Mensa, J., & Ljungqvist, A. (2010). Does the stock market harm investment incentives? Working paper, Stern School of Business, New York University, US.
Chirinko, R., Garretsen, H., & Sterken, E. (2003). Corporate control mechanisms, voting and cash flow rights, and the performance of Dutch firms (No. 200309). University of Groningen, CCSO Centre for Economic Research.
Chowdhury, J. (2012). Managerial Myopia: A New Look. Available at SSRN 1991429.
D’Mello, R. & Miranda, M. (2010). Long-term debt and overinvestment agency problem. Journal of Banking & Finance, 34(2): 324-335.
Edmans, A., Fang, V. W., & Lewellen, K. A. (2013). Equity vesting and managerial myopia (No. w19407). National Bureau of Economic Research.
García Lara, J.M., García Osma, B. & Penalva, F. (2010). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Working paper, IESE Business School, University of Navarra.
Gervais, S. (2010). Capital budgeting and other investment decisions. Behavioral Finance, Published Online: 29 NOV 2011, DOI: 10.1002/9781118258415. ch22.
Gregory, A. (2005). The long run abnormal performance of UK acquirers and the free cash flow hypothesis. Journal of Business Finance & Accounting, 32(5‐6), 777-814.
Ha, J. H. (2011). Agency Costs of Free Cash Flow and Conditional Conservatism, Oklahoma State University.
Habib, A. (2012). Growth opportunities, earnings permanence and the valuation of free cash flow. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 5(4), 101-122.
Harford, J. (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. Journal of Finance, 54, 1969-1997.
Hong, Z., Shuting, Y., & Meng, Z. (2012). Relationship between free cash flow and financial performance evidence from the listed real estate companies in China. IPCSIT, 36: 331-335.
Jensen, M. C. (1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 76(2).
Jiang, X., & Zhang, G. (2016). Managerial Myopia, Measurement Rules and Investment Efficiency.Available at: SSRN 2797488.
Ladika, T., & Sautner, Z. (2016). Managerial short-termism and investment: Evidence from accelerated option vesting. Available at SSRN 2286789.
Laverty, K. J. (1996). Economic “short-termism”: The debate, the unresolved issues, and the implications for management practice and research. Academy of Management Review, 21(3), 825-860.
Lehn, K., & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions. The Journal of Finance, 44(3), 771-787.
Levinthal, D.A. & March, J.G. (1993). The myopia of learning. Strategic management journal, 14(S2), 95-112.
Lin, L., Lin, D., Izan, H. Y., & da Silva Rosa, R. (2013). Agency Costs of Free Cash Flow and Takeover Attempts, Global Economy and Finance Journal, 6, 16 – 28.
Mahmoodabadi, H., Mahdavi, Gh. & Fereidooni, M. (2013), Investigating the Effect of Free Cash Flows and Agency Costs on Performance of the Firms Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 4(12), 111-131. (in Persian)
Mavruk, T. (2011). Do ownership concentration and executive compensation exacerbate managerial myopia? Evidence from Sweden. Evidence from Sweden (April 17, 2011).
Merchant, K. A. (1990). The effects of financial controls on data manipulation and management myopia. Accounting, organizations and society, 15(4), 297-313.
Mikkelson, W. H., & Partch, M. M. (2003). Do persistent large cash reserves hinder performance? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(02), 275-294.
Mizik, N. & Jacobson, R. (2007). Myopic marketing management: Evidence of the phenomenon and its long-term performance consequences in the SEO context. Marketing Science, 26(3), 361-379.
Mizik, N. (2010). The theory and practice of myopic management. Journal of Marketing Research, 47(4), 594-611.
Moradi, J. & Bagheri, H. (2014), A Comparative Investigation into the Effects of Management Myopia and Earnings Management on Stock Return, The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(2): 229-250. (in Persian)
Powell, R., Moltchanski, K., & Nagm, F. (2012). Are Managers’ Perceptions that Investors are Myopic Justified?-A Comparison of the Market’s Assessment of the Returns to Expenditures on R&D, IT and CAPEX. A Comparison of the Market’s Assessment of the Returns to Expenditures on R&D, IT and CAPEX (March 12, 2012).
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of accounting studies, 11(2-3), 159-189.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of accounting and economics, 42(3), 335-370.
Schwetzler, B., & Reimund, C. (2003). Valuation effects of corporate cash holdings: Evidence from Germany, Working paper, Leipzig Graduate School of Management.
Talebnia, G. A., Valipour, H. & Askari, Z. (2012). Effect of Free Cash Flow Agency Problem on the Value Relevance of Earning per Share and Book Value per Share with Stock Price in the Chemical and Medical Industries: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE), American Journal of Scientific Research, 46, 118-127.
Utami, S. R. & Inanga, E. L. (2011). Agency costs of free cash flow, dividend policy, and leverage of firms in Indonesia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 33(6), 7-24.
Wang, G. Y. (2010). The impacts of free cash flows and agency costs on firm performance. Journal of service science and management, 3(4), 408-418.
Webster, F. E. (1988). The rediscovery of the marketing concept. Business horizons, 31(3), 29-39.
Yahyazadefar, M., Shams, Sh. & Pakdin Amiri, M. (2013). Investigating the Effect of Growth Opportunity in Free Cash Flow Valuation. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(1), 113-132. (in Persian)
Yuan, J. & Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11(1), 159-166.